PROGRAM

OBS! Programmet för 2019 är under bearbetning och publiceras senare. Tills vidare kan du se 2018 års program.

Program dag 2 – Torsdag 22 november 2018

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställningen


08:30

VALBART PASS 7 (välj ett pass)

7A – Organisation och ledarskap i stark förändring

Karin Tenelius, grundare och VD, Tuff ledarskapsträning. Karin har praktisk erfarenhet av medarbetarstyrda verksamheter inom både privat och offentlig sektor, sedan mer än 15 år.

7B – ENIG – Gruppsamtalsprogram för nyanlända vuxna och föräldrar 

Driton Rama är metodgarant för ENIG & BEAV på Humana

7B – Lågaffektivt bemötande – hur får vi det att fungera i vardagen?

 Jennie Linde är metodgarant för lågaffektivt bemötande & Studio III på Humana

7C – Förändrade villkor för mottagandet av ensamkommande barn och unga – hur ska kommunen se på sitt uppdrag?

OBS! Passet är fullbokat!

Ove Ledin, handläggare, SKL och Elisabeth Lindholm, projektledare Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun

7D – Skolkuratorns hälsofrämjande och förebyggande arbete – enligt senaste forskning om skolsocialt arbete 

Helena Ekholm och Sara Ronningstam Millberg är skolkuratorer/handledare/utbildare vid Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, enheten för Elevhälsans professionsstöd

7E – Sociala perspektiv i en medicinsk vardag

Obs! Passet är fullbokat!

Exempel från Norra Stockholms Psykiatri på strukturerat inflytandearbete

Åsa Steinsaphir är socionom och arbetar sedan år 2014 som Brukarinflytandesamordnare inom psykiatrin

Tove Lundin, Brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri

7F – Skapa nytta och ökad kvalitet med IBIC – individens behov i centrum

Helena Henningsson och Anna Thomsson, handläggare, SKL

7G – Exitprocesser – samhällets insatser mot prostitution

Sven-Axel Månsson, professor emeritus, har författat ett flertal böcker inom området kön, sexualitet och socialt arbete


09:30

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


10:10

VALBART PASS 8 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 8. Lättare lunch serveras i utställarhallen

8A – Vad kännetecknar friska arbetsplatser inom socialtjänsten? 

Vid seminariet presenteras och diskuteras de första resultaten av studien.

Pia Tham är socionom och docent i socialt arbete. Hon har sedan 2001 forskat kring socialsekreterares arbetsvillkor

8B – Digitalisering i socialt arbete – framgångsfaktorer och risker

Dick Lindberg, utredare, Socialstyrelsen

Kalle Pettersson, Kvalitets- och utvecklingschef, Helsingborg

Per Sandberg, socialdirektör, Växjö

Lupita Svensson lektor i socialt arbete vid Lunds universitet

Heike Erkers förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR

8C – Att bryta och förebygga livslångt utanförskap hos barn och unga

Lasse Mattila, socionom, handledare, föreläsare och författare med fokus på barns och ungas utsatthet och utanförskap

8D – Det viktigaste varje förälder behöver göra

Vilka föräldrabeteenden är viktigast enligt forskningen?

Martin Forster Leg. psykolog och fil. dr.

8E – Min bror tog drogerna – syskonperspektiv och missbruk 

OBS! Passet är fullbokat!

Betydelsen av samverkan för att människor – som har en kombination av problem – ska kunna få ett gott stöd och rätt insatser.

Frida Jonsson, socionom, föreläsare, cert. handledare för Sorgbearbetning, författare till boken Min bror tog drogerna 2016

8F – Att skapa förutsättningar för ökad delaktighet gentemot personer med funktionsnedsättning

Jenny Wallentin, Fil. Kand. i socialt arbete, Fil. Mag. Barn- och Ungdomsvetenskap samt Socialpedagog

8G – Konkreta verktyg i arbetet mot våld – webbkurs och webbstöd

 Annika Engström är projektledare för webbkurs om våld och NCK:s kunskapsbank


11:20

VALBART PASS 9 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 9. Lättare lunch serveras i utställarhallen

9A – Kraftsamling kring praktiknära forskning i socialtjänsten

Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte

 Stella Jacobson, programansvarig, nationella programmet för Tillämpad Välfärdsforskning, Forte

9B – Därför att organisationer är gjorda av människor, inte maskiner

Hur ett lösningsfokuserat arbetssätt bidrar till utveckling av arbetsplatsen samt leder klienter till självförsörjning

Sanna Ahlm, socionom och Steven Karlsson Hill, socialsekreterare Socialkontor ekonomi, Västerås

9C – Stöd till ensamkommande barn – rapport från SBU-projekt

Vi berättar om resultat och slutsatser från SBU:s arbete med att utvärdera stöd till ensamkommande barn. Forskning visar att ensamkommande barn är en grupp med hög risk för fysisk och psykisk ohälsa. Det finns ett stort behov av vägledning för arbetet med denna grupp. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser inom både sjukvård som socialtjänst. I det här projektet har vi ställt följande frågor:

  • Vilka typer av stöd från socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola till ensamkommande barn är effektiva för att stödja deras sociala integrering, psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?
  • Vilka faktorer upplever ensamkommande barn främjar eller begränsar deras sociala integrering, psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?

Vi har letat efter svaren i den vetenskapliga litteraturen och kommer att berätta om vad vi har hittat.

Henry Ascher, professor, barnläkare, Sahlgrenska akademin och Angereds närsjukhus, och sakkunnig i SBU:s projekt om ensamkommande barn

Pernilla Östlund är projektledare och avdelningschef SBU

Åsa Backlund är sakkunnig i projektet och doktor i socialt arbete

9D – Empatisk nyfikenhet – avgörande i mötet med klienter och patienter

Hur kan jag visa att jag ser, förstår och genuint bryr mig om den andre, även om jag inte nödvändigtvis håller med i sak eller uppvisat beteende?

Poul Perris, Leg läkare, psykoterapeut & handledare, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

9E – Vad gör de egentligen, surfar? Ungas nätanvändning!

Hemlöshet, avhysningar, kunskapsstöd

Helena Meyer har arbetat med frågor som rör ungas liv på nätet i över 10 år. Hon är knuten till Surfa Lugnt som föreläsare och sakkunnig

9F – Små saker som har stor betydelse för återhämtning

Alain Topor, docent, Inst. för socialt arbete. Stockholm Universitet, forskar på vad som hjälper människor att återhämta sig

9G – Därför extremism!

Hanif Azizi är idag områdespolis i Rinkeby, där han arbetar brottsförebyggande, främst med ungdomar


12:30

VALBART PASS 10 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 10. Lättare lunch serveras i utställarhallen

10A – Kan socialtjänsten ledas med tillit?

Organisationsforskaren Klara Regnö och tidigare socialdirektören Cecilia Grefve belyser förutsättningar och exempel på ledarskap och tillit inom socialt arbete i samtal med chefsstrategen Hanna Broberg.

Klara Regnö är Universitetslektor i organisation på Mälardalens högskola där hon forskar om genus, organisation och ledning. Hon disputerade 2013 med Det osynliga ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet.

Cecilia Grefve är tidigare socialdirektör och nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, nu ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.

Hanna Broberg är chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR Svensk chefsförening.

10B – Arbetsglädje? Ja tack! 

Nöjda och glada medarbetare mår bättre och hanterar jobbet bättre. Men hur är det möjligt att finna arbetsglädje en vanlig vardag?

  • Kan jag öka välmåendet på jobbet vinner alla i längden
  • Nya insikter som visar vägen till arbetsglädje ger hopp i en viktig arbetsroll
  • Den spännande forskningen och nya studier förklarar på ett enkelt sätt varför den komplicerade hjärnan sätter krokben för oss i många sammanhang.
  • Vi är varandras arbetsmiljö, hur kan jag påverka den för att jobbet ska bli lättare och vara en del i ett medarbetarskap där kollegorna lyfter varandra?

Christina Stielli, föreläsare och författare, årets kvinnliga talare två år i rad med sina underhållande och insiktsfulla föreläsningar om arbetsglädje

10C – Youmo i praktiken – att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Emelie Mire Åsell är sedan 10 år utbildare och processledare med fokus på inkludering och normkritik

10D – Missbruk bland barn och unga – nu vänder vi utvecklingen åt rätt håll 

Helena Orrevad, Projektledare för Första linjen, Tidiga insatser, Nyanlända & Asylsökande för Sveriges Kommuner och Landstinget

Ing-Marie Wieselgren, projektchef samt läkare och specialist i psykiatri för Sveriges Kommuner och Landstinget

10E – Lyssna på missbrukare och skapa framgång

Emma Ekblom, metodutvecklare, Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

Mija Andersson, volontär på RFHL

10F – Framgångsrik beroendebehandling – med fokus på relationer och affekter

Tobias Sahlin, verksamhetschef Nämndemansgården i Sverige, beteendevetare och familjeterapeut – verksam i beroendevården sedan 1991

10F – Du duger som du är – att bemöta personer med utmanande beteende

Johan Strömgren, omsorgschef, Mora Park, har jobbat inom social omsorg sedan början av 2000-talet och har stor erfarenhet av utmanande beteenden

10G – Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar

Maria Wiwe, leg psykolog, psykoterapeut, ackrediterad MBT-A handledare, medförfattare till boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar”


13:40

VALBART PASS 11 (välj ett pass)

11A – Samhällsarbete och förebyggande arbete – aktuella utmaningar

Stefan Sjöberg och Päivi Turunen är lektorer i socialt arbete och redaktörer för en ny bok ”Samhällsarbete: arenor, aktörer och perspektiv”

11B – Etiska problem i socialt arbete. Möte med Etikrådet 

OBS! Passet är fullbokat!

Dolores Kandelin Mogard, sekreterare och ledamot, Etikrådet

11C – Signs of Safety i socialt arbete med utsatta barn och familjer 

OBS! Passet är fullbokat!

Katarina Elmehed har arbetat inom socialt arbete sedan 2005. Från maj 2017 arbetar hon heltid som Signs of Safety-utbildare inom Landa

11C – MBT i familjehemsvård för barn och unga – vad säger forskningen och praktiken?

 Malin Nytorpet, behandlingssamordnare på Tjust behandlingsfamiljer

 Anna-Karin Åkerman, leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, doktorand, IBL, Linköpings universitet. Verksam på Tjust behandlingsfamiljer

11D – Nytt kunskapsstöd! Samtal med barn

Thomas Jonsland, utredare Socialstyrelsen,fil.mag. i socialt arbete, tidigare lång erfarenhet från Bris med fokus på barns rättigheter och barns delaktighet

11E – Social Housing i en svensk kontext – möjligheter och utmaningar

OBS! Passet är fullbokat!

Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, beskriver hur hemlösheten har utvecklats i Sverige och pekar på positiva exempel från våra nordiska grannländer i att bryta trenden

11F – Vägen genom skilsmässan

OBS! Passet är fullbokat!

 Anna Bennich Karlstedt är leg psykolog, parterapeut och författare till boken Vägen genom skilsmässan. Hon är också TV4´s expert på psykologi och relationer

11G – Våldsbejakande extremism – vägledning till socialtjänsten 

Maria Boustedt Hedvall och Ulrika Roslund Gidlöf arbetar som projektledare respektive utredare, Socialstyrelsen


14:50
Eftermiddagskaffe, tid att besöka utställningen

På scenen:

Höj lönen stoppa personalsnurran

Markus Furuberg & Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR


15:20

VALBART PASS 12 (välj ett pass)

12A – Så skapas en hälsosam arbetsplats!

Ett nytt perspektiv på stress på jobbet.

Sara Ingvarsson är leg. psykolog, organisationskonsult och författare till boken Lägg ner ledarskapet

12B – Användbar evidens – utopi eller verklighet?

OBS! Passet är fullbokat.

Det är svårt att översätta forskning till praktik, men det finns mycket som kan bidra till att göra evidens mer användbar

Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola & Henna Hasson, KI, är forskare och författare till boken ”Användbar Evidens”

12C – Yalla-Trappan – så skapade vi våra egna arbeten

Christina Merker Siesjö är ordförande och initiativtagare, från ax till limpa

12D – Socialstyrelsen och Skolverket presenterar regeringsuppdrag för kontinuerlig skolgång för placerade barn respektive tidiga samordnade insatser för barn och unga

Eva Agåker, utredare, Socialstyrelsen

Kjerstin Bergman är Socionom och jobbar som Projektledare på Socialstyrelsen i regeringsuppdraget om tidiga och samordnade insatser.

Ebba Silvferstolpe Agardh, Skolverket i uppdraget Tidiga och Samordnade Insatser för barn och unga, TSI

Bo Karlsson, utredare, Skolverket

12E – Paneldebatt med Tidskriften Socionomen: Hur förhindrar vi psykisk ohälsa hos unga?

Hör gärna av dig till lena.engelmark@akademssr.se med frågeställningar du vill att vi tar upp under debatten!

Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör för Socionomen

Deltagare:

Åsa Wiklund arbetar som skolkurator på Blackebergs gymnasium i Bromma

May Nilsson Socionom, leg psykoterapeut handledare, lärare i psykoterapi på Mar Nilsson privatpraktiserande psykoterapeut

Pia Litzell Berg, Fil.kand., socionom, leg.psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi på PLB Psykoterapi&Utbildning.

Ann-Cathrine Biverstrand, Leg psykolog, Leg psykoterapeut i KBT, Specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, Medicine magister i psykoterapi på Ann-Cathrine Biverstrand

12F – Tillbaka till jobbet efter stressrelaterad ohälsa

OBS! Passet är fullbokat!

Hur tar man sig igenom förloppet från sjukskrivning, återhämtning, planering och återgång på ett hållbart sätt?

Åsa Kruse är med. kand. leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Författare till boken ”Tillbaka till jobbet” vald till Årets HR-bok 2016

12G – Samlarsyndrom – utmanande diagnos som går att behandla

Vad är samlarsyndrom? Hur förhåller det sig till andra diagnoser där det också finns ett samlande? Genomgång av bedömning och behandling

Volen Ivanov är legitimerad psykolog och medicine doktor


16:10
Socionomdagarna 2018 avslutas


Vi reserverar oss för eventuella programändringar.