PROGRAM

Program dag 2 – Torsdag 21 november 2019

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställningen


08:30

VALBART PASS 7 (välj ett pass)

7A – Framtidens socialtjänst – här är vi nu!

Socialtjänstlagen är under utredning. Vilka är de viktigaste förändringarna i framtidens socialtjänst? Hur berör dessa professionen?

Margareta Winberg, särskild utredare SoL, regeringskansliet. Fd. statsråd, ambassadör. Bakgrund som allmänpolitiker på alla nivåer, med ett antal specialområden. Tidigare ambassadör i Brasilien och stort engagemang i civilsamhälle

7B – Digiteam – för en användardriven socialtjänst

Erfarenheter från Helsingborgs stad om användardriven socialtjänst och digitalisering av socialt arbete

 Kalle Pettersson, utvecklingschef i Helsingborgs stad och utredare på SKL

7C – Rörelser, gränser och liv – att lyssna till de unga som kom. Hur upplever unga ensamkommande mötet med svenska myndigheter?

Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet

 Marcus Herz, socionom och docent i socialt arbete vid Malmö Universitet

7D – Så organiserar vi i kommun och landsting, efter familjens behov – samverkan på riktigt

Konkreta exempel hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården gemensamt och samordnat arbetar med barn och deras familjer.

 Fredrik Hjulström, socionom och handläggare på SKL

 Mikael Malm, samordnare på SKL

7E – Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom

Vilka är egentligen knepen som de digitala tjänsterna använder för att hålla oss kvar vid skärmen och hur kan vi hantera dem för att uppnå mental hållbarhet?

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet, driver den ideella förening Arts & Hearts

7F – Haja adhd – om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri

Adhd går att förstå och det är viktigt att vi gör det. Adhd är ingen superkraft. Samtidigt har adhd, kanske något paradoxalt, psykiatrins bästa prognos – om vi gör rätt. Personer med adhd bär på ett ”gömt guld” som vi som samhälle inte kan, eller vill, vara utan

  Björn Roslund är barn- och vuxenpsykiater, författare till boken ”Haja adhd”, Natur och Kultur

7G – Hur kan stöd och behandling åt personer med spelproblem och deras anhöriga förbättras

Hur långt har vi kommit och vad återstår?

 Eva Samuelsson, forskare och socionom vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon intervjuar spelare om deras erfarenheter av hjälpsökande

 Niclas Reich, leg. psykoterapeut och socionom vid Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende, Socialförvaltningen Stockholms stad. Han har lång erfarenhet av öppenvård/samtalsstöd inom socialtjänsten


09:30

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


10:10

VALBART PASS 8 (välj ett pass)

8A – En professionaliserad socialtjänst är möjlig – erfarenheter från Finland ? 

Vad kan vi lära av Finland nu när socialtjänstlagen ses över?

Finland har sedan mer än 10 år gått över till en professionaliserad socialtjänst där tjänstemän fattar beslut om till exempel omhändertaganden av barn.

Yrkesverksamma, socialnämndspolitiker och publiken kommenterar och diskuterar vad Sverige kan lära av den finska modellen.

 Harry Lunabba Pol. Dr/Universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet berättar om erfarenheterna från Finland.

Moderator: Josefine Johansson professionsstrateg för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR

8B – Massmedia och Socialtjänsten – skilda världar?

Under årens lopp har massmedia ofta kritiserat Socialtjänstens insatser. Hur fördjupar vi förståelsen för destruktiva processer och hittar ett sätt där massmedia och Socialtjänsten kan mötas när drevet går.

 Ingrid Skinner, socionom och leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete

8C – PTSD och tidigt psykosocialt arbete i kombination

Behandlingar som uteslutande är inriktade på krigstrauma visar ofta begränsade effekter.

 Emma Envall Ryman, socionom/kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm

 Mijke van Ratingen, socionom/kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

 Qazim Gosalci, Kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

8D – Att upptäcka och ge stöd – om hur barn och unga vars föräldrar har missbruksproblem kan upptäckas och få stöd i och utanför skolan

Elisabet Näsman, seniorprofessor i sociologi och forskar med och om barn med fokus på barns eget perspektiv och möjlighet till delaktighet

8E – I det sociala reportagets fotspår

Tom Alandh har i sina filmer om Pia Sjögren låtit hennes missbruk och hemlöshet beskrivas med värdighet och enkelhet, där sorger, glädje och besvikelser ingår.

I ett samtal på scen kommer Tom Alandh möta Pia Sjögren, tjugo år efter att de träffades för första gången

Tom Alandh, journalist Sveriges Television sedan 1971, har gjort närmare 100 dokumentärfilmer och har vunnit de flesta av våra journalistiska priser i Sverige

8F – När det hälsosamma blir ohälsosamt – när tankar om kropp, mat och ätande tar över livet

Hur kan vi som socionomer upptäcka när vi möter någon med en ätstörning?

Evelina Linder, socionom och leg. psykoterapeut med inriktning KBT, Har med kollegan Erika Nyman Carlsson skrivit boken ”När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv” en självhjälpsbok vid ätstörningar, Natur och Kultur. Erika Nyman Carlsson har en examen i psykologi och är doktorand inom ätstörningar

8G – Hur blir vi bättre på att förebygga brott och vad kan socialtjänsten göra tillsammans med lokala aktörer?

Goda exempel och verktyg utifrån vad socialtjänsten kan göra i samarbete med skola, polis, bostadsföretag och civilsamhälle.

 Linda Lindblom, projektledare och handläggare Brå


11:20

VALBART PASS 9 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 9. Lättare lunch serveras i utställarhallen

9A – Paneldebatt Socionomen:  Socialnämndens arbete och nämndemannens roll

Lekmän som fattar beslut i nämnder. Hur kommer det sig att utvecklingen blivit så? Vad får det för konsekvenser för brukaren och hur kan vi förändra detta?

Camilla Sköld

Susanna Alakoski

Hans Svärd

9B – Skolkuratorn – en komplex roll i en konfliktladdad domän

Om skolan som plats för och del av det sociala arbetet och det skolkurativa arbetets villkor.

 Åsa Backlund, fil Dr. socialt arbete, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

 Ulla-Maija Madison, ordförande i Sveriges skolkuratorers förening, 1:e skolkurator och samordnare i Barn och elevhälsan, Region Gotland

9C – Del 1 Ställföreträdare för vuxna hjälpbehövande

Stöd och hjälp genom god man, förvaltare och andra ställföreträdare.

Valbart fortsättningspass 10c

 Therése Fridström Montoya Jur. dr, forskare, socionom, Uppsala universitet

9D – Min bror tog drogerna – om syskonperspektiv och missbruk

”Ingen får dom att skratta som du, ingen får dom att gråta som du. Du tar allt.” Frida Jonsson talar om missbruk ur ett syskons perspektiv

Frida Jonsson, socionom, cert. handledare för programmet Sorgbearbetning, föreläsare samt författare till boken ”Min bror tog drogerna”

9E – Nationellt stöd för yrkesintroduktion samt handläggning och dokumentation för den sociala barn- och ungdomsvården

  • Vad innehåller stöden?
  • Vad förväntas stöden bidra till?
  • Hur är stöden tänkta att användas?

Eva Agåker, utredare, Socialstyrelsen

 Solveig Freby, utredare, Socialstyrelsen

9F – IBIC och systematisk uppföljning

Hur gemensamma begrepp och strukturerad dokumentation ger underlag för kunskapsutveckling

Erik Wessman, är socionom och utredare på Socialstyrelsen. Arbetar med utbildning och vidareutveckling kring IBIC samt äldrefrågor och e-hälsofrågor för socialtjänst

9G – Från samverkan till samhandling – förebyggande samarbete mellan nyckelaktörer

Alla talar om samverkan kring barn och unga, men hur går vi från ord till handling?

 Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad. Jan är lärare i grunden, med lång erfarenhet av att arbeta i skolor i utanförskapsområden, senast som rektor vid Karsby International School i Botkyrka


12:30

VALBART PASS 10 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 10. Lättare lunch serveras i utställarhallen

10A – Etisk kod för chefer

Chefsrollen och etiken, om etisk handlingsberedskap och etik i praktiken.

 Erica Falkenström, fil. Dr. i pedagogik, forskar om etisk kompetens och ansvarstagande i ledning och styrning av hälso- och sjukvård, hon har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR tagit fram en etisk kod för chefer

Hanna Broberg, chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

10B – Arbetsmetodik för handläggare i socialtjänsten

Effektiva verktyg för att förbättra den egna arbetsmetodiken samt för stöd vid introduktion av nyanställda

 Helena Post Mårtensson, kansli-och utvecklingschef, Gislaveds kommun

10C – Del 2 Fortsättning: Ställföreträdare för vuxna hjälpbehövande

Stöd och hjälp genom god man, förvaltare och andra ställföreträdare.

Vi rekommenderar att du valt del 1 9C för största utbyte av detta pass

 Therése Fridström Montoya Jur. dr, forskare, socionom, Uppsala universitet

10D – Barns utsatthet för svåra händelser – bemötande och praktik

Att ställa frågor om utsatthet för våld och övergrepp med god och adekvat kännedom.

Sofia Bidö leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetschef vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

10E – Hemlösa barn? Om vräkningsförebyggande arbete och samverkan.

Susanne Brandtberg och Lotta Unga, socionomer, bostadssamordningen, Norrköpings kommun

10F – TFCO-förstärkt familjehemsvård, ett alternativ till institution

Lyssna till en familj som fått metoden som insats: ”Först var jag på institution, det blev värre och bara kaos. Till slut lyssnade man på oss och hela familjen fick hjälp. Nu kan vi bo tillsammans. Vi har nog bara haft tur”

Cissi Green och Anna Marshall, Humana

10F – Ord- och bildberättelser – att göra barn delaktiga i den sociala barnavården – Signs of safety

Stegen i en ord- och bildberättelse: Frågeteman, hur vi involverar barnet och de viktiga vuxna som finns runt barnet.

Nova Nilsdotter, socionom, Landa Familjevård/Landa Utbildning

10G – Kan vi vaccinera oss mot social oro? Förbyggande socialt arbete i praktiken. 20 år med områdesbaserat samhällsarbete i Mölndals Stad

Långsiktighet, kontinuitet, kostnadseffektivitet och lokal samverkan har varit ledorden från start. Sedan 2005 är även unga med och arbetar för att utveckla sina bostadsområden.

 Vibeke Ekström, socionom, Mölndals stad

  Vanessa Vogel, socionom, Mölndals stad


13:40

VALBART PASS 11 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 11. Lättare lunch serveras i utställarhallen

11A – Manifest – för ett socialt arbete i tiden

Hur kan det sociala arbetet återigen bli en kraft för social förändring?

 Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Campus Norrköping, Linköpings universitet

 Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö universitet

11B – Att arbeta förtroendeskapande i särskilt utsatta områden – hur ideella organisationer kan verka som förtroendeskapande brygga

Utvecklingen i av polisen kallade utsatta områden går åt fel håll. Exempel på relationsskapande arbete som avgörande faktor tillsammans med samverkan

 Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset

11C – Integration ur ett nytt perspektiv

Många invandrare och flyktingar bär på en längtan att en dag återvända till sina hemländer. Hur påverkar denna önskan familjemedlemmarna i deras integration och etablering i Sverige?

 Josef Kurdman, född i Kurdistan men uppvuxen i Sverige, är föreläsare, debattör och har medverkat i ett stort antal radio- och tv program. Han arbetar sedan arton år tillbaka med skräddarsydda integrationsprogram

11D – Del 1: Övergrepp mot barn på nätet

Varannan 12-åring har idag tittat på porr. På nätet sker olika brott, bl a sexualbrott, dygnets alla timmar.

Valbart fortsättningspass 12D

Maria Dufva arbetade som kriminolog och medlare vid brott i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläsare på heltid samt författare till flera titlar på området

11E – Att möta familjer i sorg

Hur möter man en familj som går igenom en svår förlust?

Pia Ericson, socionom, Vårsols familjecenter i Jönköping

 Mona-Lisa Öberg, beteendevetare, Vårsols familjecenter i Jönköping

11F – Ofrivillig ensamhet – ett växande folkhälso- och samhällsproblem

Den senaste forskningen och Storbritanniens effektiva insatser mot ensamhet, samt hur det ser ut i Sverige.

Kerstin Thelander, socionom med bakgrund inom svensk socialtjänst samt socialt arbete i Frankrike, initiativtagare till det nationella nätverket ”Stoppa ofrivillig ensamhet”

11G – Porr och prostitution i Sverige idag – Unga tjejers erfarenheter

Hur vi stöttar och skyddar tjejerna som utsatts samt förebygger att män och killar blir förövare.

 Zandra Kanakaris är Unizons förbundsordförande, generalsekreterare för 1000 möjligheter, Olga Persson är Unizons generalsekreterare. Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter över hela landet.


14:50
Eftermiddagskaffe, tid att besöka utställningen


15:20

VALBART PASS 12 (välj ett pass)

12A – Barnets rättigheter i styrning och ledning – en förutsättning för tillämpning

Vad innebär det för ett land som Sverige att implementera och tillämpa rättigheterna på alla nivåer i samhället?

 Elizabeth Englundh, sakkunnig barnets rättigheter på SKL, socionom och Fil. Dr. i pedagogik

12B – Hur vet du om det du gör – gör en skillnad?

Dialogical Feedback Oriented Family Therapy – en inspirerande och familjeanpassad feedbackmodell inom socialtjänsten

 Luke Sheahan, socionom, nätverksledare, familjeterapeut

 Lisa Koser, socionom, nätverksledare, familjeterapeut, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Bromma familjebehandlarteam, socialtjänsten, Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm

12C – Människor på flykt. Från utsatthet till delaktighet och egenmakt – praktik och arbetsträning i Svenska kyrkan

 Ayda Moayedzadeh, handläggare för idéburen innovation samt projektledare på Stockholms stiftskansli.

 Fadi Gawria, projektsamordnare Stockholms stiftskansli, handläggare för migration

12D – Del 2. Fortsättning: Övergrepp mot barn på nätet

Varannan 12-åring har idag tittat på porr. På nätet sker olika brott, bl a sexualbrott, dygnets alla timmar

Vi rekommenderar att du valt del 1 11D för största utbyte av detta pass

 Maria Dufva arbetade som kriminolog och medlare vid brott i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläsare på heltid samt författare till flera titlar på området

12E – Öckerömetoden – praktiskt drogförebyggande arbete

Öckerömetoden används av allt fler kommuner. Vad finns det för evidens?

Håkan Fransson, socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

12F – Du, jag och sex: Om lust och närhet i parrelationer

Vad betyder egentligen sex? Vardagens krav, småbarnsår och andra livsomställningar påverkar lusten och känslorna kring sex

Ida Flink, leg. psykolog och docent i psykologi, verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro universitet. Ida forskar om sexuell smärta och effekten av KBT-behandling

12G – Stålmannen flyttar hemifrån

Efter 18 år så var det dags. Sonen med autism, adhd, tourette och asperger, min Stålman skulle flytta hemifrån!

 Fredrik Westin, HR-chef tidigare kommunchef, personalchef, rockmusiker, internationell textskrivare, socialchef, men är framförallt förälder till två egenproducerade barn och ett närproducerat. Han har under många år åkt land och rike runt med sin tidigare föreläsning ”Jag är inte Pappa till en skitunge, jag är Pappa till Stålmannen”, en föreläsning som pensionerades 2018. Nu är han tillbaka på Socionomdagarna med uppföljningen ”Stålmannen flyttar hemifrån”


16:10
Socionomdagarna 2019 avslutas


Vi reserverar oss för eventuella programändringar.