PROGRAM

OBS! Programmet för 2019 är under bearbetning och publiceras senare. Tills vidare kan du se 2018 års program.

Program dag 1 – Onsdag 21 november 2018

08:00
Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00
Välkommen till Socionomdagarna 2018!

Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och Jan Jönsson, Socialborgarråd Stockholm stad


09:40

VALBART PASS 1 (välj ett pass)

1A – Försäkringskassans utmaningar

Maria Hemström Hemmingsson, Tf. generaldirektör Försäkringskassan

1B – Hållbar socialtjänst

OBS! Pass 1B är tyvärr inställt. Information till anmälda ang. passbyte skickas ut!

Relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning

Wanja Astvik är arbetslivsforskare och har genomfört ett flertal studier om arbete och arbetsvillkor inom socialtjänstens verksamheter, Akademin för hälsa vård och välfärd, Mälardalens högskola

1C – Barn på flykt

Följ med på en resa längs flyktvägarna med barnen i fokus

Sophie Arnö är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon är också redaktör på DN och författare till nya boken ”Barn på flykt”

1D – Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga – dags att bryta trenden!

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i Sverige. Trenden behöver brytas. Men hur?

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, föreläser kring barn och ungas psykiska hälsa utifrån områdena skola, vård och omsorg och vad samhället behöver göra för att leva upp till varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

1E – Vad innebär nationella riktlinjer för missbruk och schizofreni för kommunerna?

Sofia von Malortie och Stefan Brené är utredare och projektledare, Socialstyrelsen, med ansvar för de nationella riktlinjerna på dessa två områden

1F – Hur får man ett brukarinflytande som gör skillnad för både verksamheten och den enskilde?

Att involvera brukare i verksamhetsutvecklingen, förbättringsarbetet och uppföljningen är både kvalitetshöjande, kostnadseffektivt och roligt!

Anna Thomsson, handläggare SKL, utbildad arbetsterapeut som arbetat inom funktionshindersverksamheter i 20 år och som chef och utvecklare

1G – Ett tryggare Malmö – så samarbetar vi för att Rosengårdskravallerna inte ska upprepas

Om ett nära samarbete med skola, fritidsverksamhet, hemtjänst och räddningstjänst för att skapa trygghet i ett socialt utsatt område.

Sara Kleijsen Åhlander är avdelningschef i Malmö Öster

Glenn Sjögren är kommunpolis i samma område


10:30

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10

VALBART PASS 2 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 2. Lättare lunch serveras i utställarhallen

2A – Framtidens socialtjänst – så blev det!

Margareta Winberg, särskild utredare, Framtidens socialtjänst, Regeringskansliet

2B – Yrkesintroduktion i Ekonomiskt bistånd – viktigt stöd för socialsekreterare

Under passet ges en sammanställning av kunskap som behövs i yrket som del i ett introduktionsprogram hos arbetsgivaren

Anette Agenmark, utredare, Socialstyrelsen, socionom med lång erfarenhet av socialtjänstfrågor i allmänhet och ekonomiskt bistånd i synnerhet

2C – Framtidens mottagande av asylsökande och nyanlända – bosättning, etablering och integration

Nuläge och aktuella frågor – lagar, regler och hur det fungerar i praktiken. Passet belyser också hur SKL arbetar med sin Agenda för integration.

Ove Ledin, handläggare, SKL,Karin Perols, expert, SKL

2D – Att leva försummat

Effekterna av att leva med försummelse kan vara lika svåra som vid fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Föreläsningen kommer ha sin utgångspunkt i aktuell forskning

Björn Tingberg, universitetslektor Barnafrid, Linköpings universitet, har arbetat många år med barn som far illa både inom sjukvården och barnahusverksamheter.

2E – FINSAM – samverkan via Lagen om finansiell samordning

Betydelsen av samverkan för att människor – som har en kombination av problem – ska kunna få ett gott stöd och rätt insatser.

 Leif Klingensjö, sektionschef, SKL

2F – Att stödja delaktighet och vilja inom LSS-området

Bästa tillgängliga kunskap om hur Socialtjänsten kan stödja den enskildes vilja och om vägar till ökad delaktighet inom LSS-området.

 Ylva Branting och Anders Bergh, båda utredare, Socialstyrelsen och tar bland annat fram kunskapsstöd för socialtjänsten

2G – Prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter

Så stöttar och skyddar vi tjejerna som utsatts samt förebygger att män och killar blir förövare

 Zandra Kanakaris är ordförande för Unizon och generalsekreterare för 1000 möjligheter

 Olga Persson är generalsekreterare för Unizon


12:20

VALBART PASS 3 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 3. Lättare lunch serveras i utställarhallen

3A – Brukarperspektiv i praktiken

Jenny Rehnman, avdelningschef Kunskapsstyrning för socialtjänsten

Karin Flyckt, Sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor

3B – Sverigesmodellen i Danmark – en social investering

Inspireras av Danmarks arbete med Sverigesmodellen: tidiga insatser för barn och unga kopplat till skolan samt sociala investeringar i arbetet med ekonomiskt bistånd.

 Sisi Pedersen, Facilitator, Egedal Kommune

3C – Socialtjänstens handläggning av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta 

Presentation av den analys, vägledning som Socialstyrelsen gjort gällande socialtjänstens handläggning av barn som är gifta.

Tina Trygg, socionom och utredare på Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn

Petra Rinman, Enhetschef Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn

3D – MI – Hur gör man för att få anställda att dra åt samma håll? 

Inom SIS har MI som förhållningssätt används både brett och som spetskompetens, för att kvalitetssäkra vardagens bemötande liksom för att få till förändringsarbete. Passet berör utmaningar, fallgropar och framgångsfaktorer som arbetet inneburit

 Fredrik Eliasson, SIS, är socionom med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor, som chef, verksamhetsutvecklare och handledare. Välkänd internationell expert på MI och medlem i MINT

Så säkerställer vi skyddsplaceringar

Professionella metoder och verktyg för individer som lever under skydd

Andreas Ring och Cecilia Hernius, Säker Kompetens

3E – Hemlöshetsfrågor och arbetet med att förebygga avhysningar 

Hemlöshet, avhysningar, kunskapsstöd

Christina Högblom och Anette Agenmark, utredare vid Socialstyrelsen och socionomer med mångårig erfarenhet av socialtjänstfrågor

3F – Multidimensionell familjeterapi – Att lyckas med behandling av unga

Genomgång av metod, modell och resultat

 Adam Tengelin, föreståndare för Föräldracentrum och behandlingsansvarig för MDFT Sverige

3F – Socionomens roll i psykisk ohälsa 

Vad kan vi bidra med och hur värnar vi de sociala perspektiven i vården? Under seminariet diskuteras bl a socionomens roll och sociala perspektiv i relation till psykisk ohälsa och återhämtning från den

Nika Söderlund, kurator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset & doktorand, Inst. för socialt arbete, Göteborgs Universitet

3G – Det besvärliga våldet – om socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer  

 Veronica Ekström, Fil. dr. i socialt arbete/lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola


13:30

VALBART PASS 4 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 4. Lättare lunch serveras i utställarhallen

4A – Vad skapar mening och sammanhang för de vi möter? Det långsiktiga omhändertänket  

Frode Wendelboe, koncernchef, Omhändertänk AB/Främja

4A – Lågaffektivt bemötande – från teori till praktik inom LSS, SoL och skola 

Vad innebär ett lågaffektivt förhållningssätt i vardagen?

 Sofia Johansson, utbildare och handledare, Nytida/Lära, 30 års erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat och personer med utvecklingsstörning samt certifierad studio 3 tränare

4B – Se helheten! Framgångsfaktorer i socialt arbete

Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har erfarenheter av klientarbete, utredningsarbete och chefspositioner. Under 18 år arbetade tillsammans i Botkyrka kommun, utanför Stockholm – idag är de flitiga bloggare, poddare och författare till boken ”Se helheten! framgångsfaktorer i socialt arbete

4C – Rätten till sitt ursprung – om sökandet efter sammanhang och identitet

OBS! Passet är fullbokat!

”Flickan från Lotusfälten” är en gripande självbiografi om en bortadopterad flicka som speglar känslan av ett utanförskap. Föreläsningen berör bland annat existentiella frågor som alla människor någon gång brottas med

Linn Heed är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och sexolog

4D – Barnkonventionen och barnrättsperspektivet i utredningsprocessen 

UNICEFs Handbok för socialsekreterare – om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning

Susann Swärd är författare och verksamhetschef för Rättighetsfokus.

Marie Hugander Juhlin är auktoriserad socionom och barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige

4E – Arbetet med ekonomiskt bistånd under förändring!

OBS! Passet är fullbokat.

Faror och vinster? Hur säkras det sociala arbetet?

Yvonne Ahlström, Socialpolitisk strateg, akademikerförbundet SSR

Hugo Stranz, docent Institutionen  för socialt arbete, Stockholms universitet

Åsa Lindhagen, fd socialborgarråd Stockholms stad, nu riksdagsledamot (MP) 

4F – HBTQ-kompetens, vad är det och behövs den?

Minoritetsstress leder till ökad ohälsa hos hbtq-personer. Hur förbättrar vi det professionella bemötandet?

Anna Malmquist, leg. psykolog och fil dr vid Linköpings universitet och en av redaktörerna till boken HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande.

4G – Överbelastningens dilemma – hur överlever man arbetsbelastningen i socialtjänsten och polisen?

Andreas Liljegren är docent i socialt arbete och Staffan Höjer är professor i socialt arbete, båda verksamma vid Göteborgs universitet


14:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

På scenen:

Har du fått nya politiker?

Samtal om rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker. Leds av Hanna Broberg, författare till boken ”Samarbetskontraktet”.


15:00

VALBART PASS 5 (välj ett pass)

5A – Lågaffektivt bemötande 

Metod för hantering av beteendeproblem med fokus på att stödja självkontroll

 Bo Hejlskov Elvén är psykolog med lång erfarenhet av hantering av beteendeproblem inom HVB, ungdomsvård, LSS, demensvård, skola och förskola

5B – Digitalisering – en möjlighet inte ett hot

Hur får man socialarbetare att se digitalisering som en möjlighet och inte som ett hot?

Agneta Aldor, digitaliseringsstrateg, SKL och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

5C – Hitta rätt i stället för att leta fel

Om styrkebaserat arbetssätt, där fokus är på styrkor, framgångar och lösningar snarare än på svagheter, misslyckanden och problem.

Gunnel Ryner är beteendevetare, föreläsare och författare till ”Släng problemglasögonen” och ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv”

5D – Sveriges första standard för kvalitetssäkring av HVB

Så stärks systematiken i kvalitetsarbetet

Kristofer Petraeus är projektledare inom vård- och omsorgsstandardiseringen på Swedish Standards Institute

5E – Människohandel – få inblick i en värld få har kunskap om

Simon Häggström är författare till böckerna ”Skuggans Lag” och ”Nattstad”. Han arbetar som polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen (tidigare Rikskriminalpolisen)

5F – Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Webbutbildningen om HBTQ som skapar ökat förtroende för socialtjänsten

Sanja Magdalenić, utredare vid Socialstyrelsen, fil.dr. i sociologi

5G – Kartläggning av hälso- och sjukvården samt socialtjänstens arbete med att upptäcka våld 

Mariana Dufort, forskare, Socialstyrelsen


16:00

VALBART PASS 6 (välj ett pass)

6A – Tillitsbaserad styrning och ledning – hur gör man? 

Tillitsdelegationens ordförande ger konkreta råd hur styrning och ledning kan utvecklas så att medarbetarnas kompetens bättre tas tillvara.

 Laura Hartman är docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, med 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap

6B – Lärande är en förutsättning för professionell expertis

Gunilla Avby är fil.dr. i pedagogik. Hon är chef för FoU Nordväst i Stockholms län och verksam som forskare vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

6C – #Metoo – Vad gör vi nu? 

OBS! Passet är fullbokat!

Julia Engström är socialpsykolog med bakgrund som skolkurator. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare & kurator på Föreningen Storasyster

6D – Våldsförebyggande socialt arbete för barn – Botkyrka

OBS! Passet är fullbokat!

Mantha Kasagianni, socionom, arbetar på sektionen för förebyggande arbete och samordnar det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka kommun

6E – Hur mår din ekonomi? Skuldproblem och psykisk ohälsa

Maria Lindstedt, projektledare och utredare, Konsumentverket

Martina Dagobert, kommunikatör, Kronofogden

6F – Att försonas med sin barndom 

 Görel Fred är leg psykoterapeut, handledare och utbildare inom samtal och kommunikation. 2014 utkom boken ”Försonas med din barndom”

6G – Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete

Om konservativa normer – stereotyp syn på invandrares levnadssätt?

Rúna í Baianstovu är lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon forskar om mångfald, demokrati och socialtjänst


16:50 – 17:30
Mingel, musik, dryck och tilltugg. Ta tillfället i akt att nätverka med socionomer från hela landet!


Vi reserverar oss för eventuella programändringar.