PROGRAM

Program dag 1 – Onsdag 20 november 2019

08:00
Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00
Välkommen till Socionomdagarna 2019!

Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och Jan Jönsson, Socialborgarråd (L) Stockholm stad


09:40

VALBART PASS 1 (välj ett pass)

1A – Vad landar i knäet i social sektor?

Precis allt: missbruk, sorg, drogbekämpning, fattiga unga och äldre, utkastade, ledsna tonåringar och barn som far illa.

Susanna Alakoski, socionom och författare till romanen Svinalängorna – belönad med Augustpriset som finns både som pjäs och film.

1B – Det yttersta skyddsnätet – om arbete med socialbidrag

Vad är ett bra socialt arbete med ekonomisk utsatthet?

Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan i Lund

1C – Ensamkommande, gymnasielagen och ett mottagande i ständig förändring

Hur anpassar vi arbetssätt efter både behov och andra villkor?

Ove Ledin, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, sektionen för socialtjänst på SKL

1D – Hur traumatiska påfrestningar i barndomen kan påverka livet

Att upptäcka, förstå och hjälpa barn och unga som drabbats av svåra påfrestningar.

Anna Norlén, leg psykolog och psykoterapeut, rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen i Stockholm

1E – Arbete i öppenvården med ungdomsgäng och organiserad brottslighet

Vad når man för resultat i öppenvården och vad visar sig ha effekt?

Emma Ulfsdotter Ljunggren, programchef för MST Sverige samt MST Expert

Anders Öhman, MST Expert som kvalitetssäkrar MST i Sverige

1F – Hållbart ledarskapande genom ökad delaktighet i äldreomsorgen

Hur skapa goda livsvillkor för äldre genom ökad delaktighet i äldreomsorgen och samtidigt få en bra arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal?

Maria Wolmesjö, Fil. Dr. och bitr. professor i socialt arbete, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

1G – Hur känner vi igen psykopatiska drag utanför fängelsemiljöer?

Hur kan de vara både avvikande och i vissa sammanhang fördelaktiga?

 Karolina Sörman, medicine doktor, europeisk MSc i neurobiologi

Marianne Kristiansson, leg läkare, specialist inom rättspsykiatri, medicine doktor och professor


10:30

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10

VALBART PASS 2 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 2. Lättare lunch serveras i utställarhallen

2A – Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – perspektiv från brukare, policy och praktik

Vad tycker brukare och praktiker i socialtjänsten är angelägna forskningsområden?

Stella Jacobson, Med Dr, är forskningssekreterare och programansvarig för det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning vid Forte

Therese Åström, Med Dr. och socionom, SBU

2B – Varför vill socionomer inte ha makt?

Hur uppfattar socionomer sin yrkesroll och sin relation till de organisationerna de verkar i? Det har undersökts i enkäter till socionomer med tio års mellanrum – år 2008 och 2018

Moderator: Josefine Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR

Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

2C – Mammorna i orten – vad har de att berätta?

Mammor som tvingats uppleva det värsta en mamma kan uppleva. Hur har mammorna det i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden? Vad har de sett och varit med om och vad kan de förmedla?

Alexandra Pascalidou är journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist

2D – Barn och unga – utsatta för våld och kränkningar

Forskning: Hur kan utsatthet förstås och förebyggas samt hur stödja de utsatta?

Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet

2E – Att arbeta med separerade föräldrar i högkonflikt

Hur möta föräldrar i konflikt, t.ex. inom socialtjänst, familjerätt och behandling

Sandra McGinn, familjebehandlare och nätverksledare i Botkyrka kommun

Maria Sköld och Denice Svensson, metodutvecklare i Stockholms stad. Föreläsarna möter föräldrar i HELA BARN-samtal i sin dagliga verksamhet

2F – Fokus på ekonomiskt bistånd!

Hur bryter man det långvariga biståndsmottagande och främjar ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen?

Stina Björk, utredare, SKL

 Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, Socialtjänst Öster, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö Stad

Nils-Olof Nilsson, IFO-chef, Nordanstigs kommun

2G – Att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld

Socialstyrelsens arbete med ett nytt kunskapsstöd

 Hanne Martinek, forskare, Socialstyrelsen


12:20

VALBART PASS 3 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 3. Lättare lunch serveras i utställarhallen

3A – Användarstöd BBIC:s variabler för systematisk uppföljning

Erfarenheter från samarbete mellan flera kommuner kring implementering av BBIC

 Ola Grönnesby, e-hälsostrateg, Socialstyrelsen

 Helena Stålhammar, utredare, Socialstyrelsen

3B – Kuratorsarbetet i en medicinsk kontext

Kuratorsarbetet inom hälso- och sjukvården – ett socialt och psykosocialt perspektiv.

Inger Benkel, aukt. socionom/kurator, överkurator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mag. i socialt arbete, Med Dr

3C – Att uppleva krig, tortyr, flykt och svåra förluster

Vad behöver jag tänka på i mötet med människor som upplevt extremt våld?

 Isabel Petrini, legitimerad psykolog och en av författarna till boken ”Krig, tortyr och flykt”

3D – Jämställdhet – en motkraft till våld

Hur kan vi tillsammans synliggöra, förebygga och förhindra våld i nära relation och sexuella övergrepp?

Nina Rung, kriminolog och genusvetare, specialiserad på sexualbrott och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön

3E – Så minskar vi självmorden radikalt

Det sägs att man aldrig kan hindra den som väl bestämt sig för att ta sitt liv – stämmer det?

Alfred Skogberg, grundare och generalsekreterare för Suicide Zero

3F – Tack vare socionomen! Handlingar som gjort skillnad

Att vara beroende av ekonomiskt stöd och hur bemötande och punktinsatser samt undantag kan få stor betydelse

Johanna Svenningsson, föreläsare och skribent

3G – Internetdroger- var befinner sig Sverige nu?

Vilka åtgärder har myndigheter vidtagit för att minska de skadliga effekterna av internetdroger?

Robert Kronstrand, toxikolog vid Rättsmedicinalverket och adjungerad professor vid Linköpings Universitet

3G – Dödligt partnervåld

Vilka är gärningspersonerna och i vilken kontext sker dessa brott?  Omfattning och karaktär av det dödliga partnervåldet

 Shilan Caman, disputerad forskare vid Karolinska Institutet och verksamhetsutvecklare, rättspsykiatriska avdelningen på Rättsmedicinalverket


13:30

VALBART PASS 4 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt lunch under pass 4. Lättare lunch serveras i utställarhallen

4A – Hot, våld och riskhantering

Hur ser problembilden i Sverige ut idag och hur skapas en effektiv riskhantering? Susanne Strand och livvakten Carl tar oss igenom säkerhetsarbetet från en allvarlig händelse till effektiv riskhantering med hjälp av ett strukturerat evidensbaserat arbetssätt. Carl jobbar idag på NSI (Nationella Skyddsinsatser) med risk management och som personsäkerhetskonsult.

 Carl jobbar idag på NSI (Nationella Skyddsinsatser) med risk management och som personsäkerhetskonsult

 Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS)

4B – Vad händer när socialtjänsten automatiseras? Hur påverkas socionomerna?

I ett unikt samarbete med Akademikerförbundet SSR har Lupita Svensson studerat konsekvenserna av tio kommuners införande av automatiserade processer inom ekonomiskt bistånd. Fokus har varit på algoritmernas utformning, hur eventuella resurser som sparas in används och hur införandet påverkar professionen. Det är den första studien i sitt slag i Sverige.

Lupita Svensson, universitetslektor, Lunds universitet

Josefine Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR

4C – Bostad först – en lösning på hemlösheten?

Projekt: En modell för att ge boende stöd för återhämtning, hälsa, ekonomi och social integration.

Jan Ström, projektledare, Avskaffa hemlösheten med Bostad först, Sveriges stadsmissioner

4D – Familjen och livscykeln

Att ta hänsyn till olika familjeförhållanden och familjecykelns skilda faser

Björn Wrangsjö, Doc. i barn – och ungdomspsykiatri och psykoterapi

Ingegerd Wirtberg, Leg. psykoterapeut, Docent i klinisk psykologi vid Lunds Universitet

4E – Hedersrelaterat våld – när är det bråttom?

Uppmärksamma och riskbedöma hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) i ärenden som rör barn och unga.

Linda, skyddshandläggare, EHRV Gryning

Frida, utredare, EHRV Gryning

4F – När äldreomsorgen möter missbruk – vems ansvar?

Socialstyrelsen har gjort en förstudie om vilka frågetecken som kan och behöver rätas ut.

Anna Brooks, utredare inom äldreområdet, Socialstyrelsen

Christina Högblom, utredare inom missbruksområdet, Socialstyrelsen

4F – Beroendebehandling för kvinnor med samsjuklighet – vad säger dom själva?

Vad kvinnor med en komplex psykiatrisk problematik och drogberoende i strukturerade intervjuer har sagt om sin behandling i efterhand.

 Tobias Sahlin, leg. psykoterapeut., FoU chef, Nämndemansgården i Sverige

4G – Far och son i tillfrisknandet – hur man kan bli drogfri och hitta tillbaka till varandra

Hur man kan bli drogfri och hitta tillbaka till varandra.  Far och son tappade varandra i missbruket. Och som genom ett under fann de varandra i tillfrisknandet från missbruk.

Lars Karlsson, pappa, delägare Korpberget, har jobbat med missbruksbehandling i 16 år och är drogfri sedan 22 år tillbaka

Emil Lilja, son, behandlare Korpberget, har jobbat som terapeut i 7 år och är drogfri sedan 10 år tillbaka

4G – Att arbeta med istället för mot hjärnans arbetssätt – praktiskt arbetssätt

Praktiskt arbetssätt.

Med hjälp av metoder om mätbarhet, transparens och delaktighet samt kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi hitta konstruktiva vägar framåt.

 Gunnar Ahlin, beteendeterapeut och metodutvecklare på Alternatus


14:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00

VALBART PASS 5 (välj ett pass)

5A – Del1. Lågaffektivt förhållningssätt

Föreläsningen går igenom hur vi tänker kring barn och vuxna med beteendeproblem, vilka fallgropar vi bör undvika – och sätter det i relation till metod. Valbart fortsättningspass 6A.

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare

5B – Paneldebatt: Digitalisering av socialt arbete, på vems villkor?

Paneldiskussion mellan akademi, profession och fackliga företrädare kring vad som händer med socionomrollen när det sociala arbetet digitaliseras.

Kalle Pettersson, utvecklingschef vid Helsingborgs stad och utredare på SKL

 Lupita Svensson, lektor socialt arbete, Lunds universitet

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

5C – Diskriminering, segregation och jämställdhet i Socialtjänsten ur ett medarbetar- och klientperspektiv

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, Miljöpartiet

5D – Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna

Hälsofrämjande samtal bygger på forskning kring friskfaktorer, både individuella och omvärldsfaktorer

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

5E – Ett psykoterapeutiskt, holistiskt perspektiv för att göra det lättare för behandlaren

Vad hen kan göra, även om inte samtliga problem kan lösas inom befintliga ramar

Åsa Nilsonne, psykiater och DBT-terapeut, har arbetat med emotionellt instabila kvinnor sedan mitten av 1990-talet

5F – Risk- och behovsbedömning vid kriminellt beteende hos unga

Vad säger forskningen?

Therese Åström, projektledare, SBU

 Gunilla Fahlström, projektledare, SBU

Susanne Strand, forskare, Örebro universitet

5G – Känslor som kraft eller hinder – hur vi kan förstå och påverka våra känslor i vardagen

Hur kan vi bli bättre på att identifiera, reglera och hantera våra vardagliga känslor

Hanna Sahlin, psykolog och filosofie doktor, studierektor för psykoterapeut- och handledareutbildningen vid Centrum för psykiatriforskning, kompetenscentrum för psykoterapi, vid Karolinska institutet och Region Stockholm

Elizabeth Malmquist, psykolog och handledare, verksam under många år som handledare, och utbildare i dialektisk beteendeterapi


16:00

VALBART PASS 6 (välj ett pass)

6A – Del 2 fortsättning: Lågaffektivt förhållningssätt i praktiken

Föreläsningen går igenom hur vi tänker kring barn och vuxna med beteendeproblem, vilka fallgropar vi bör undvika – och sätter det i relation till metod.

Vi rekommenderar att du valt del 1 5A för största utbyte av detta pass.

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare

6B – Att arbeta med relationer i socialtjänstens myndighetsutövning

Om hur socionomer inom socialtjänstens myndighetsutövning talar om relationen till klienter och dess betydelse för arbetet och professionaliteten.

Jessica Sjögren, socionom och fil. Dr. i socialt arbete, Linköpings universitet

6C – Hur aktörer kring ensamkommande barn kan samverka för att tillgodose barnets rättigheter

Vem ska hjälpa barnet och med vad?

Sini Teng och Elin Molander, båda projektledare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

6D – Barnkonventionen i utredningsarbetet med barn och unga

Hur skapar vi rätt förutsättningar för barns rättigheter i Socialtjänsten?

Marie Hugander Juhlin, auktoriserad socionom & barnrättsrådgivare, UNICEF Sverige

Lisa Dahlgren, socionom på barnrättsorganisationen Maskrosbarn

6E – Ungas organisering och egenmakt – låt ungdomarna visa oss vuxna vägen!

Vad händer i ett utsatt område när man låter ungdomarna få möjlighet att organisera sig?

Hani Parsi, projektledare, UNGSK, Skärholmens Ungdomsråd (Skärholmens SDF)

6F – Hiv och socialt arbete. De flesta av oss möter personer som lever med hiv, utan att veta om det

Om hiv idag och på vilket sätt berör det oss som arbetar med psykosociala frågor?

Erica Kanon, stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm

6G – Ett hållbart arbete mot våld – hur får vi ihop det?

Hur kan vi stärka skyddet för våldsutsatta och utveckla stödet på ett mer hållbart sätt?

Kerstin Wanhatalo, handläggare kvinnofrid, SKL

Pernilla Spåls, handläggare, Enheten för samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg


16:50 – 17:30
Mingel, musik, dryck och tilltugg. Ta tillfället i akt att nätverka med socionomer från hela landet!


Vi reserverar oss för eventuella programändringar.