Meny 2

Program

Programmet för 2018 är under bearbetning och presenteras här närmare konferensen. Tills vidare kan du ta del av 2017 års program

PROGRAM DAG 1 - ONSDAG 18 OKTOBER

08:00 - 09:00
Socionomdagarna slår upp portarna - morgonkaffe, tid att nätverka och besöka utställningen
09:00 - 09:20
Välkommen till Socionomdagarna 2017! Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR, Åsa Lindhagen, Stockholms stad, Helena Reinius, projektledare, Insight Events Sweden

09:30-11:00 VALBART PASS 1

PASS 1ASå bidrar standarder till kvalitetssäkringen av social omsorg

Välförankrade standarder, med tydligt brukar- och samhällsperspektiv är värdefulla, verksamhetsnära och användbara verktyg som kan åstadkomma förändringar och
säkra kvalitet i service och omsorg i hela landet. Standarder bidrar till stärkt systematik i kvalitetsarbetet och underlättar upphandlingar för både upphandlare och utförare, samt ger möjlighet för brukare att få kvitto på att omsorgen man får håller rätt kvalitet.

Vi får en presentation av hur standarder bidrar till kvalitetssäkring av social omsorg, till gagn både för brukare, utförare och samhälle och om standardisering inom omsorgsområdet på svensk och internationell nivå. Under de senaste åren har allt fler standardiseringsinitiativ inom vård och omsorgs tagits och SIS arbetar med ett flertal tjänstestandarder inom områdena kvalitetssäkring av HVB (Hem för vård eller boende), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personcentrerad vård.

Sedan ett par år tillbaka är också en standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende i användning i Sverige och på väg att omsättas till europeisk standard.

Alexandra Antoni och Kristofer Petraeus, båda projektledare på SIS, Swedish Standards Institute

Stoppa, pausa, återhämta! Lär dig metoder för regelbunden återhämtning

En nödvändighet, men hur? Under passet får vi ta del av fem anledningar till regelbunden återhämtningstid, både för dig och din klient eller patient. Vi lär oss mer om olika övningar, bl a gungstolsterapin, en innovativ metod som har en positiv effekt för välbefinnandet hos personer som drabbats av demens, ADHD eller autismspektrumstörningar.

Eva Johansson, författare, mental tränare och coach, ErgoNova – och har en av Sveriges mest uppskattade avslappningsröster.

Jonas Pettersson, konceptplanerare, ErgoNova
PASS 1BYrkesidentitet som socionom?

Akademikerförbundet SSR lanserar den nya boken "Med bredden som spets" om socionomers yrkesidentitet av Christina Josefsson med ett panelsamtal där Staffan Höjer professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Karin Kullberg universitetslektor vid Lunds universitet, Anna Lilliér socionom i Magelungens HSP-team och Lina Ahl socionomstudent vid Göteborgs universitet tillsammans med publiken diskuterar vad som kännetecknar socionomers yrkesidentitet och hur den kan stärkas.

Anna Lilliér, socionom i Magelungens HSP-team

Karin Kullberg, universitetslektor vid Lunds universitet

Lina Ahl, socionomstudent vid Göteborgs universitet

Moderator: Josefine Johansson, professionsstrateg socialt arbete, Akademikerförbundet SSR


Varje ärende är ett människoliv – socionomerna vår tids nya hjältar

• Socionomernas utmaningar och vilka lösningar vi har för att stödja arbetssituationen för en mer jämlik vård och omsorg, i form av bland annat skräddarsydd fortbildning och aktiv hjälp för balans mellan arbetsliv och privatliv
• Hur kan framtidens socionomkonsulter och arbetsteam samverka och agera som bäst för att förbättra för oss alla på lång sikt?
• Socionomernas viktiga arbete – vår tids nya hjältar. Vi har frågat våra socionomkonsulters klienter hur de har blivit hjälpta för ett bättre liv, och vi visar kartläggningen presenterat i vårt förbättringsindex

Ana Hobbi, områdesansvarig Socionomer. Utbildad KBTterapeut och lärare.

Jura Rahim, bemanningansvarig, beteendevetare och visionär, Doc Connect
PASS 1CMyndighetsutövningen kan inte hjälpa alla barn

Socialtjänsten måste tidigt kunna nå barn och unga med individuellt inriktade insatser – före utredning. Idag sätter lagen stopp för det. Hur ser rättsläget ut?

Myndighetsutövningen är ingen utveckling vi vill ha. En motvikt till detta är exemplet Skottland, där samarbetet med skolan skapar helt andra förutsättningar. Ny forskning om tidiga insatser till barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv presenteras. Vilka lärdomar kan vi dra och vad behöver ändras?

Kjerstin Bergman, Nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete Barn och Unga, SKL

Birgitta Svensson, fil dr i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet

Emilia Danielsson, förbundsjurist, SKL


Signs of Safety – barnets trygghet i sitt naturliga nätverk

Hur ges barn möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt naturliga nätverk? Föreläsningen kretsar kring hur vi med hjälp av Signs of Safety kan skapa ett arbetsklimat som fostrar hopp och mod i det sociala arbetet.

Under föreläsningen ges praktiska exempel på hur Signs of Satefy har tillämpats i verksamheten på Landa Strandgården.

Malin Gnospelius och Lisa Olson. Malin är socionom och har arbetat 16 år inom socialtjänsten. Lisa är samhällsvetare och har arbetat 14 år inom socialtjänsten, Landa Strandgården
PASS 1DNya kunskapsstöd för ekonomiskt bistånd (från Socialstyrelsen)

• Kunskapsstöd om ungas väg till egen försörjning:
Ett nytt kunskapsstöd som underlättar att väga samman kunskap om individens förutsättningar och behov med kunskap om insatser.
• Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/ EES-medborgare
Vägledning att bedöma uppehållsrätt vilket är centralt för att kunna bedöma rätten till bistånd från socialtjänsten. Viktig att känna till för alla handläggare/ beslutsfattare inom socialtjänsten.
• FIA och SUE - bedömningsmetod och uppföljningsverktyg för arbetet med biståndsmottagare
Manualbaserade kunskapsstöd som syftar till att befrämja förändringsarbetet inom ekonomiskt bistånd. Bedömningsmetoden FIA gör det möjligt att öka kunskapen om förutsättningarna för arbete bland långvariga biståndsmottagare.
Med uppföljningsverktyget ”SUE – systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd” kan verksamheten öka sin kompetens i att följa upp kvaliteteten i klientarbetet.

Åse Andersson är socionom med lång erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd i kommunen. Åse har arbetat med att ta fram kunskapsstödet, till socialtjänstens ekonomiska bistånd om ungas väg till egen försörjning, Socialstyrelsen

Anette Agenmark, utredare, Socialstyrelsen

Jenny Nybom, forskare, Socialstyrelsen


Att skapa mening och sammanhang för dem vi möter

Alla människor behöver tillgång till begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och sammanhang. Personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader behöver gestaltade boendemiljöer och daglig sysselsättning där dessa element är förtydligade och anpassade utifrån varje individ. Under seminariet får vi lyssna till hur Främja arbetat med att tillverka äppelmust och renovera cyklar som annars skulle hamna på soptippen. Ekologiskt hållbart, meningsfullt, begripligt och hanterbart och socialt inkluderande. Under föreläsningen lär vi oss mer om såväl ”palla” som” retour”

Frode Wendelboe är vd och grundare av Främja AB. Frode är socionom och socialterapeut, specialiserad på neuropsykiatriska funktionsskillnader
PASS 1EFunktionshinder ur ett MR-perspektiv – igår, idag och imorgon

Har vi lärt av historien? Får personer med funktionsnedsättning adekvat vård/omsorg idag? Hur lyssnar vi på brukarna? Vad behövs framåt?

• En historisk tillbakablick ur ett MR-perspektiv. Hur har utvecklingen sett ut och en statistisk beskrivning av hur det ser ut idag
• En beskrivning av SKL:s brukarundersökning där brukarnas åsikter fångas med hjälp av Pict-O-stat
• SKL:s bedömning vad som behöver förändras ochförbättras för att kunna utforma en modern/framtida funktionshinderpolitik

Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen Socialtjänst och Mia Ledwith, samordnare för systematisk uppföljning/analys inom socialtjänst, båda från SKL

Samverkan – för framgångsrika resultat vid behandling av människor som lider av missbruk och samsjuklighet

För framgång krävs samverkan, liksom helhet. Under passet visar föreläsaren på hur situationen ser ut idag kring behandling och insatser i missbruk på riksnivå och ger konkreta exempel och förslag på hur vi kan förenkla och förbättra samverkan mellan aktörerna, baserad på ny forskning.

Erik Andrén var med och startade Iris Utvecklingscenter för 30 år sedan. Erik arbetar sedan 10 år också som konsult inom näringslivet
PASS 1FMångbesökarkartläggning: Varför kommer de tillbaka? Om samhällsstöd, lokalt handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter

Vilka är hindren, och hur kan man hantera utmaningarna som uppstår i det fragmenterade samhällsstödets spår? Exemplet missbruk och beroende

• Mångbesökarkartläggningar – en metod att identifiera hinder i vård- och stödprocesser för personer med sammansatta problem
• New public management och det lokala handlingsutrymmet
• Om förutsättningarna för samverkan

Åsa Bringlöv, FoU Södertörn, forskningsassistent och författare till rapporten Varför kommer de tillbaka?

Jessica Storbjörk, docent på SoRAD, Stockholms universitet


Hur säkerställer man en professionell drogtestning?

Snabbtester har funnits länge, men alla känner inte till vikten av låga cut-offs, och skillnaden mellan sållning och verifikation. - Lär hur du får 65 droger ur ett salivprov, manipulationsfritt och juridiskt hållbart. Eller 2000 droger, ur salivprov eller urinprov. -Hur vet du om klienten tar sin medicin? Eller tar för mycket?

• När drogtesta i saliv, urin, respektive blod?
• Hur arbeta med en helhetslösning av snabbtester och laboratorieanalyser?

Susanne Nidemar har 20 års erfarenhet av drogtester och är vd på Prodiagnostics med allt inom professionella snabbtester, lab-analyser och support
PASS 1GHbtq-kunskap och ett bemötande som inkluderar

Genom teori och kliniska berättelser fokuserar seminariet på:

• HBTQ och HBTQ-personers erfarenheter av vården
• Kliniska berättelser om minoritetsstress, "komma ut" och att bli bekräftad
• Normkritiskt förhållningssätt och ett bemötande som inkluderar

Magnus Svensson, socionom och legitimerad psykoterapeut, Mia Kilström, socionom och legitimerad psykoterapeut, både vid enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset AB. Magnus och Mia har mångårig erfarenhet av att arbeta med identitetsutveckling, sexualitet och psykisk hälsa

Traumamedveten omsorg – att förmedla hopp och trygghet i otrygga tider

Modellen bygger på förståelse för vad trauma är och hur det påverkar människan, trygghet, relation, cooping.

Carola Dieng, socialpedagog, grundläggande psykoterapiutbildning och handledare i socialt arbete, Krica behandling och utbildning
11:00 - 11:30
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna.
PÅ SCENEN: Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhetsminister om: Socialtjänsten och våra rättigheter.
Moderator: Camilla Sköld

11:30-12:30 VALBART PASS 2

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 2.
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN
PASS 2AHedersrelaterat liv, våld och mord!

Med större kunskap om hedersförtryck kan socialtjänsten på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov.

• Hur är det att leva under hedersförtryck?
• Vad är det för skillnader mellan mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck?
• Hur ser situationen ut för de utsatta för hedersbrott i Sverige?
• Hur borde socialtjänsten bemöta utsatta för hedersbrott?
• Hur ska vi förebygga hedersförtryck?

Föreläsningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterat brott. Föreläsningen kan också utgöra en bra början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området. Med större kunskap om hedersförtryck kan socialtjänsten på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens
behov.

Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime! Sara är kvinnan som mordhotades av sin bror i Irak och som lyft upp det hedersrelaterade våldet i ljuset och på den politiska agendan i Sverige
PASS 2BSocialt arbete som främjar värdighet, ur ett europeiskt perspektiv

Utgångspunkten för presentationen är en insamling som gjordes 2016 till "The Global Agenda" av goda exempel på hur socialt arbete i olika länder i Europa främjar människors värdighet. När goda exempel ska förmedlas använder socialarbetare ofta projekt av olika slag, vilket visar att sättet att tänka i projekt har en betydelse för socialt arbete. I presentationen kommer exemplen som samlades in att lyftas fram och en diskussion att föras om värdet av att tänka i termer av projekt i socialt arbete.

Kerstin Svensson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet och forskar om professioner och organisationer
PASS 2CEtikrådet: Finns det alltid något som är rätt eller fel i socialt arbete?

Finns det alltid något som är rätt eller fel i socialt arbete?
Inledning av Stefan Einhorn om 'Bemötandets svåra konst'
Därefter diskuteras ett par dilemman som hanterats av Etikrådet.

Medverkande från Etikrådet:

Stefan Einhorn, professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

Åke Strandberg avdelningschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje, tidigare IFO-chef i Sundbybergs kommun, förvaltningschef, konsult, snickare, samt i FN-tjänst med flyktingar i Pakistan och engagerad i Föreningen Sveriges Socialchefer och i flera FOU-råd.

Elisabeth Svedberg, socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

Moderator Dolores Kandelin Mogard, ledamot och sekreterare i Etikrådet
PASS 2DViktiga erfarenheter och slutsatser för social barn- och ungdomsvård – regeringens nationella samordnare

Regeringens nationella samordnare redogör för resultat av sitt treåriga uppdrag och hur arbetet ska införlivas i ordinarie strukturer

• Redogörelse för ett treårigt förbättrande arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården
• Följeforskning av arbetet
• Konkreta förslag för att förbättra här och nu

Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Cecilia har, innan hon blev nationell samordnare, arbetat inom socialtjänsten i 30 år, mestadels på ledande positioner
PASS 2ETillsammans för orten - ungdomar som drivkraft för förändring i socioekonomiskt utsatta områden

I projektet Tillsammans för Orten har 700 unga i Huddinge kommun anställts för att de själva skall ta ansvar för sitt områdes trygghet, trivsel och utveckling. Projektet samlar kommunen, fastighetsägare, civilsamhället och boende för samverkan och gemensamt ansvar för sitt område.

Under seminariet berättar Daniel och Linda om hur utbildning och möjligheten att avancera i jobbet skapar positiva förebilder och en vilja att göra ett bra jobb.

Projektet, som nu är inne på sitt 5:e år, har bland annat gett resultat i ökad trygghet, minskad skadegörelse och ger unga lärdomar och förnyad tro på framtiden.

Daniel Eidhagen är projektledare och initiativtagare till Tillsammans för orten.

Linda Lindblom är socionom och kommunens ansvariga för satsningen, Huddinge kommun
PASS 2FVåld i nära relationer och våldsförebyggande arbete för kvinnofrid

Att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn och att arbeta förebyggande mot våld är ett viktigt ansvar för samhällets olika aktörer. I detta arbete intar socialtjänsten och socialnämnden en viktig roll. Arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer har utvecklats expansivt I kommuner under de senaste tio åren. SKL stöttar kommuner I detta utvecklingsarbete. Under seminariet presenteras SKL:s rapport "Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet" - ett konkret stöd för
verksamhetsutveckling. Trollhättan stad är en föregångare - vad kan vi lära? • Vilka är framgångsfaktorerna och de mest aktuella frågorna på kvinnofridsområdet? • Hur kan en kommun organisera sitt kvinnofridsarbete?

Jenny Norén, handläggare, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKL

Gerd Holmgren, enhetschef, Trollhättan stad
PASS 2GFrån patient till person. En social modell för psykiska problems uppkomst, problem och återhämtning

Vad består den sociala modellen av för att förklara psykiska problems uppkomst och det som bidrar till återhämtningsprocessen? Föreläsningen förklarar närmare:
• Den biomedicinska psykiatrins kris
• Sociala relationers och förhållandens betydelse för psykiska problems uppkomst
• Sociala relationers och förhållandens betydelse för återhämtning från psykiska problem

Alain Topor, docent, Socialhögskolan, Stockholms universitet. Alain forskar på vad som hjälper människor att återhämta sig från psykiska problem och har publicerat ett flertal böcker och artiklar

12:40-13:40 VALBART PASS 3

OBS! LUNCHPASS FULLBOKAT!

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 3.
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN
PASS 3ANär samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå ger resultat

Under seminariet ger Socialstyrelsen och de regionala utvecklingsledarna praktiska exempel på vad samarbetet resulterat i för kommunerna, i form av kompetensstöd m.m.

• Några regionala exempel som resulterar i stöd till kommunerna
• Göteborgsregionen tar fram ett introduktions- och kompetensprogram "Yrkesresan"
• Jönköping har vidareutvecklat sitt kompensprogram och har startat ett regionalt familjehemscenter

Solveig Freby, utredare, Socialstyrelsen

Kjerstin Bergman, nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete BoU.

Sofia Lager Millton, regional utvecklingsledare, Jönköpings län.
PASS 3BSpecialistsocionom – en tjänst som gör skillnad?

I år är det 3 år sedan de första tjänsterna som specialistsocionomer tillsattes. Ett flertal kommuner har idag specialistsocionomer – vilka är deras erfarenheter?

Vad är viktigt att tänka på när tjänsten inrättas?

Akademikerförbundet SSR:s idé med tjänsten är att den ska vara ett sätt att ge erfarna socialsekreterare en utökad roll som ger stöd till socialsekreterare och avlastar första linjens chefer. Har tjänsten fått det resultatet?

Under seminariet presenteras resultat från en förstudie av specialisttjänster, gjord av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

My Eriksson, specialisthandläggare i Uppsala kommun

Ewah Pettersson specialistsocionom Bollnäs kommun

Jennie Lindberg Olsson, enhetschef Bollnäs kommun

Marcus Johansson, student och forskningsassistent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Moderator: Josefine Johansson, professionsstrateg socialt arbete, Akademikerförbundet SSR
PASS 3CSociala insatsgrupper – en utvärdering av resultatet

Vilka lärdomar kan vi dra av arbetet med sociala insatsgrupper? Leder arbetet till minskad kriminalitet hos de ungdomar som deltagit?
• Hur har arbetet med samverkansformen sociala insatsgrupper organiserats?
• Utförs arbetet i enlighet med ursprungsmodellen? Är målgruppen den rätta?
• Hur har ungdomarna och andra medverkande upplevt grupperna - vilka är deras erfarenheter?
• Vilka effekter har uppnåtts för ungdomarna?

Sanja Magdalenić och Per Arne Håkansson, båda är fil doktorer i sociologi, och arbetar som utredare respektive forskare på Socialstyrelsen
PASS 3DMöten, makt och möjligheter. Om tilltro och tillit i det sociala arbetet – hur använder du dig själv som redskap?

Seminariet berör hela det komplexa sociala arbetet och lyfter fram socionomens hela kompetens och förmågan att arbeta med sig själv som främsta redskap.

• Att kontrollera och samtidigt hjälpa - hur är det möjligt?
• Betydelsen av tillit och tilltro
• Tankar om nu och då och hopp om framtiden

Susanne Björk, socionom, studierektor och utbildare, Ersta Sköndal högskola. Susanne har närmare 40 års erfarenhet av barn- och ungdomsvård och är särskilt specialiserad i frågor rörande professionsutveckling och yrkeskunnande
PASS 3ENationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Riktlinjerna stödjer ett kunskapsbaserat arbete med målet om en jämlik och god vård och omsorg inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

• Vad är nyttan för socialtjänsten och biståndshandläggarna?
• Personcentrerad vård och omsorg
• Utredning, uppföljning och medicinering

Stefan Brené, utredare och projektledare för arbetet med att färdigställa de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen
PASS 3FEn av fem är utsatt - så påverkas vi av sexuella övergrepp

Hur ser verkligheten ut?
Vad händer i hjärnan och kroppen när vi blir utsatta?
Hur kan ett övergrepp påverka livet?
Skuld och skam?
Hur kan vi hjälpa de som blir utsatta?
Hur kan vi arbeta förebyggande?

Julia Engström, Kurator och verksamhetsutvecklare, Föreningen Storasyster
PASS 3GSexualitet och socialt arbete – spelar det någon roll?

I seminariet fokuseras på vilken roll sexualiteten spelar i det sociala arbetets utbildning och praktik i våra möten. Teori varvas med praktiska metoder.

• Hur arbetar vi i det sociala arbetet med maskulinitet, ålderism, kön och genus, ensamkommande barn och ungdomar, missbruk, prostitution, hedersrelaterat våld och sexuellt våld?
• Diskussion utifrån verkliga fallbeskrivningar
• Verktyg för socialt arbete!

Hans Knutagård, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet. Hans har arbetat inom området i 40 år, både praktiskt och akademiskt samt forskar om ojämlikhet i hälsa

13:50-14:50 VALBART PASS 4

PASS 4ASKL: Socialtjänsten har aldrig varit viktigare än idag

Socialtjänsten uträttar varje dag ett viktigt, kvalificerat och värdefullt arbete för att göra skillnad för utsatta grupper i samhället. Socialtjänsten ska bedrivas utifrån bästa tillgängliga kunskap och vara jämlik. Flera stora utmaningar finns, bl.a. kompetensförsörjning och kontinuitet. Under seminariet lyssnar vi till vad SKL gör för att stödja och stärka den viktiga Socialtjänsten.

Vesna Jovic är vd, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Dessförinnan var hon kommundirektör i Huddinge och har därtill en bred erfarenhet från socialtjänstområdet
PASS 4BTillitsdelegationen: Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor – vad handlar det om i praktiken?

Seminariet inleds med att kort beskriva de utmaningar inom offentlig sektor som ligger till grund för regeringens tillitsreform - vad är den tänkt att förändra? Vidare beskrivs Tillitsdelegationens uppdrag och arbetet hittills, med fokus på de pågående försöksverksamheterna i kommuner, landsting och tillsynsmyndigheter. Avslutningsvis om vad utvecklingen mot mer tillitsbaserad styrning och ledning längs hela styrkedjor handlar om i praktiken?

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, föreläsare och rådgivare, med 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdssektorn
PASS 4CVad betyder "familj" för socialarbetare i olika delar av världen? Globala likheter, skillnader och viktiga lärdomar

I denna föreläsning blickar vi ut globalt över likheter och skillnader i hur socialarbetare i åtta länder beskriver sitt arbete med familjer, med komplexa behov.

Inledningsvis presenteras det internationella forskningsprojektet "Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat välfärdsarbete i olika välfärdssystem" (FACSK). Projektet finansieras av NORFACE/Welfare State Futures, och tar utgångspunkt i hur förändrade familjeförhållanden i termer av nya samlevnadsformer, migration och globalisering påverkar det sociala arbetet. Fyra familjepolitiska välfärdsmodeller med olika betoning på familjens och statens roll för att hantera olika välfärdsproblem visar viktiga ramar för det sociala arbetet.

Resultat från fokusgruppsintervjuer med socialarbetare i Sverige, Norge, England, Irland, Bulgarien, Litauen, Chile och Mexiko presenteras. I dessa intervjuer framkommer olikheter i hur socialarbetare ser på familjen och hur detta också varierar beroende på den problematik man arbetar med. I studien har talarna tittat på social barnavård, missbruksvård, psykisk ohälsa och migration som arbetsfält, där socialarbetares insatser i förhållande till komplexa behov i familjen framträder på olika sätt.

Vilka är de viktiga lärdomarna för socialarbetarprofessionen och för beslutsfattare inom verksamheter där insatser ges för familjer med komplexa behov?

Professor Lennart Nygren och docent Evelyn Khoo, Umeå universitet, forskar och undervisar om barn, unga och familjer i välfärdssamhället
PASS 4DÄr det bara skolfrånvaro? Att nå framgång med hemmasittare!

Hur definieras problematisk skolfrånvaro? Lyssna till en föreläsning där Närvaroteamet berättar hur de praktiskt arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att förhindra hemmasittande elever. Vidare diskuteras skolornas kompensatoriska uppdrag och föräldrars och vårdnadshavares skyldigheter i grundskolan liksom föräldrastöd vid problematisk skolfrånvaro.

Dessutom: vilka utmaningar står vi inför när vi försöker vända frånvaro till närvaro?

Karin Svanberg, beteendevetare, Närvaroteamet, Johan Holm, pedagog, Sundsvalls kommun. Karin och Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer som brottas med barn/ungdomar som inte går till skolan
PASS 4EDrygt halvvägs i LSS-utredningen

När Socionomdagarna äger rum är det ett år kvar tills LSS-utredningen ska presentera sitt slutbetänkande och sina förslag. Gunilla Malmborg, ny ordförande i LSS-utredningen medverkar, liksom Jenny Wallentin som mött individer inom särskolans upptagningsområde. Hon presenterar livsberättelser om barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning som har aktivitetsersättning som försörjning. Här finns möjlighet till dialog och chans till att ge input till utredningen.

Gunilla Malmborg, ordförande i LSS-utredningen

Jenny Wallentin, utbildare, handledare och inspiratör inom socialt arbete
PASS 4FÄldreomsorgen igår – idag – imorgon

Svensk äldreomsorg har aldrig varit bättre, men förtroendet är rekordlågt.

På seminariet följer vi utmaningarna över dåtid och framtid och får inblick i äldreomsorgens utveckling i modern tid och diskuterar den kunskapsbaserade och medskapande vården och omsorgen.

Helena Henningson, handläggare, arbetar med äldrefrågor på SKL och är också projektledare för öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre
PASS 4GSaga Becker – om att välja livet

Saga delar öppet och sårbart med sig av sin historia fylld av självhat, självskadebeteende och sökande efter sin egen identitet och livet.

Saga Becker är skådespelare, författare och konstnären som inte är rädd för att vara sårbar, bryta normer och tala om det som är jobbigt
14:50 - 15:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna.
PÅ SCENEN: Margareta Winberg, särskild utredare Socialtjänstlagen om: Vilka är dina två viktigaste prioriteringar för en ny Socialtjänstlag? - Ge din input på plats till utredningen om den nya Socialtjänstlagen!
Moderator: Camilla Sköld

15:30-16:30 VALBART PASS 5

PASS 5AEtt hållbart arbetsliv för socialsekreterare

Tung arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser, många socialsekreterare lämnar branschen. Vilka är bristerna? Vilka lärdomar drar man och vilka goda exempel kan inspirera och spridas?

Sedan 2015 utför Arbetsmiljöverket, på regeringens uppdrag, inspektioner av socialsekreterares arbetsmiljö. Uppdraget ska vara slutfört vid utgången av 2017. Vilka är Arbetsmiljöverkets observationer? Vad tycker socialsekreterarna? Vad tycker arbetsgivarna?

Eva Karsten projektledare och arbetsmiljöinspektör och Sara Strandberg, biträdande tillsynsdirektör med lång erfarenhet som chef inom socialtjänsten, berättar om erfarenheterna från tillsynen och lyfter fram några goda exempel på hur man har arbetat för att nå en god arbetsmiljö för socialsekreterarna.
PASS 5BImplementation Deck – hur ser era implementeringsprocesser ut? Verktyg för att nå hela vägen

Under detta seminarium får deltagarna möjlighet att ta del av teoretisk grund och praktisk tillämpning av implementation deck.

• Analysera och upptäck framgångsfaktorer och utvecklingsbehov i egna implementeringsprocesser
• Presentation av erfarenheter att använda metoden tillsammans med medarbetare i vardagen, metodstödjare, verksamhetsutvecklare, i utbildningar, implementeringsteam, ledningsgrupper och ledarutvecklingsprogram
• Presentation av ett praktiskt, konkret analysverktyg, en interaktiv metod som ökar motivationen att arbeta systematiskt med implementering

Christina Näsholm, Symposium, psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare, mångårig erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruk, beroende, psykiatri och primärvård.

Tobias Sandberg, Symposium, utbildare och konsult i praktiskt klientarbete, utbildning, handledning och metodstöd
PASS 5CFlyktingar, papperslösa och ökad rörlighet inom EU – möjligheter och dilemman för samhället och socialtjänsten

Flyktingmigrationen och den ökade rörligheten har blivit en av samtidens stora frågor och ställer välfärden inför en rad nya utmaningar.

Generellt sett innebär migration stora möjligheter, men också en rad utmaningar för mottagarländerna och frågan är hur dessa ska tacklas? Vilka möjligheter och dilemman ställs samhället och socialtjänsten inför? Hur hantera oro och rädslor mot de nyanlända i mottagarländerna?

Hans Swärd är professor i Socialt arbete vid Lunds universitet och har forskat om välfärd, sociala problem, fattigdom och socialt arbete
PASS 5DFamiljehemsvård – vilka insatser är effektiva?

Barn som placeras i familjehem är en riskgrupp för många problem. SBU har granskat vilka insatser till barn- och familjehem som hjälper?

• Vilka insatser används i Sverige?
• Vilka insatser har ett vetenskapligt stöd för att hjälpa barnen?
• Kan internationella insatser fungera i Sverige?

Knut Sundell, docent och projektledare SBU, och Ingegerd Wirtberg, docent, leg. psykoterapeut, Institutionen för klinisk psykologi, Lunds universitet samt sakkunnig, SBU
PASS 5EVälfärdsteknik, möjligheter och etiska dilemman

Utvecklandet av välfärdsteknik går i rekordfart och ger oss många möjligheter men ställer också krav på tex integritet - en av många stora utmaningar. Under seminariet berörs:

• Etik
• Forskning
• Välfärdsteknik

Dick Lindberg och Sara Lundgren är utredare på Socialstyrelsen och har fördjupat sig i etiken och forskningen vid införande av välfärdsteknik
PASS 5FPaneldebatt:

I hem och boendemiljöer inträffar olika typer av skador som drabbar människor i utsatta livssituationer. Vilka grupper är mest riskutsatta? Vilka risker finns och hur arbetar vi med förebyggande åtgärder, utbildning, samverkan samt uppföljning?

Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola

Björn Andersson, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Jörgen Lundälv, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
PASS 5GStålmannen går i gymnasiet

Livet består av livsavgörande händelser, den första skedde 6/12-2000. Det var då Olle föddes, en annan när han fick diagnoserna TS, ADHD och Asperger. Idag går Olle i gymnasiet. Under föreläsningen berättar Fredrik om:

• NPF utifrån mina erfarenheter
• Föräldraskapets utmaningar och möjligheter
• När livet ändras!

Fredrik Westin. Fredrik har varit vd, kommunchef, socialchef och rockmusiker, men på Socionomdagarna 2017 är han här som pappa till Stålmannen
16:40 - 17:00
På scen: 6-timmars arbetsdag, högre lön och bättre förmåner - så får vi socionomerna att stanna! Samtal om goda exempel, lett av Markus Furuberg, förhandlingschef på SSR
17:00 - 18:00
Mingel, musik, dryck & tilltugg. Nätverka med socionomer från hela landet!

PROGRAM DAG 2 - TORSDAG 19 OKTOBER

08:00 - 09:00
Morgonkaffe, tid att nätverka och besöka utställarna.

09:00-10:30 VALBART PASS 6

PASS 6AKraftsamling kring praktiknära forskning isocialtjänsten

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, inrättar ett tioårigt forskningsprogram om forskning i socialtjänsten som ska stärka samverkan mellan forskning och praktik.

• Uppdragets bakgrund och innehåll
• Forskningsprogrammets upplägg
• Forskningsbehov och kommande utlysningar

Ethel Forsberg, generaldirektör, FORTE

Så kan privat och offentlig sektor samverka än bättre för att utveckla det sociala arbetet och dess organisation

Ulf Myrstedt och Chris Bremark är båda socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete av barn och unga, Sveriges socionomkonsulter
PASS 6BPolitiker eller profession – vem kan bäst bedöma om ett barn ska omhändertas?

Är det rimligt att lekmän fortfarande fattar de svåraste besluten inom socialtjänsten och att socialsekreterare och chefer med lång utbildning arbetar på delegation från socialnämndspolitiker? Sverige är det sista nordiska landet med enbart lekmän som beslutsfattare när det gäller omhändertagande av barn mot vårdnadshavares vilja. Professor Staffan Höjer presenterar studien Mot bättre besluts som gjorts på uppdrag av SKL om beslutsfattande i den sociala barn och ungdomsvården i Norden. Presentationen följs av en panel med Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun, Maria Fälth socialnämndspolitiker (kd) i Upplands Väsby kommun och Alexander Ramsing gruppledare i Lessebo kommun och ledamot av Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse.

Moderator: Yvonne Ahlström, socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR

Coachande verktyg för en vardag utan stress

Hur kan man coacha för att minska stresspåslag i vardagen?

Susanna Wallrupp, brukare, berättar vad som har skapat en avgörande skillnad i hennes liv genom fungerande kognitiva och visuella verktyg och därmed minskat stresspåslag. Ta del av Susannas historia och de verktyg som fungerar.

Liselotte Almén Malmqvist, vd och Susanna Wallrupp, brukare, JATC omsorg

Susanna Wallrupp, brukare, JATC omsorg
PASS 6CAtt bygga bärande relationer

En föreläsning om relationens betydelse i förändringsarbetet och om vuxenvärldens möjligheter i arbetet med utsatta barn och ungdomar.

• Om utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
• Om risk- och skyddsfaktorer
• Om relationens betydelse i förändringsarbetet

Lasse Mattila är socionom, handledare och författare och arbetar sedan 20 år bl.a. inom socialtjänst och skola med barn och unga i utsatta livssituationer

Hästunderstödd terapi i social och psykiatrisk behandling

Forskningsbaserad och framgångsrik terapi med hjälp av hästar. Arbetsmodell, metod och exempel.

Elisabet Strid Ege, psykoterapeut, rehab.vet./ridterapi och föreståndare, Egehem HVB AB

Maria Dahlqvist, KBT, rehab.vet./ridterapi och kvalitetssäkringsansvarig, Egehem HVB AB
PASS 6DMin insats – Socialstyrelsens informationsstöd för rekrytering av personer för stöd till barn och unga

För att få fler personer att ta uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare finns Min insats – ett webbaserat informationsstöd till kommunerna. Satsningen syftar till att stödja kommunerna i att få in fler intresseanmälningar från personer med rätt förutsättningar och förväntningar.

Socialstyrelsen inhämtar och sprider goda erfarenheter av olika insatser som kommuner och regioner har gjort för att informera och rekrytera personer för de olika uppdragen.

Passet inbjuder till erfarenhetsutbyte med deltagarna på seminariet för att ta reda på väl fungerande kommunikationsinsatser.

Sara Djupsund ansvarar för den nationella informationssatsningen, Socialstyrelsen

Solveig Freby är sakkunnig, Socialstyrelsen


Större effekt i familjehem – vad säger forskningen?

– anknytningsteori, mentaliseringsteori och ett relationellt förhållningssätt

Beskrivning av behandlingsmodellen vid Tjust Behandlingsfamiljer (TBF) som har anknytningsteori, mentaliseringsteori och ett relationellt förhållningssätt som utgångspunkt. - Några resultat från en studie av hur barnpsykiatriska symtom förändras över tid för de barn och unga som erhållit behandling vid TBF. Presentation av en påbörjad studie av hur kvalitet och mönster i samspelet mellan familjehemsförälder och den placerade sammanhänger med utfall i behandlingen.

Anna-Karin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet samt mångårig erfarenhet ifrån Tjusts behandlingsfamiljer
PASS 6EPaneldebatt med Tidskriften Socionomen: Så förhindrar vi hot och våld i arbetet!

Hot och våld mot tjänsteman är ett hot mot hela civilsamhället. Forskning, media och drabbade vittnar om att problemet accelererar och påverkar tillgänglighet, öppenhet och i slutändan demokratin.

Medverkar gör: Jörgen Lundälv, docent, Göteborgs universitet, representanter från Polisen och Socialtjänsten i Botkyrka samt en socialsekreterare som drabbats.

Hur kan vi förhindra angrepp i arbetet? Här är dina synpunkter viktiga. Hör av dig till lena.engelmark@akademssr.se med frågeställningar du vill att vi tar upp i debatten den 19 oktober!

Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, inriktning hot och våld

Patrik Sverin, polischef, Botkyrka

Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör, Tidskriften Socionomen


Kvinnofridsbarometern 2017 – hur är kommunerna rankade?

I Kvinnofridsbarometern 2017 har Unizon för andra gången undersökt och rankat kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Undersökningen fokuserar på kommunernas ansvar gällande:

• Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
• Att ge stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld
• Att säkra skolgång och förskola för barn som lever i skyddat boende

Olga Persson är generalsekreterare för Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet
PASS 6FSå skapar vi ett socialt hållbart Stockholm

Stockholm är en av världens mest hållbara städer om vi får tro internationella rankingar. Samtidigt fylls tidningarna av rubriker som talar om skjutningar och systemkollapser. Hur går detta ihop? Under detta pass berättar Stockholms stads hållbarhetschef om växande sociala klyftor i Stockholm och vad vi kan göra för att minska skillnaderna

Paul Alarcon, hållbarhetschef, Stockholms stad

Framgångsrik beroendebehandling – med fokus på hela människan och affektreglering

Modern beroendebehandling grundar sig på modern utvecklingspsykologi, då den tidigt grundade affektregleringen har stor betydelse för drogfrihet.

Vad innebär affekterna för möjligheten att hålla sig drogfri? - När droger blir ett substitut till mänskliga relationer

Tobias Sahlin är beteendevetare, familjeterapeut, alkohol- och drogbehandlare och verksamhetschef för Nämndemansgården i Sverige
PASS 6GMot våldsbejakande extremism – hur kan du och Socialtjänsten hjälpa?

Vet du vad du ska göra när du får kännedom om ett barn som är på väg att radikaliseras eller när ett barn lever i vitmaktmiljö?

• Socialstyrelsen presenterar det fortsatta arbetet med att stödja socialtjänsten
• Socialtjänstens roll i förhållande till andra aktörer
• Presentation av resultatet från 2017 års kartläggning

Olga Gislén och Helena Stålhammar, Utredare, Socialstyrelsen

Spelproblem – kommunernas och landstingens ansvar

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som drabbar individ, familj och samhälle. Från och med 1 januari ingår spelproblem i socialtjänstlagen på samma sätt som alkohol och droger. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande arbete. Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram rekommendationer om behandling och stöd för spelproblem.

Presentationen kommer att ta upp följande områden:

• Hur kommuner och landsting/regioner kan arbeta med spel om pengar
• vilket ansvar som finns för olika aktörer
• Varför barn och unga är särskilt viktiga i det förebyggande arbetet
• Samband mellan alkohol och psykisk hälsa och spelproblem

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion

Jessika Spångberg, utredare, Fokhälsomyndigheten och Christina Högblom, utredare, Socialstyrelsen
10:30 - 11:00
Förmiddagskaffe samt tid att besöka utställarna.
PÅ SCENEN: Legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer; Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet.

11:00-12:00 VALBART PASS 7

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 7.
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN
PASS 7AFrån tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning av mottagandet av ensamkommande barn

Vad vet vi om hur det går för dem som kommit till Sverige de senaste åren? Hur kan kommuner följa upp kvalitet och resultat i mottagandet?

Under 2015 och fram till nu har fler ensamkommande barn och unga än någonsin sökt asyl i Sverige. Det stora mottagandet har inneburit en helt ny situation och stora utmaningar för landets socialtjänster.

Under seminariet berättar vi om några nationella utvecklingsprojekt för uppföljning av kvalitet och resultat i socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn och ger exempel på hur några kommuner arbetat med uppföljning och kunskapsutveckling.

I Webbkollen Barn och Unga prövar kommuner i fem län ett urval av Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning. I den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg tillfrågas ensamkommande om vad de tycker om stödet från sin socialsekreterare och från socialtjänsten. Till hösten görs även en pilotenkät om ensamkommandes uppfattning om sin boendesituation.

Mia Ledwith är statsvetare och samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten på SKL

Pani Hormatipour, handläggare på SKL

Johanna Maxson, handläggare, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
PASS 7BAkademikerförbundet SSR: Riktlinjer och professionens handlingsutrymme

Många socionomer och andra yrkesgrupper får sitt professionella handlingsutrymme begränsat av nationella och lokala riktlinjer. Hur kan riktlinjer ge stöd utan att begränsa det professionella handlingsutrymmet? Är en riktlinje bara en rekommendation när den implementeras i ersättningssystem? Hur kan riktlinjer samexistera med en mer tillitsbaserad styrning?

Detta är några frågor som Akademikerförbundet SSR kommer att diskutera med Sofia von Malortie, socialstyrelsen, Anna Lexelius, huvudsekreterare för Tillitsdelegationen, Mats Nilsson, regeringskansliet och Pia Rydberg, socionom och psykoterapeut
PASS 7CConnect - anknytning under hela livet

Nio viktiga principer presenteras för ökad förståelse och hantering av svåra situationer för familjehem och behandlingspersonal i mötet med barn och vuxna

När Connect utvecklades i Kanada var det ursprungligen ett anknytningsbaserat föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med beteendeproblem. Metoden har sedan åtta år använts i Sverige och utvecklats även för familjehem och behandlingspersonal på institutioner för barn och vuxna. I denna föreläsning om Connect får vi ta del av de nio principer om anknytning som metoden bygger på och som också ger en ökad förståelse för både de vi möter och för vårt eget sätt att hantera olika situationer.

Tobias Wilhelmsson, biträdande regionchef, Humana

Ulla Hannu, certifierad utbildare och handledare Connect – familjehem, Humana

Isabella Miulus, certifierad utbildare och handledare Connect - behandlingspersonal, Humana


Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling IHF

IHF – Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling är en manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. IHF skapades för snart 15 år sedan av personal på Humana med lång erfarenhet av behandlingsarbete och inspirerades tydligt av andra effektutvärderade metoder som t ex. MTFC, FFT, PMT, De otroliga åren mm. Under föreläsningen medverkar också representanter från Eskilstuna kommun som berättar om sina erfarenheter av att i många år ha bedrivit metoden.

Anne-Lie Wikström är socionom och metodgarant samt handledare i IHF på Humana

Liv Nilhede är socionom och metodgarant för IHF på Humana. Hon har många års erfarenhet av implementering av IHF, både i kommunala och privata organisationer.

Linda Häll, teamledare för IHF-enheten i Eskilstuna kommun
PASS 7DKrisreaktioner i skyddat boende

• Hur kan en kris uppstå inom skyddat boende?
• Hur bemöter vi krisreaktionen mest konstruktivt?
• Hur hanterar vi krisreaktionen efteråt?

Fredrik Gynnestam, utvecklingsledare, Teambo, är socionom och har ett flertal vidareutbildningar inom socialt arbete samt mångårig erfarenhet från socialtjänsten

Vad stärker unga hbtq-personer?

Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i högre grad än andra unga och mår därför sämre. Förtroendet bland dem, för viktiga samhällsinsatser såsom socialtjänst, vård, skola och polis, är lägre än hos befolkningen i allmänhet.

För att förbättra situationen för unga hbtq-personer krävs ökad kunskap bland professionella som möter unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreläser utifrån sin samlade kunskap om unga hbtqpersoners levnadsvillkor och faktorer som främjar hälsa. Hur kan vi stödja och stärka alla unga, oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck? Vad säger unga hbtqpersoner själva om vad som har hjälpt dem att må bra och att kunna vara sig själva?

I rapporten Stödjande och stärkande har unga hbtqpersoner själva fått berätta om vilka platser, situationer och vilket bemötande som skapat trygghet och gjort skillnad.

Emelie Mire Åsell, handläggare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
PASS 7ETjejer med autism/ADHD – hur hjälper vi dem bäst?

Tjejer med Autism/ADHD missas oftare och får sällan rätt behandling. Varför och vilka är skillnaderna gentemot killarna?

ASD? Vad är det och hur påverkar det? Vilka skillnader syns mellan könen? Hur ska vi nu hantera detta för att göra rätt?

Christian Möller är specialiserad på utredning och behandling av ungdomar med NP-problematik med inriktning på ungdomar med autism och schizofreni, Vision HVB i Jämtland
PASS 7FChildrens Program

”Tänk om jag hade fått de här redskapen som barn, om jag hade blivit sedd och lyssnad till, kanske jag inte behövt utveckla det missbruk av alkohol som i vuxen ålder tog ifrån mig så mycker" - säger flera föräldrar som tillsammans med sina barn genomgått Childrens Program.

Childrens Program utvecklades i USA och togs över till Sverige, med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten. I fyradagars-programmet får barn kunskap, nya insikter och möjlighet att berätta för sin förälder hur det blev för dem i förälderns missbruk, vilket skapar en fördjupad relation mellan barnet och föräldern. Dessa verktyg ger viktig motståndskraft att barnen själva i vuxen ålder utvecklar ett eget missbruk.

Lars Lewerth, verksamhetsledare, Childrens Program Sverige, har arbetat med prevention inom målgruppen barn och unga i 20 år.

Helén Olsson, utbildningsledare Childrens Program; socionom med vidareutbildning i systemteori, 30 år inom socialtjänst varav 13 år som stödgruppsledare för barn i missbruksmiljöer


Trauma-medveten omsorg inom Statens institutionsstyrelse, LVU

• Bakgrund till varför SiS prövar att införa Traumamedveten omsorg i vården
• Rädda barnen har översatt och introducerat TMO i Sverige
• Vad innebär TMO?
• Varför prövar SiS traumamedveten omsorg?
• Vad förväntar vi att den skall få för betydelse för vården och behandlingen?

Johan Ragnarsson, leg. psykolog med lång erfarenhet av den låsbara ungdomsvården
PASS 7GSexualitet och hälsa bland unga i Sverige

Studien ”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år (UngKAB)” - ger en aktuell bild av sexualitet och hälsa i målgruppen med fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Hur ser riskutsatta ungas kunskaper och behov ut när det gäller sexualitet och hälsa? Hur kan vi aktörer inom det sociala arbetet stärka arbetet kring frågor om sexualitet och hälsa?

Anna-ChuChu Schindele är socionom och utredare vid enheten Hälsa och sexualitet på Folkhälsomyndigheten

12:10-13:10 VALBART PASS 8

OBS! LUNCHPASS FULLBOKAT!

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCHPASS 8.
LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN
PASS 8AFamiljen i exil – omdanande psykosociala konsekvenser

Flyktingfamiljer möter en rad utmaningar i sin vardag i det nya landet som påverkar familjen på flera komplexa sätt. Vad händer i familjen i samband med ankomsten? Hur påverkas familjen i det nya landet? Hur påverkar förändringarna familjemedlemmarnas interna och externa relationer?

Riyadh Al-Baldawi är docent i psykiatri vid Ersta Sköndal högskola och specialist i psykiatri samt leg. psykoterapeut. Riyadh är forskare inom migration och psykosocial hälsa samt grundare och vd för Orienthälsan i Stockholm
PASS 8BVad vill du – egentligen? Om mål och mening i liv och ledarskap

En högaktuell föreläsning om personligt existentiellt välbefinnande och om etiskt ansvarstagande i samhälle och arbetsliv. Vår nutid kännetecknas av brådska, trendkänslighet, psykisk ohälsa och krav på evidens. Många upplever brist på mening och ändamålsenliga mål, liksom otillräcklighet, ilska och vanmakt. Några bär också på plågsamma erfarenheter av övergivenhet och svek.

• Vad fordras för att kunna vända utvecklingen? Hur kan vi skapa värdiga arbetsvillkor, social tillit och en genuin vilja till ansvar?

Erica Falkenström är fil. doktor i pedagogik och forskare på Stockholms universitet och författare till flera böcker bl.a. Vad vill du – egentligen? Om mål och mening i livet
PASS 8CHandlingsplanen – så arbetar Stockholms stad för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare – interaktivt seminarium

Stockholms stad arbetar stadsövergripande med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Arbetet är ett samarbete mellan Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen och Stadsledningskontoret och pågår fram till 2018. Verksamhetsområdena bou, missbruk, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldre omfattas av arbetet. Exempel på områden är brukardelaktighet, introduktionsutbildning, administrativt stöd samt nära och tillgänglig ledning.

Seminariet kommer att innehålla såväl en presentation av handlingsplanen, exempel på utmaningar, främjande faktorer och olika delarbeten som resultat samt en interaktiv del med publiken.

Lii Drobus, projektledare

Helena Petersson, projektledare från stadsledningskontoret
PASS 8DPersonlig assistans – en hotad frihetsreform

LSS värdegrund – varför den var så omvälvande när den kom och på vilket sätt är den idag hotad? Vad händer i en familj, där ett barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar förlorar sin personliga assistans?

Maria Persdotter är förbundsordförande i RBU och mamma till tre barn. Dottern Tilda har omfattande funktionsnedsättningar
PASS 8ELärande organisation - Signs of Safety – och arbetsklimatet

Föreläsningen kretsar kring hur vi med hjälp av Signs of Safety kan skapa ett arbetsklimat som inger mod och hopp i det sociala arbetet.

Vi lär oss:

• Leda med frågor
• Lära av det som fungerar
• Hantera oro och risker

Linn van Bruggen är licensierad Signs of Safety utbildare och konsult. Linn har närmare 20 års erfarenhet av socialarbete med barn och unga
PASS 8FPappor/föräldrar med egen våldsproblematik – om motivationsmetoden MPV

En metod att ansvariggöra våldsamma föräldrar för barnens stöd och skydd. Används av sex socialtjänster som stöd i svåra barnutredningar.

Beskrivning av motivationsmetoden MPV. När passar metoden att användas? Vilka effekter har metoden enligt användarna?

Göran Lindén är skapare av MPV och ansvarig för dess utveckling
PASS 8GMänniskohandel – hur tacklar vi det?

Människohandel med barn ökar i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt samordnings- och kunskapsuppdrag om människohandel för alla ändamål, där socialtjänsten och HVB-boenden är två stora målgrupper för arbetet. Lyssna till Länsstyrelsens rykande färska rapport på området.

• Hur identifierar vi barn som är utsatta?
• Hur bör man som myndighet agera?
• Vilka stödstrukturer finns?
• Vad ska man göra och inte göra?

Charlotta Thorelius, utvecklingsledare mot prostitution och människohandel, enheten för social utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Eva Norlin, Socionom, Centrum mot våld - Umeå kommun

13:25-14:25 VALBART PASS 9

PASS 9AEtablering och integration på bästa sätt

Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för etablering och integration för de asylsökande och flyktingar som kommer till Sverige? Om regeringens insatser för att skapa ett system för hållbart mottagande och effektiv etablering.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Det viktiga mötet

Förhållningssätt, förväntningar och fördomar i mötet med ungdomar på institution.

Hur förhåller vi oss till ungdomar som placerats på institution för första gången liksom ungdomar som har fler placeringar bakom sig?

Mohammed Ouahid, verksamhetschef, TG Gotland, har arbetat inom behandling i över 20 år och har tidigare varit biträdande rektor på en skola i södra Stockholm
PASS 9BAtt arbeta med romsk inkludering – i bemötandet tar framtiden form

Under seminariet fokuseras på hur socialtjänsten kan arbeta med reflektion och förhållningssätt, i linje med regeringens strategi, för romsk inkludering. Socialstyrelsen redogör för strategin och berättar om nationella minoriteters rättigheter och villkor. På seminariet presenteras utbildningsmaterialet ”I bemötandet tar framtiden form”. Deltagarna får också testa en reflektionsövning.

Eva Entelius-Melin, Pär Alexandersson och Ingrid Ström, samtliga utredare vid Socialstyrelsen
PASS 9CVad får socialsekreterare att stanna kvar inom ett område där de flesta hoppar av?

• Forskning i ett jämförelseperspektiv: Sverige, England och Italien
• Vilka är orsakerna till liten personalomsättning ur socialarbetarnas perspektiv?
• Vad innebär arbetets innehåll, tillit, stöd, trivsel o organisatoriska faktorer för viljan att stanna kvar i en verksamhet?

Karin Kullberg, doktor i socialt arbete, universitetslektor, Socialhögskolan, Lunds universitet
PASS 9DEmpatiutmattning – Compassionboosta för välmående och goda relationer

Att utveckla ett förhållningssätt av compassion ökar välvilja och minskar stress på arbetet.

Vi får en introduktion till begreppet compassion, självmedkänsla och empatiutmattning. Presentationen innehåller hur man kan stärka sitt trygghetssystem för hälsa och välmående. Du får träna hjärnan i glädje och trygghet för ökat lugn, fokus och prestation på jobbet.

Christina Andersson leg. psykolog, författare, doktorand vid Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan
PASS 9EEtt ben kortare men ett helt liv rikare

Här tas ni med på en resa genom en olycka, ett ben kortare, men ett liv så mycket rikare.

Seminariet ger:

• Inspiration till större närvaro i livet
• Mod till att våga kämpa och utmana
• Hopp att tillvarata de oändliga möjligheterna livet ger

Sonia Elvstål miste sitt vänstra underben i en olycka och fokuserar på mål, motivation och drömmar, kopplat till hälsa
PASS 9FKunskapsutveckling

Det här seminariet vill inbjuda deltagarna till dialog kring hur vi framgångsrikt kan förbättra kunskap och stöd, på ett strukturerat sätt, för våra brukare? Hur involveras landets socialsekreterare i arbetet? Hur kan arbetet förändras och förbättras?

Åsa Furén-Thulin sektionschef för socialtjänsten på SKL

Ulrika Freiholtz, enhetschef, Kunskapstillämpning, Socialstyrelsen

Annika Öquist, enhetschef, Vägledning för Socialtjänsten, Socialstyrelsen
PASS 9GBrott och straff och hur man hittar tillbaka

Den som hamnar i kriminalvård behöver hitta tillbaka till ett självförtroende, en positiv omgivning och konstruktiva relationer.

Hur ser vägen mellan brott och straff ut? Seminariedeltagarna inbjuds till att diskutera och få fram förslag till hur unga människor lyckas omvandla sina olyckliga resor mot kriminalvård till positiva resor och goda medborgarskap.

Resultatet från seminariet blir förslag till föräldrar. socialarbetare m.fl. – vilka ska förebygga brott och till kriminalvårdare som ska förhindra återfall

Thomas Ekbom, författare
14:30 - 15:10
Eftermiddagskaffe samt tid att besöka utställarna.

15:10-16:00 VALBART PASS 10

PASS 10AJämlik hälsa

Olivia Wigzell är Socialstyrelsens generaldirektör och innehar ordförandeposten i OECDs hälsokommitté (HEA)

Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
PASS 10BVälfärd och ofärd i vår tid

2017 är det 50 år sedan den banbrytande boken Den ofärdiga välfärden kom ut. Hur har välfärden och det sociala arbetet förändrats under ett halvsekel och vilka luckor finns det i välfärden i dag? Vilka grupper känner främlingskap i det moderna samhället? Vilka utmaningar ställs välfärden inför? Vilka bilder ges av svensk välfärd i en tid då fakta tycks få mindre utrymme?

Ett panelsamtal med forskarna Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet, Socialhögskolan

Marie Sallnäs, professor i socialt arbete, Stockholms universitet, Socialhögskolan

Gabriella Sjögren Lindquist, docent i nationalekonomi , Inspektionen för socialförsäkringar

Magnus Danielson, fil. dr och studierektor, Institutionen för mediestudier Stockholms universitet
PASS 10CSocialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn – analys, handbok och film

Kunskapscentret för ensamkommande ska ge stöd för regeltillämpning, ta fram kunskapsstöd, sprida kunskap och samverka med olika aktörer.

Under seminariet presenterar Socialstyrelsen vad de gör och vilket stöd ni kan få som arbetar med ensamkommande barn och unga:

• Analys av situationen i den sociala barn och ungdomsvården utifrån mottagande av ensamkommande barn och unga
• Handbok om Socialnämndens uppgifter för ensamkommande barn och unga
• Filmen ”Vad händer nu?” Filmen vänder sig till ensamkommande barn som är placerade i familjehem eller i HVB-hem och berättar hur du kan använda filmen och tillhörande handledning i dina samtal med barn

Petra Rinman är socionom och har arbetat som socialsekreterare, utredare i Vanvårdsutredningen samt med den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård

Elisabeth Svedberg, socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

Sara Lindgren, utredare, Socialstyrelsen
PASS 10DNär ansvaret brister – om utredning under nyföddhetsperioden

Birkahemmet berättar om sitt arbete med spädbarn och föräldrar samt blivande föräldrar, med fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen.

• Samspel
• Anknytning
• Birkametoden

Viveka Jonsson, bitr. enhetschef, Marte Meo-terapeut samt utbildare i Gryning Vård Birkahemmet och Sofia Nord Levin, behandlingshandläggare med utbildning i NBO, Gryning Vård Birkahemmet
PASS 10ENya effektiva behandlingsformer för grupper med utmaningar

För barn som far illa i hemmet och unga vuxna med allvarlig beteendeproblematik finns idag evidensbaserade behandlingsprogram med god effekt. Beskrivning av 2 olika evidensbaserade behandlingsmodeller som vänder sig till barn som utsätts för våld och/eller vanvård och deras familjer samt ett program som arbetar systemiskt med unga vuxna i åldern 18-25 med problematik såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Med input från deltagarna diskuterar vi vad som saknas i socialtjänsten och hur vi arbetar inom multisystemisk terapi.

Emma Ulfsdotter Ljunggren, programchef MST Sverige

Anders Öhman, teamledare, MST Expert MST Sverige/ Framtid Stockholm
PASS 10FBarnets röst i centrum

Författaren Eva Edberg växte själv upp i familjehem. I Debutboken ”Det ordnar sig, det ordnar sig” skriver hon med barnets röst. Tillsammans med socionomen och leg psykoterapeuten Lisa Koser samtalar de utifrån barnets utgångspunkt. Av vana hamnar vi ofta i ett vuxenperspektiv, för att vilja hjälpa och hitta lösningar. Men hur ser de konkreta möjligheterna ut, ur barnets perspektiv?

Eva Edberg, författare, växte själv upp i familjehem. I Debutboken ”Det ordnar sig, det ordnar sig” skriver hon med barnets röst.

Lisa Koser, socionom och leg psykoterapeut
PASS 10GMänniskohandel för sexuella ändamål i Sverige

• Hur ser den moderna sexhandeln med människor ut i Sverige idag?
• Vilka är det som säljer respektive köper sex?
• Hur ser situationen ut i övriga Europa?

Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag och Nattstad. Han är polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål
16:10
Socionomdagarna 2017 avslutas