Meny 2

Program 2011

Snabblänkar: Socionomdagarna, dag 1 - Valbart pass 1 - Valbart pass 2 - Valbart pass 3 - Valbart pass 4 - Valbart pass 5 - Valbart pass 6 Socionomdagarna, dag 2 - Valbart pass 7 - Valbart pass 8 - Valbart pass 9 - Valbart pass 10 - Valbart pass 11 - Valbart pass 12 Fördjupningsdag, 10 oktober Fördjupningsdag, 13 oktober Skriv ut denna sida! Utskriftsvänlig sida!

Program dag 1 - Tisdag 11 oktober 2011

08:00Registrering, morgonkaffe samt besök hos utställarna
09:00Välkommen till Socionomdagarna K1/K2
09:00Moderatorn, Zandra Thuvesson, hälsar välkommen
09:05Christin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen
09:15Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholms Stad hälsar välkommen
09:25Bensträckare
09:40-10:40

Valbart Pass 1

1A


Stärkt skydd för barn och unga - regeringens planer för att säkerställa barns rättigheter i den sociala barn- och ungdomsvården utifrån Barnskyddsutredningens förslag

\"MariaMaria Larsson är Barn- och äldreminister

1B


Aha - det är enkelt! Hur du blir framgångsrik samtidigt som du har kul
 • Livet är till för att ha kul
 • Det är ett gap mellan det du vet och det du gör
 • Allt du trodde du visste om mål är fel
 • Var inte realistisk - sätt igång
 • Bli förälskad
\"OlaOla Wallström är författare, föreläsare och inspiratör. I dag driver han företaget Mera Mål tillsammans med Anette Wallström, där de hjälper individer, organisationer och företag att kontinuerligt bli allt mer framgångsrika genom att sätta upp riktiga mål – stora, ambitiösa mål som de faktiskt når. Med sina erfarenheter hjälper de nu andra att bli framgångsrika. Ola är också författare, bland annat till boken
\"Aha . . . Det är enkelt! 18 insikter som gör dig framgångsrik\".

1C


En trygg och säker HVB-vård - förstärkt barnperspektiv i Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsen har sedan 1 januari 2010 i uppdrag att genomföra två inspektioner per år vid alla hem för vård eller boende (HVB), där minst en inspektion ska vara oanmäld. Att få ta del av barnens och ungdomarnas egna upplevelser och åsikter är en viktig del av tillsynen. Under 2010 samtalade Socialstyrelsen med cirka 1350 placerade ungdomar. Temat för tillsynen var säkerheten i vården samt barns och ungdomars delaktighet. Under seminariet redovisas resultatet och Socialstyrelsens erfarenheter av den förstärkta tillsynen.

\"SolveigSolveig Freby är utredare vid Socialstyrelsens avdelning för Kunskapsstyrning, men har tidigare arbetat med tillsyn både på Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.
\"GunillaGunilla Westerdahl är utredare vid Socialstyrelsens Tillsynsavdelning och ansvarar för den nationella samordningen av HVB-tillsynen.

1D


Implementering av nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården
 • Struktur för utveckling av en evidensbaserad praktik
 • Utveckling av brukarmedverkan
 • Att stimulera samverkan
 • Införande av modeller för uppföljning
\"GunborgGunborg Brännström är projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting och leder implementeringen av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården. Hon har arbetat i många år med alkohol- och narkotikafrågor - både förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser, främst inom myndigheter och departement.

1E


En kunskapsbaserad vård och omsorg om äldre - med uppdrag att förbättra villkoren
 • Bättre samordning kring sjuka äldre
 • Bättre samverkan och effektivare användning av resurser
 • Omsorg som utgår från patienternas behov
 • Hur kommer den nationella äldresamordningen arbeta för att stödja och inspirera landsting och kommuner?
\"EvaEva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet. Eva har under många år varit ordförande för Läkarförbundet, och har under hela tiden även arbetat kliniskt.

1F


09:40
Risk och behovsbedömning av unga lagöverträdare


Denna föreläsning kommer att fokusera på risk- och skyddsfaktorer för att bedöma risk för återfall i våldsbrott och annan allvarlig kriminalitet bland unga, 13-18 år. Seminariet kommer framför allt att fokusera på beslutsstödet SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth, som bland annat används inom Stockholms stads socialtjänst och inom SiS. Risk- och skyddsfaktorers koppling till behandling samt principer för effektiv behandling tas även upp.

Therese Åström, socionom, doktorand, verksam vid FORUM, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

10:10
Egenmakt genom arbete - ett sätt att förvalta ungdomars inneboende vilja att prestera och avancera


Jonathan Dahlgren är ungdomscoach och arbetsledare för serviceutförargruppen
Fixarteamet i Alingsås Kommun, en insats för arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd.

1G


09:40
Barns upplevelser av föräldrars skilsmässa
 • Sammanställning och analys av BRIS kontakter med barn och unga om skilsmässa
 • Hur beskriver barn skilsmässa?
 • Vad är svårt, vilka dilemman berättar barnen om, vilket stöd vill de ha och vilka förväntningar har de på omgivningen?
 • Vilken hänsyn och beaktanden behöver professionella ta för att möta de mest utsatta barnens behov i samband med skilsmässa?
Marie Angsell och Sofia Grönkvist är socionomer på BRIS och sakkunniga kring barn och skilsmässa. De arbetar i BRIS stödverksamhet och är ansvariga för BRIS gruppledarutbildning ”Mina föräldrar är skilda”. Båda har lång erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer inom socialtjänsten.

10:10
Barn i sorg
 • Hur fungerar barn i sorg
 • Sorgereaktioner hos barn som förlorat en närstående
 • Vad barnets omgivning behöver vara uppmärksam på
 • Hur kan vi hjälpa barnen
Pia Jogér och Åsa Wetter är socionomer och arbetar som sjukhuskuratorer på Falu lasarett. De är utbildade och verksamma som stödgruppsledare för barn. Under seminariet delar de med sig av praktisk erfarenhet från Landstinget Dalarna och exempel på hur stödgruppverksamhet kan fungera.
10:40-11:10Förmiddagskaffe
11:10-12:10

Valbart Pass 2

2A


Lunchuppehåll

2B


Nynäsgården - om en värdig ålderdom, arbetsglädje och boende för äldre på äldres villkor

Jan Inge Gustafson, enhetschef, Nynäsgården

2C


\"Det finns inga hopplösa fall\" - Pia Sjögren, känd från Tom Alandhs TV-filmer om sitt liv
 • Pia berättar om sitt tillfrisknande och hur hon upplevde vägen dit samt de erfarenheter hon kan förmedla till aktiva beroende och även till dig som arbetar med behandling
\"PiaPia Sjögren jobbar nu som addiktolog på Korpberget behandlingscenter i Ångermanland. Hon föreläser och besöker kvinnor som vill in i behandling på olika orter i Sverige.
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSRs YRKESFÖRENING FÖR LEGITIMERADE PSYKOTERAPEUTER PRESENTERAR

2D


Samverkan mellan psykoterapeutiska ansatser - Jeffrey Youngs schematerapi
 • Diskussion om hur teori och metod från olika skolbildningar kan integreras till en effektiv behandlingsmodell
 • Schematerapi - en evidensbaserad modell för behandling av personlighetsrelaterade störningar som även visat sig effektiv vid behandling av bland annat missbruk, ätstörning och långdragen relationsproblematik
 • Kliniska exempel på tillämpning och integrerad metodik
\"PoulPoul Perris är legitimerad läkare och psykoterapeut, handledare och rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Han är en av portalfigurerna för schematerapi i Sverige och en mycket uppskattad föreläsare. Poul är även ordförande för Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier.

2E


In bakom murarna
 • Kan du tänka dig att bli inlåst tillsammans med så kallade \"farliga\" människor?
 • Vad gör en människa farlig?
 • Hur ska vi hantera situationen när farliga personer är föräldrar till mindreåriga barn?
 • Vad kan en socionom bidra med till kriminalvårdens och rättspsykiatrins slutna världar?
 • Professionella relationer som arbetsredskap
\"FridaFrida Söderberg, socialpedagog och auktoriserad socionom, verksam som kurator vid Länsgemensam rättspsykiatri i Öjebyn. Arbetat på fängelseavdelning för intagna med personlighetsstörningar. Aktuell som författare till böckerna ”Min pappa” och ”Farsan”, om att vara barn till en rättspsykiatriskt vårdad förälder.

2F


11:10
Det professionella kuratorssamtalet, en praktisk och teoretisk resa
 • Vad har varit till hjälp i kuratorssamtalet - en sammanfattning av enkätundersökningar med unga vuxna
 • Relationens betydelse - att våga vara i mötesögonblicket med den andre
 • Ett kognitivt arbetssätt - att arbeta med kognitiva scheman, tankemönster och värdegrunder
 • Förhållandet till tiden - att uppnå närvaro i nuet
 • Ett existentiellt arbetssätt - känslor som informationsbärare, ansvarighet och val, att kunna handskas med livets möjligheter och begränsningar
Kristina Fredriksson, socionom och leg. psykoterapeut. Arbetar som kurator på Studenthälsan vid Karolinska Institutet och som privatpraktiserande psykoterapeut med enskilda patienter, par och familjer.

Stina Salmi, socionom, steg 1 psykoterapeut. Arbetar som kurator på Studenthälsan vid Karolinska Institutet.


11:40
Stresshantering inom primärvården - hälsopedagogik och empowerment
 • Stresshantering i grupp - ett samarbete mellan flera yrkeskompetenser som har ett biopsykosocialt synsätt
 • Arbetet kring att urskilja patienter med stressrelaterad ohälsa
 • Hur kan vi nå fler personer med stressrelaterad ohälsa som har risk för att bli sjukskrivna eller har påbörjar en sjukskrivning?
 • Hur kan primärvården bli säkrare på att välja och erbjuda lämplig behandling till patienter med stressrelaterad ohälsa, där stresskurs i grupp är ett alternativ?
 • Vilken effekt har kursen för den enskilde patienten?
Marie Johnsson, kurator/socionom, och Christina Nordström, leg arbetsterapeut, Vårdcentralen Staffanstorp.

2G


11:10
Våldets normaliseringsprocess
 • Hur kan man förstå våld mot kvinnor?
 • Den gradvisa förskjutningen av gränser i en våldsam relation
 • Den stadigt ökande kontrollen i relationen
 • Konsekvenserna av att leva i våld
Eva Lundgren är professor i sociologi och lektor i teologi. Hon har i mer än trettio år forskat om mäns våld mot kvinnor, och har intervjuat såväl kvinnor som misshandlats som män som misshandlar och barn som växer upp i våldsamma hem. Eva Lundgren har ansvarat för omfångsundersökningen Slagen dam. Eva har också skrivit en rad böcker om detta ämne, och om feministisk teori - några av böckerna har översatts till flera språk.

11:40
Att möta pappor med våldsproblematik - en arbetsmetod för socialtjänsten att fokusera på föräldraansvar och motivation hos pappor som utövar våld mot sin familj
 • Att möta pappor med våldsproblematik - en socialtjänst-anknuten metod
 • En arbetsmetod med syfte att öka skydd och trygghet för utsatta barn och mammor
 • En arbetsmetod anpassad till socialtjänstens vardagliga arbete
 • Etablera en konstruktiv dialog med pappor med fokus på föräldraansvar och ökad motivation för förändring ut ur våldet
Göran Lindén är socionom med lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med familjer och pappor med eller utan våldsproblematik både inom och utanför socialtjänst. Göran har medverkat i metodutveckling vid våld inom socialtjänstens familjerätt, familjerådgivning samt barn- och ungdomsenheter. Han arbetar vid Dialoga Relationsvåldscentrum i Göteborg.
12:15-13:15

Valbart pass 3

3A


Lunchuppehåll
SVENSK SOCIALPOLITISK FÖRENING PRESENTERAR

3B


Utanförskap - alla pratar om det, men gör någon något?

I valrörelsen 2006 profilerade sig Alliansen hårt i social-politiska frågor. De introducerade det nya begreppet ”utanförskap”. Sedan dess har det svenska folket gett Alliansen förnyat förtroende.
 • Vad är egentligen utanförskapet? Kan man mäta det? Pratar regeringen och oppositionen om samma personer? Vilka är det egentligen som är utanför? Blir de fler eller färre? Påverkar definitionen de socialpolitiska åtgärderna?
\"SusanneInledning:
Susanne Alm, forskare, Institutet för Framtidsstudier.

\"Ann-Charlotte\"HelleDiskussion:
Ann-Charlotte Marteus, ledarskribent Expressen (lib) samt Helle Klein, tidigare politisk chefredaktör på Aftonbladet (s), präst och frilansande skribent, föredragshållare och debattör.
\"UrsulaModerator:
Ursula Berge, ordförande för Svensk socialpolitisk förening och samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

3C


Socialt arbete i en förändrad värld: Om strukturella transformationer och det sociala arbetets framtida utmaningar
 • Ökad globalisering och europaintegrationen har förändrat de nationella villkoren för socialt arbete. Under senare decennier har välfärdsstaten i många europeiska länder dragit sig tillbaka och lämnat större ansvar åt och utrymme för det sociala arbetet till den ideella sektorn. Ökade globala klyftor, miljökatastrofer, krig och etniska konflikter tvingar många att lämna sina hemorter och hemländer och söka sig till Europa efter bättre livschanser. Ökad kunskap om dessa förändringar och deras konsekvenser för socialt arbete är nödvändigt för att kunna bedriva ett bra och effektivt socialt arbete. Detta ställer även krav på forskning och utbildning i socialt arbete.
\"MasoudMasoud Kamali är professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet. Han har bedrivit stora nationella och internationella forskningsprojekt om sociala transformationer och deras betydelse för individernas livsvillkor och livschanser. Några av hans publikationer är ”Racial Discrimination: Institutional Patterns and Politics”, ”Kulturkompetens i socialt arbete”, ”Varken familjen eller samhället”, och ”Distorted integration”.

3D


De nya nätdrogerna - fluga eller stort problem?
 • Vad är nätdroger?
 • Vad är skillnaden mellan vanliga droger och nätdroger?
 • Hur fungerar handeln med nätdroger?
 • Vilka är det som använder nätdroger?
 • Vilka nätdroger är mest populära just nu?
 • 6 månader efter regeringens nya lag mot nätdrogerna. Fungerade det?
\"MagnusMagnus Callmyr är civilekonom och med drygt 3 års högskoleutbildning inom socialt arbete och missbruk bakom sig. Han är författare till böckerna “Nätdroger & RC-droger” samt “Smålänning, civilekonom, försäljningschef, alkoholist & ‘Jävla narkoman’”. Magnus arbetar idag i eget företag som utbildare och konsult inom missbruk och beroende.

3E


Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet
 • Betydelsen av samtal mellan barn och vuxna
 • Vikten av att vi som vuxna vågar prata med barn om viktiga
  saker i deras liv, också om det som är svårt
 • Hur kan vi omsätta de salutogena begreppen begriplighet,
  hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn?
\"PetterPetter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi, steg 1. Petter är sedan tio år anställd på BRIS i Stockholm. Han har tidigare arbetat med ungdomar och familjer bland annat inom socialtjänsten. Seminariets fokus är samtal med barn och ungdomar med utgångspunkt från den bok som Petter är författare till ”Samtal med barn och ungdomar – Erfarenheter från arbetet på BRIS” (Gothia Förlag 2007).

3F


12:15
Att möta vuxna närstående i sorgens tid
 • I livets slutskede sker ofta starka möten och viktiga samtal
 • Palliativ vård, en arena där frågorna om liv och död, förlust och mening, blir mycket påtagliga och inte sällan smärtsamma
 • Närstående till de drabbade patienterna och vårdens möten med dem
Lars Sundberg, socionom och diakon, har tio års erfarenhet som kurator på en klinik i Norrköping för avancerad palliativ hemsjukvård. Under seminariet berättar Lars om sin nyutkomna bok som huvudsakligen består av 40 autentiska och maskerade berättelser från hans samtalsarbete med närstående.

12:45
Stöd till anhöriga - en fråga för alla
 • För två år sedan ändrades Socialtjänstlagen och kommunerna har fått skyldighet att stödja anhöriga. Under detta seminarium kommer vi att diskutera vad det innebär för Socialtjänstens personal.
Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

3G


12:15
Ung vuxen! Den nya livsstilen?
 • Att vara ung vuxen idag – mer livsstil än ålder
 • Stora förändringar på många plan – att inte vara varken barn, tonåring eller fullt ut vuxen med helt ansvar för sitt liv
 • Tankar och reflektioner kring de unga vuxna som går in i en livskris
 • Vilka frågor väcks när det gäller identitet, ensamhet, sexualitet samt de existentiella frågeställningarna?
Margareta Sjöberg är leg. psykoterapeut och handledare, Krica Behandling och Utbildning, ungavuxna-mottagningen.

12:45
Praktisk konflikthantering med barn och unga – bråka smartare!
 • Hur ingriper du i en konfliktsituation utan att själv hamna mellan dem som bråkar?
 • Hur kan du få ungdomarna att lära sig föra en vettig dialog med varandra?
 • Hur kan din verksamhet hitta ett gemensamt förhållningssätt när konflikter uppstår?
Tamara Maskovic och Laila Araya, socionomer, specialiserade på konflikthantering och medling, MedlingsCentrum.
13:20-14:20

Valbart pass 4

4A


Lunchuppehåll

4B


En integrationspolitik med fokus på jobb och språk

\"ErikErik Ullenhag, Integrationsminister

4C


Utveckling av socialt arbete - mot ett europeiskt perspektiv?
 • Vilken roll och ställning har IFSW (International Federation of Social Workers)?
 • Vilken roll har EU?
 • Har vi ett gemensamt projekt och ett gemensamt språk?
 • Ovanstående diskuteras utifrån två perspektiv:
  - De sociala konsekvenserna av den finansiella krisen
  - Fattigdom i ett lokalt, regionalt och globalt sammanhang
\"NicolaiNicolai Paulsen är socionom och president för International Federation of Social Workers, European Region, som samlar 170 000 socionomer från 40 europeiska länder.

4D


Hur ska en modern och trygg socialförsäkring se ut och fungera?
 • En lägesbeskrivning av hur arbetet fortskrider i den parlamentariska
  socialförsäkringsutredningen. Utredningen ska senast i maj 2013 lämna förslag om hur framtidens sjuk-, arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkringar ska vara utformade. I uppdraget ingår också att förslaget ska ha en bred politisk förankring. Läs mer på www.psfu.se.
\"GunnarGunnar Axén är från och med hösten 2010 ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Gunnar kommer från Norrköping, är riksdagsledamot sedan 1998 och ordförande i socialförsäkringsutskottet sedan 2006. Han har tidigare varit kommunpolitiker och under den tiden bland annat arbetat med sociala frågor.

4E


Socialtjänsten Online – ett utvecklingsprojekt inom Stockholms stad
 • Utvecklingsmöjligheter för socialt arbete på internet
 • Utmaningar och begräsningar
 • Vad säger lagen?
 • Kompetensutveckling
 • Riktlinjer och rekommendationer
\"JohannaJohanna Löfvenius är socionom och arbetar som projektledare på Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad.

4F


13:20
Lotsar underlättar anställningsmöjligheten för nyanlända
 • SFI-studier och jobb – går det att kombinera?
 • Individanpassade insatser
 • Alternativa utvecklingsmöjligheter istället för hot om indraget försörjningsstöd
 • Lotsens roll
 • Jobb – en individuell stolthet eller tecken på integration?
 • Vilka lyckas och vilka misslyckas?
Khawla Ibrahim, projektledare och integrationshandläggare och Haxhi Osmanaj, integrationshandläggare, Helsingborgs stad.

13:50
Blir du lönsam lille vän? Om ett funktionshinders betydelse inför arbetsmarknaden
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • ”En enkel biljett till arbetsmarknaden, tack!”
 • Framgångsfaktorer – från guldkorn till smycke!
Gun Andersson är handledare/accesskoordinator och Inger Hjelm Åslin är företagskoordinator, båda i Sundsvalls kommun.

4G


13:20
De socialt utsatta och psykiskt sjuka måste också få hjälp att sluta med tobak
 • Fortsatt vanligt att röka och snusa bland personer med psykisk sjukdom, alkohol- eller drogberoende och
  socialt utsatta
 • Rökningens effekter på hälsa och privatekonomi – förödande och drabbar dessa grupper särskilt hårt
 • Effektiva behandlingsmetoder – goda utsikter att sluta med bra stöd
 • Socionomer – viktig roll i genomförandet av Social-styrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser
Barbro Holm Ivarsson är ordförande i Psykologer och Socionomer mot Tobak, leg. psykolog och expert på rådgivning om tobak. Barbro arbetar som konsult och är knuten som expert till statliga myndigheter som Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Kriminalvården och SiS. Hon är en efterfrågad utbildare och författare till många skrifter som gäller tobaksavvänjning och motiverande samtal MI.

13:50
Bättre behandling med IT-stöd för KBT
 • Hur behandling kan förbättras med IT-stöd anpassat för KBT
 • Implementering av ART, teckenekonomi, TBA med mera
 • Hur läkare och psykologer kan handleda bättra
 • Hur behandlingshem kan få bättre stöd i sin verksamhet
Hans Johansson, koncernchef för Rätt Spår-gruppen.

Urban Pettersson, VD, WeMind
14:30-15:30

Valbart pass 5

5A


Autist javisst! Vi är samhällets nödsignaler!
Jonas tycker om tvättmaskinens regelbundna rytm. Han kan titta i timmar. Men omvärldens buller och stress skrämmer honom. Det är som om han vore från en annan planet, där det här livets starka lukter, höga ljud och sociala koder blir obegripliga. Gunilla Boëthius sätter på sig de ”autistiska glasögonen” och tar publiken till en värld i ständig kamp med normaliteten. En värld fylld av smärta och missförstånd, men också av klarsyn och humor.

Manus: Gunilla Boëthius. Regi: Leif Nilsson. Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren och Joakim Sikberg. Östra Teatern –www.ostrateatern.se - är en teaterförening från Stockholm som sätter funktionsnedsatta människors situation i fokus. Sedan 2003 turnerar de i Sverige och Norge med fyra pjäser skrivna av dramatikern Gunilla Boëthius: När Lillan kom till jorden, Mohikan med vita strumpor, Boogie för benlösa och Autist javisst!

5B


Barnet som expert på sitt eget liv
 • Barnombudsmannen Fredrik Malmberg berättar under denna föreläsning om myndighetens arbete med projektet
  Unga Direkt där barn och unga placerade i samhällsvård fick komma till tals på ett unikt sätt. Barnen och ungdomarna träffade regering, riksdag och tillsynsmyndigheter. Det blev starka möten med konstruktiva förslag på förändringar.
\"FredrikFredrik Malmberg utsågs 2008 av regeringen till barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. Fredrik har tidigare arbetat för Rädda Barnen som chef för program i Asien, Afrika och i Sverige.

5C


Bostad Först - ett nytt synsätt i arbetet mot hemlöshet
 • Boendelösning för hemlösa personer som innebär att de direkt erbjuds permanent boende i egen lägenhet
 • Metoder och arbetssätt för intensivt och individuellt utformat stöd i boendet
 • Kunskapsbaserade metoder för stadens arbete att motverka hemlöshet
 • Alla kan bo - men individer är i behov av varierande grad av stöd
 • Att öka individens egenmakt och stödja denne till att själv förändra sin livssituation
\"MariaMaria Andersson, projektledare för Bostad Först, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

5D


Socionomer - lojala med yrket, klienten eller arbetsgivaren?

Avtalet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare innebär bland annat att arbetstagaren förutsätts vara lojal med arbetsgivaren och låta dennes intressen ha företräde framför sina egna intressen. Hur förenas det med en tjänstemanna-roll som ibland kräver ett fritt myndighetsutövande, ofta kräver självständig tillämpning av omfattande yrkeskunskap och alltid kräver förståelse för och insikt i klientens situation?
 • Redogörelse för arbetsrättsliga utgångspunkter
 • Exempel på kollektivavtalsbestämmelser
 • Diskussion om det handlingsutrymme som finns och
  skall synliggöras
Lotti Ryberg-Welander är jur lic och fil dr i rättssociologi. Hennes avhandling handlade om arbetstidsreglering i Europa och Lotti har sedan fortsatt att undervisa, bland annat i svensk arbetsrätt och om den rättsliga regleringen om EU:s sociala dimension.

5E


Single System Design - ett sätt att utvärdera insatser för enskilda personer i missbruksvården
 • SSD – att utvärdera det man gör för en enskild person
 • Stegen som ingår i utvärderingsmetoden SSD
 • Att specificera problem och mål
 • Att välja rätt utvärderingssätt och mätmetod
 • Hur du genomför och värderar resultatet
Siv Nyström är fil dr och forskare vid Socialstyrelsen. Hon arbetar bland annat med metoder för lokal uppföljning och är författare till en handbok i SSD.

5F


14:30
Föräldrar med kognitiva svårigheter - vad finns att göra?
 • Kognitiva svårigheter och konsekvenser
 • Bedömning av föräldraförmågan
 • Stödformer och samverkan
 • Kartläggning av målgruppen
Lydia Springer är leg psykolog och specialist i klinisk psykologi. Hon har en gedigen erfarenhet inom området funktionsnedsättning genom sin tjänstgöring som habiliteringspsykolog. Lydia har bidragit med engagemang och kompetensförstärkning till området funktionsnedsättning och föräldraskap under 10 år.

Sven-Erik Pistol är projektledare för Kunskapscentrum och har sin bakgrund inom kommunal verksamhet, dels inom skolan som pedagog och kurator och som ansvarig för kommunens akut och utredningshem under många år. Området funktionsnedsättning och föräldraskap har engagerat Sven-Erik under 10 år.


15:00
KAT-kittet - samtalsverktyg baserat på kognitiva beteendeprinciper i samtal kring tankar och känslor
 • KAT-verktygen – flera olika möjligheter att understödja och underlätta samtalen om tankar, känslor och upplevelser
 • Konkret, visuellt och tydligt hjälpmedel som bidrar till att öka den expressiva förmågan
 • Ökad insikt för barn, ungdomar och vuxna om sam-
  spelet mellan tankar, känslor och handlingar samt möjlighet att dela denna erfarenhet med andra så att mottagaren förstår budskapet
 • Bidrar till ömsesidig kommunikation och gemensam förståelse – minskar tolkningar och antaganden
Ewa Lönn är pedagogisk handledare och utbildare i KAT-kittet, Cortex Kunskap & Kompetens.

5G


14:30
Hedersproblematik på skolan - vad behöver vi veta? Vad kan vi göra?
 • Hedersrelaterat våld, förtryck och mord, en global problematik
 • Heder, en fråga om mänskliga rättigheter
 • Att leva under förtryck och bli utsatt för våld eller bli mördad i heders namn, en svensk verklighet
 • Hederstänkande redan i förskolan?
 • Skolans roll i arbetet mot hedersproblematik?
 • Hur berörs olika personalkategorier?
 • Lagstiftning och styrdokument
 • Exempel ur verkligheten
Azita Iranipour är socionom och KBT steg 1 terapuet. Azita arbetar sedan 10 år tillbaka på Vivallaskolan i Örebro där hon har mött många elever med hedersproblematik. Azita har en spetskompetensutbildning i hedersrelaterade frågor och sitter i Örebro läns resursgrupp. Azita har också arbetat som socialsekreterare på socialtjänsten och har varit aktiv, 2:a vice ordförande, på Kvinnohuset i Örebro.

15:00
Sexualitet och genus - ökad kunskap om unga och vuxna som säljer/byter sexuella tjänster
 • Erfarenheter av projektet om prostitution och människohandel för sexuella ändamål
 • Kartläggningar och analyser visade på ungdomars och klienters sexuella utsatthet
 • Bemötande och attityder till sexualitet – vikten av utbildning
 • Från tjejgruppsverksamhet till samtalsgrupper – möjlighet att reflektera om relationer, sexualitet, makt och våld oavsett kön
Anita Andersson och Åsa Frodlund, utredare, Statens institutionsstyrelse, Forsknings- och utvecklingsenheten.
15:30-16:00Eftermiddagskaffe
16:00-17:00

Valbart pass 6

6A


Legitimationsfrågan - i spåren av behörighetsutredningen

\"ChristinChristin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

\"KennethKenneth Johansson, ordförande för Socialutskottet

\"MonicaMonica Norrman, socionom, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP-centrum, Socialstyrelsen, Monica har tidigare varit ansvarig för arbetet kring professionsfrågor inom socialtjänsten.

Agneta Jöhnk, avdelningschef på avdelningen för arbets-givarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting

6B


Vanvård inom den sociala barnavården - igår, idag och imorgon

Utredningen om vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05) lämnar den sista september 2011 sitt slutbetänkande
till regeringen. Utredningens resultat bygger på intervjuer med omkring 900 personer, stora mängder arkivmaterial, erfarenheter från utredningar i andra länder samt från upprättelse- och barnskyddsutredningarna. Göran Johansson och Lii Drobus kommer att redovisa resultat från Vanvårdsutredningens slutbetänkande samt tala om den sociala barnavården i dag.
 • Resultat från vanvårdsutredningens slutbetänkande
 • Förslag från den särskilda utredaren
 • Förekommer det vanvård i dagens barnavård?
 • Går det att förhindra att barn inom barnavården utsätts för olika former av övergrepp?
 • En verksam tillsyn till skillnad mot en verkningslös tillsyn
 • En placering under transparens
\"GöranGöran Johansson är särskild utredare vid socialdepartementet. Han har tidigare varit socialdirektör i Sundsvall, ansvarat för utredningar om Kunskapsutveckling i socialtjänsten, SIS-organisation, Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer.
\"LiiLii Drobus är utredningssekreterare vid socialdepartementet. Socionom och familjebehandlare. Har sedan 1997 arbetat som socialsekreterare med barn och ungdomar och deras familjer.

6C


Nyheter i LSS-lagstiftningen - vad innebär lagstiftningen ur juridiskt perspektiv?
 • Barnperspektivet har blivit starkare, hur påverkas din handläggning av det?
 • Ansvarsfördelning och samverkan kring barn och unga
 • lHur påverkas rätten till bedömningar?
 • De största juridiska skillnaderna och deras påverkan
 • Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika
  huvudmän – socialtjänst, försäkringskassa, (LASS), (SoL) förskolan och skolan (skollagen)
\"JonasJonas Reinholdsson, jurist och delägare, KommunLex.

6D


Tvångs- och begränsningsåtgärder
 • Olika aspekter på tvångsåtgärder – juridik, etik och praktik
 • Lagstiftningen och de grundläggande fri- och rättigheterna
 • Skydds- och begränsningsåtgärder i verksamheter för barn och unga
 • Skydds- och begränsningsåtgärder i verksamheter för vuxna
 • Hur kan en god och säker demensvård ske? Praktiska
  frågeställningar
 • Nödrätt
\"LindaLinda Almqvist är jurist vid Socialstyrelsen på enheten för regeltillämpning. Hon arbetar med frågor som rör förvaltningsrätt, hälso- och sjukvård med särskild inriktning på LPT och LRV, socialrätt med LVU och LVM, offentlighet och sekretess och är samordnare för psykisk hälsa inom myndigheten.

6E


AT-program för nyexaminerade socionomer
 • Om ett traineeprogram i Nordvästra Stockholms län och om ett pilotprojekt i Järfälla kommun
 • Traineeverksamhet för nyexaminerade socionomer –
  ett sätt att öka kvalitén i det sociala arbetet?
 • Samverkan mellan olika aktörer – arbetsgivare, högskola och facklig organisation
 • Vinster med traineeverksamhet – primärt och sekundärt
Tore Bengtsson är förbundssekreterare på Akademikerförbundet SSR. Tore är auktoriserad socionom med mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare och har varit med i framtagandet av den modell för traineeverksamhet som nu prövas i Järfälla kommun. Tore sitter i projektets styrgrupp.

Ingrid Boheman Risto, biträdande socialdirektör, Järfälla kommun.

Huddingetrainee: socionom
 • Varför startade vi upp ett traineeprogram? Vad vi ville åstadkomma och vilka behov vi såg
 • Praktik och traineedelens olika moment
 • Utvärdering av traineeprogrammet, vad tycker samarbetspartners och de som är med i programmet?
 • Utfall av satsningen – hur många anställer vi efter avslutad traineetid?
 • Långsiktiga effekter av programmet
Hanna Jakobsson är utvecklingsledare på personalenheten i Huddinge kommun. Hanna har varit anställd inom socialtjänsten hela sitt yrkesverksamma liv och arbetat med barn- och ungdomsärenden. Hon har under 2 1/2 års tid arbetat som BBIC-utbildare. Sedan två år tillbaka har Hanna arbetat med Huddinge kommuns praktik- och traineeprogram och är anställd som utvecklingsledare på personalenheten.

6F


16:00
Föräldrastödsprojekt kring tidiga insatser för barn
– att tidigt nå fram till och kunna erbjuda olika former av föräldrastöd till föräldrar redan i samband med inskrivning i den kommunala förskolan
 • Föräldrastöd – bland annat i form av föräldrautbildning: ”småbarnsliv/COPE”
 • Att samtala med föräldrar och ge råd och stöd i för-
  äldrafrågor
 • Att samtala med föräldrar jämfört med bekymringssamtal
 • Hur gör vi för att utveckla samarbetet mellan förskolan och individ- och familjeomsorgens personal vad gäller tidig upptäckt, ansökan om stöd samt i förekommande fall anmälan till socialtjänsten?
 • Gemensam utbildning i bekymringssamtal – tidiga samtal med föräldrar om det finns bekymmer och oro kring deras barn
Lars Holmgren är socionom med mångårig erfarenhet av föräldrastöd, IoF:s Öppenvård, Hyllie SDF, Malmö stad.

Camilla Hansson är förskollärare Fosiedals förskola, Hyllie stadsdelsförvaltning, Malmö stad.


16:30
Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan (KUSK) – lärdomar av ett projekt
 • KUSK- projektet i Huddinge, första projektet med Europeiska flyktingfonden ERF som explicit riktade sig till förskolebarn och deras föräldrar
 • Att med hjälp av kuratorer uppnå en bättre psykisk och fysisk hälsa för familjerna, samt underlätta vägen till integration i det svenska samhället
 • Om arbetssättet i KUSK samt lärdomar och erfarenheter av projektet
Dan Fränkel, beteendevetare, chef för Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola, i Huddinge kommun.

Camilla Divander, socionom, kurator på Resurscentrum.

6G


16:00
Framtid utan kaos - för människor som ingen vill se
 • Problem och möjligheter vid placering av människor med komplexa beteendestörningar
 • Utveckling mot alla odds
 • Konkreta resultat – hur ser utvecklingen ut?
 • Kritiska framgångsfaktorer
Göran Fransson, specialist i allmän psykiatri och rättspsykiatri, Inagården.

16:30
Stödhelger - ett nytt sätt för suicidefterlevande familjer att dela och bearbeta kris och sorg
 • Vad möter familjen när en förälder eller ett barn har tagit sitt liv?
 • Vikten av att rikta stöd till hela familjen samtidigt –
  både barn och vuxna
 • Vikten av att erbjuda möten mellan suicidefterlevande familjer under professionell ledning
 • Beskrivning av stödhelgernas syfte, struktur och innehåll
Sofia Grönkvist, socionom och Lotta Polfeldt, socionom och leg psykoterapeut har många års erfarenhet av arbete med familjer i sorg, såväl i enskilda möten som i samtals-/stödgrupper. Det treåriga projektet ”Stödhelger för familjer som drabbats av förlust – en modell för bemötande av familjer i sorg” finansieras av Allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan Röda Korset, BRIS och Rädda Barnen.
17:00-18:30Mingel med vin/alkoholfritt alternativ och tilltugg

Ta tillfället i akt och nätverka med socionomer från hela landet!

Program dag 2 - Onsdag 12 oktober 2011

08:00Morgonkaffe samt besök hos utställarna
09:00-10:00

Valbart pass 7

7A


Omfattande förändringar av Socialtjänstlagen - vad händer med de grundläggande principerna
 • Helhetssyn på sociala problem
 • Behovsprincipen som grund för rätt till bistånd
 • Delaktighet och självbestämmande för både barn och vuxna
\"AnnaAnna Hollander, professor i rättsvetenskap vid institutionen i socialt arbete, Stockholms universitet.

7B


Barnfattigdom i retorik och praktik
 • Hur ställer vi oss Sverige till barnfattigdom?
 • Finns det barnfattigdom i ett så rikt land som vårt?
 • Vad menas egentligen med begreppet barnfattigdom?
 • Vad säger barnen själva om de får komma till tals och vad innebär det att växa upp under fattiga förhållanden?
 • Vad har de olika definitionerna och mätmetoderna som används för svagheter och styrkor och varför kommer man fram till så olika resultat?
 • Vad vet vi om omfattning och riskfaktorer?
 • Vem har det yttersta ansvaret för problemet och hur arbetar man med frågan på olika nivåer i dag?
\"HansHans Swärd är professor i Socialt arbete vid Lunds universitet och forskar om fattigdom, sociala problem och socialt arbete. Han har nyligen varit med och gett ut skriften ”Vara utan. En skrift om barn och fattigdom”. Egalité förlag 2010.

7C


Think Family
 • Vad kan Sverige lära från England i arbetet med familjer som har en svår problematik?
 • Fokus på familjen med samordnad planering och insatser – resultat från pilotprojekt
 • Bedömnings- och utredningsinstrument för familjer
  med svår problematik
 • Ekonomiska argument för att satsa på insatser till familjer
 • Erfarenheter från praktiken i en Londonkommun
\"CamillaCamilla Webster är en svensk socionom som arbetar med projekt och verksamhetsutveckling i en Londonkommun.

7D


Hemlöshet bland unga vuxna - kan vi förhindra det?
 • En offensiv och lärande socialtjänst
 • Projektens bakgrund och syfte
 • Erfarenheter från olika perspektiv
\"AnetteAnette Arebo, projektsamordnare för Socialtjänstför-valtningens projekt ”Unga i vuxna i hemlöshet”. Anette är socionom med erfarenhet av arbete med försörjningsstöd samt som uppsökare i Stockholm stad. Projekt Unga vuxna i hemlöshet har uppdraget att på individuell och strukturell nivå förebygga hemlöshet i åldergruppen 18-25 år.

7E


Vem tar ansvar för Välfärden
 • Ett seminarium om villkoren och förutsättningarna för dagens välfärdsarbetare som tar sin utgångspunkt i Uppdrag Välfärd. Akademikerförbundet SSR har under flera år undersökt hur förutsättningarna för socialsekreterarna
  att utföra ett professionellt arbete förändrats.
\"MariaMaria Östberg Svanelind, utredningschef, Akademikerförbundet SSR

7F


09:00
Barn och unga med sexualiserade beteendeproblem
 • Övergripande om unga med sexualiserade beteendeproblem
 • Skydd, säkerhet, bekräftelse – svårigheter vid syskonövergrepp
 • Behandling
  - Barn med sexualiserade beteendeproblem
  - Ungdomar med sexuell övergreppsproblematik
  - Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
 • ERASOR – att bedöma risk
Anette Birgersson och Annika Wassberg, Off.Clinic/Visslan HVB

09:30
Destruktiv sexualitet – när sexualiteten går från att vara ett grundbehov att njuta av till ett begär att skämmas för
 • Vad kan känneteckna en destruktiv sexualitet eller ett eventuellt sexmissbruk?
 • Hur påverkas familjen av en medlems destruktiva sexualitet/sexmissbruk?
 • Vad är en normal kontra onormal sexualitet?
 • Att prata sexualitet
Linda Byqvist och Marco Vega arbetar på Kompetenscenter Prostitution i Malmö. De arbetar sedan 2008 med behandling och rådgivning kring destruktiv sexualitet med erfarenhet från över 100 klienter.

7G


09:00
Att bygga en framtid i en okänd tillvaro – så kan vi möta och bemöta unga människor som kommer ensamma till Sverige
 • Att komma till en okänd tillvaro – hur kan man då känna tillhörighet och att man är en individ i ett sammanhang?
 • Att stimulera motivation till integration
 • Att ge varje ungdom en helhetskänsla och en strukturerad
  tillvaro för att få en framtidstro och vara rustad att ta kontrollen över sin egen livssituation av egen kraft
 • Lyssna till en fallbeskrivning som, naket och ärligt, visar mötet med en ung människa som ska bygga sin framtid i Sverige
Anne-Lie Granroth, verksamhetschef, Av Egen Kraft AB. Anne-Lie har varit ordförande i YSS Yrkesföreningen Sveriges Socialarbetare under 10 år, hon startade Youth at Risk Sverige 1996 och är just nu verksamhetschef vid Av Egen Kraft AB. Anne-Lie är socialpedagog och ledarutbildad.

09:30
Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn - behov och förväntningar
 • Vilka förväntningar finns hos de ensamkommande barnen?
 • Vilken verklighet möter de?
 • Behov och förväntningar – hur arbetar vi för att möta skillnaden?
 • Det är det onormala som är det normala
Annicka Lang, leg. psykolog, Baggium Vård & Behandling. Annicka har lång erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar från hela världen och av mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Annicka är chef för Baggiums psykologenhet och ansvarar för behandlingsarbete och metodutveckling och implementering för Baggium Vård & Behandling AB.
10:00-10:30Förmiddagskaffe
10:30-11:30

Valbart pass 8

8A


”Inget är omöjligt – om man bara vågar tro på människor och ge dem en chans att utvecklas”

\"PärPär Johansson är grundare av och chef för Glada Hudik-teatern, teatergruppen där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare arbetar sida vid sida. Pär är flerfaldigt belönad för sina ledaregenskaper och en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsning, fylld av humor och värme, lämnar ingen oberörd. Den handlar om att tänja sina egna gränser, att hela tiden sträva lite längre och är en garanterad vitamininjektion. En bra blandning av allvar, skratt och teoretiska exempel. Pär kommer i sin berättelse om resan med Glada Hudik-teatern tydliggöra hur det goda ledarskapet gentemot andra alltid tar sin början hos en människa och hur stora processer och resultat nås när man vågar konfrontera sin egen och andra människors okunskap och osäkerhet.

8B


Framtidens missbruks- och beroendevård
 • Om resultaten från Missbruksutredningen
 • Reflektioner kring valda och ej valda lösningar
 • Vad händer nu?
\"GerhardGerhard Larsson har sedan 2009 varit regeringens särskilda utredare för översynen av den samlade svenska missbruks- och beroendevården. Uppdraget redovisas den 15 april 2011. Gerhard Larsson var tidigare landshövding för Västernorrlands län, byggde upp och var Samhalls förste koncernchef samt innan dess statsekreterare. Han har lett drygt 20 statliga utredningar inom sjukvård, social- och arbetsmarknadspolitik.

8C


Barnkonsekvensanalyser i praktiken – barnperspektivet i handläggningen av försörjningsstöd

I stadsdelen Rinkeby-Kista har en projektgrupp fördjupat sig i barnperspektivet, bland annat genom att intervjua barn och föräldrar. I seminariet presenteras:
 • En intervjuundersökning om barns och föräldrars tankar kring barn och ekonomiskt bistånd
 • Den handbok om barnperspektiv och ekonomiskt
  bistånd som projektet tagit fram
 • En metod för barnkonsekvensanalyser
 • Stötestenar och felaktiga antaganden under projektets gång
 • Kommande utmaningar
\"AnnelieAnnelie Sjöberg arbetar idag som utredare på socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon är socionom och har arbetat inom av det sociala området de senaste 15 åren, varav 10 år i Stockholm. Annelie har erfarenheter från flera olika delar av socialtjänsten och har till exempel arbetat med utredningar rörande barn och unga. 2008 – 2009 var hon projektledare för projektet ”Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd” i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

8D


Arbeta effektivt för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 • Hemlöshet – ett allvarligt samhällsproblem
 • Information och verktyg för lokala aktörer som arbetar mot hemlöshet
 • Många kommuner arbetar redan med att förebygga
  vräkningar men inte alla – fortfarande vräks barnfamiljer. Hur kan vi arbeta för att förändra detta?
 • Metoder och forskning som ger de lokala aktörerna stöd i utvecklingen av ett effektivt arbete mot vräkning
\"AnnikaAnnika Remaeus, projektledare, socionom, har arbetat med hemlöshetsfrågor i mer än 20 år, på både lokal och statlig nivå. Annika har varit projektledare för Socialstyrelsens arbete att leda regeringens hemlöshetsstrategi 2007-2009, och är nu ansvarig hemlöshetskartläggningen som genomförs 2011.
\"AnnAnn Jönsson, utredare, Socialstyrelsen. Ann arbetar med hemlöshet och frågor om våld mot kvinnor. Hon är journalist och har under stora delar av sitt yrkesliv ägnat sig åt socialpolitiska frågor. Innan hon kom till Socialstyrelsen arbetade hon med hemlöshetsfrågor som politisk tjänsteman på Socialdepartementet.

8E


Barn med uppgivenhetssymtom
 • Hur ser problemet ut idag?
 • Vems är ansvaret – för vad?
 • Hur kan vi förebygga att barn utvecklar uppgivenhet?
 • Samordning, samverkan, samarbete – hur kan detta organiseras?
 • Rätten till bästa möjliga hälsa och krav på jämlik vård och omsorg
 • Kompetensen behöver utvecklas
\"ElisElis Envall är socionom och har arbetat inom socialtjänsten. Elis arbetade med socionomernas yrkesfrågor under 13 år på SSR då han även hade posten som ordförande för socialarbetarinternationalen, IFSW. Sedan mer än 10 år arbetar Elis på Socialstyrelsen med bland annat våld i nära relationer, mänskliga rättigheter och migrationsfrågor.

8F


10:30
Låt dig inspireras till internationell samverkan i skolsocialt arbete
 • Möjligheter till internationell samverkan
 • Hur kan socialt arbete bli synligt?
 • Internationellt deltagande vid konferenser
 • Hur man får kontakt, söker finansiering och andra
  praktiska tips!
Pia Sandström är auktoriserad socionom med vidareutbildning i barnpsykiatri och jobbar som skolkurator på Solens rektorsområde i Härnösand. 2008 skrev hon en artikel om elevdemokrati och implementering av barnkonventionen. Sedan dess har hon föreläst om ämnet i Nya Zeeland, Bangladesh och Storbritannien.

11:00
Samverkan som profession – samverkan mellan skola, BUP och socialtjänst kring barn med speciella behov ger synergistiska effekter
 • Istället för samsyn: att söka gemensamma nämnare
 • Den synergiska effekten av samverkan
 • Öka integrationen mellan olika aktörer – och värna om differentieringen
 • Mandat att samverka förutsätter organisationsstöd
 • Exempel från vårt arbete som samordnare av samverkan mellan skola BUP och socialtjänsten kring barn med speciella
  behov
Marjatta Eladhari är socionom och legitimerad psykoterapeut - gruppanalytiker. Marianne Engelse Frick är socionom och legitimerad barn- och ungdomspsykoterapeut. Båda är sedan många år verksamma inom BUP i Stockholms län och arbetar för närvarande på en specialenhet för barn med speciella behov.

8G


10:30
Förstärkt familjehemsvård med grundsyn i KBT
 • Vad innebär förstärkt familjehemsvård enligt KBT?
 • Metod, verktyg och redskap för utförande
 • Vikten av enighet under placeringstiden
 • Familjehemmens egen uppfattning
Maria Helge, verksamhetschef på Rewith utredning och familjehemsvård. Maria är socionom med vidareutbildning inom KBT. Hon har flerårig erfarenhet av socialt arbete, både inom familjehemsvård och inom socialtjänstens myndighetsutövning. Maria har även arbetat som jourhavande kurator inom POSOM (krishantering) och är utbildad medlare vid brott. Hon har också varit projektledare för stödcentrum för unga brottsoffer vid polismyndigheten i Örebro.

11:00
Från välgörenhet till välgörande coachning
 • Nätverksskapande coachning – en väg till delaktighet i nya sammanhang.
 • Hur ger vi unga redskap till ett fungerande vuxenliv?
 • Hur kan vi hjälpa utan att stjälpa?
 • För att kunna ta ansvar måste jag få ansvar!
Maria Wisén, enhetschef och ungdomscoach på Stockholms stadsmissions träningsboende för unga. Mångårig erfarenhet av ungdomcoachning i privat och offentlig regi.

Björn Thulin, ungdomscoach på Stockholms stadsmissions träningsboende för unga, föreläsare och arbetsmarknadscoach i egen verksamhet.
11:40-12:40

Valbart pass 9

9A


Lunchuppehåll

9B


Debatt om missbruksvården och missbruksutredningens resultat

\"GerhardGerhard Larsson, har sedan 2009 varit regeringens särskilda utredare för översynen av den samlade svenska missbruks- och beroendevården.

\"AndersAnders Bergmark, professor, Stockholms universitet.


\"CamillaCamilla Sköld, SKL.

\"ChristinChristin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.

9C


Anknytning – däggdjursungens biljett till överlevnad
 • Närhet och autonomi: våra två grundläggande livsbehov
 • Den inre savannen: hur känslor blir förknippade med ångest
 • Resiliens: hur vi återhämtar oss från stress och motgångar
\"TorTor Wennerberg, psykolog och författare till boken ”Vi är våra relationer” presenterar aktuell forskning om hur viktiga de tidiga anknytningsrelationerna är för individens psykologiska utveckling. Som barn överlever vi endast genom våra relationer till omhändertagande andra, och genom hela livet förblir känslomässig närhet till andra vårt främsta sätt att hantera stress och motgångar.

9D


Vem älskar Försäkringskassan - och varför?

\"StigStig Orustfjord är överdirektör på Försäkringskassan. Tidigare har Stig arbetat som chef inom Stockholm stad, bland annat inom äldreomsorgen. Stig är aktiv i Akademikerförbundet SSR och har ett förflutet som facklig ordförande för Akademikerförbundet SSRs Stockholmsavdelning.

9E


Valfrihet och samordning - inom äldreomsorg och primärvård
 • Utvärdering av regeringens satsningar på valfrihet inom äldreomsorg och primärvård
 • Kan konkurrens och valfrihet ge bättre verksamhet?
 • Vilka sidoeffekter uppkommer?
 • Behovet av kontinuitet och samordning av vården och omsorgen
 • Behovet av case managers eller care managers
Gert Alaby och Monica Albertsson, Socialstyrelsen

9F


11:40
Rus och Rolex - historien om en narkoman i vit skjorta

Det här är den uppriktiga och starka berättelsen om den norska affärsmannen Olaf Olsviks liv som drogberoende och hur han manipulerade alla i sin omgivning, inklusive läkare, psykiatriker och socialtjänsten. För att hjälpa drogmissbrukare, oavsett social status, krävs det att man förstår sjukdomen beroende. Föreläsningen ger dig en gedigen inblick i en drogberoendes tankegångar och kommer att ge dig bättre förutsättningar att fatta kloka beslut i kontakten med drogberoende personer.

Olaf Olsvik inledde sin 15-åriga missbrukskarriär i 30-årsåldern och använde ofattbara 100 000 - 150 000 norska kronor per månad till droger. Idag har Olaf varit drogfri i 9,5 år och driver företaget Mestringshusene som har behandlingshem i Norge, Sverige och Danmark.

12:10
Behovet kring LSS-boende – kan det lösas med hjälp av flexibla bygglösningar?
 • Vad innebär flexibla bygglösningar ur ett LSS-perspektiv?
 • En komplett LSS-bobygglösning
 • Hyra, köpa eller kombinera?
 • En investering för boende, ekonomi och framtid
 • Framtidens LSS-boende – kan det se ut så här?
Anneli Melander, regionchef Öst på Malthus Sverige AB. Malthus är en av de ledande aktörerna sedan över 30 år av flyttbara byggnader med huvudsäte i Norge.

9G


11:40
En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och Aspergers
 • Vad kan vi tänka på för att undvika fallgropar vid placering?
 • Anpassningar i vardagen
 • Vad innebär funktionsnedsättningen?
 • Barnets biologiska familj
Carolina Lindberg, pedagog, är utbildare, handledare och skribent inom autismspektrumtillstånd. Hon är författare till boken ”En alldeles särskild familj - att vara familjehem för unga med autism och Asperger” som gavs ut på Gothia Förlag våren 2011. Hon har erfarenhet av att stötta familjer vars barn har diagnos inom autismspektrum från Aspergercenter i Stockholms läns landstings habilitering. Hon har också arbetat i daglig verksamhet för vuxna med AST. Carolina är själv uppväxt som biologiskt barn i ett familjehem.

12:10
Relationsfokuserat familjevårdsarbete
 • Relationellt förhållningsätt
 • Anknytning och bemötande
 • Erfarenheter och resultat
Charlotte Lindvall är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning på barn och ungdomar, Tjust behandlingsfamiljer.

Fredrik Lindvall är VD/Föreståndare på Tjust behandlingsfamiljer.

12:50-13:50

Valbart pass 10

10A


Lunchuppehåll

10B


Evidensbaserat socialt arbete - utopi eller verklighet
 • Evidensbasering och den begreppsliga förvirringen
 • Nödvändigheten av att tala om problemen
 • Vad kan psykoterapiforskningen lära oss?
 • Den medicinska modellens dominans
 • Hur går vi vidare?
\"AndersAnders Bergmark är sedan 1997 professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans forskning har i vid mening varit inriktad på interventioner för alkohol- och drogmissbruk och innefattar såväl epidemiologiska undersökningar som teoretiska analyser av centrala begrepp på missbruksområdet. Under de sista tio åren har en stor del av hans vetenskapliga produktion fokuserat på försöken att etablera en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

10C


Narkotika i framtidsperspektiv
 • Hur kommer narkotikamissbruket att utvecklas de närmaste tio åren?
 • Vilka förändringar kan vi förvänta oss när det gäller narkotikalagstiftning,
  vårdlagstiftning och förklaringsmodeller?
 • Vilka utmaningar innebär det för det sociala arbetet?
\"BengtBengt Svensson är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Han har bland annat forskat om narkotikaanvändares livsstilar, tvångsvård, sambandet missbruk/sexualitet och narkotikapolitik. Han har dessutom arbetet i många år som socialarbetare, främst inom specialiserad narkomanvård och på socialbyrå.

10D


Vad krävs för att arbeta inom äldreomsorgen? Om skärpta kunskapskrav i kvalitetshöjande syfte
 • Varför måste frågan om kunskap om äldreomsorg lyftas fram?
 • Statens arbete med kompetensfrågorna inom äldreomsorgen
 • Nya Vård och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan
 • Socialstyrelsen uppdrag – vilken kunskap bör krävas för att arbeta med äldre?
 • Omvårdnadslyftet – nya stimulansmedel
 • Värdighetsuppdraget
 • Framtiden
\"NiklasNiklas Bjurström är socionom och har arbetat med äldreomsorg i Uppsala och Stockholm som hemtjänstassistent, hemvårdsinspektör och avdelningschef. Sedan tio år tillbaka arbetar Niklas på Socialstyrelsen som utredare och projektledare.

10E


Socialt förebyggande arbete – att ligga steget före
 • Hur kan sociala problem förhindras?
 • En policy för socialt förebyggande arbete
 • Att vara en generalist specialiserad på sociala sammanhang
 • Teoretiska utgångspunkter och forskningsstöd för socialt förebyggande arbete
\"ÅsaÅsa Lundström Mattsson är auktoriserad socionom med erfarenhet av utvärderings- och utvecklingsarbete,
arbetar på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

\"TittiTitti Fränkel, utvecklingschef socialt arbete, Akademikerförbundet SSR.

10F


12:50
Hälsoinspirerat ledarskap som skapar delaktighet, lönsamhet, positiva medarbetare och social tillväxt
 • Om konsten att skapa en välfärdsförvaltning
 • Tydlig ledardeklaration och hälsoorienterat ledarskap
 • Vikten av gemensamma mål i politik och förvaltning
 • Den röda tråden - socialt arbete bidrar till tillväxt
Pia Sahlin-Brunzell, seniorkonsult Karlstads kommun. Pia är socionom och har arbetat med personalfrågor och haft olika chefsroller både inom försvarsmakten och kommunala verksamheter. Hon har bland annat varit förvaltningschef i Kristinehamns kommun, socialchef i Kils kommun och de senaste 10 åren socialdirektör i Karlstads kommun.

13:20
Så strävar vi mot en evidensbaserad praktik i Malmö - konkreta förslag hur vi kan samarbeta konstruktivt med kunskapsfokus!
 • Oavsett hur vi väljer att definiera och förhålla oss till konceptet EBP, ställer det krav på en högre grad av systematiserad kunskap och kännedom om insatsers utfall. Men kanske inte minst en nyfikenhet att inhämta kunskap om såväl den egna verksamheten som andra?
 • Vid sidan av större nationella satsningar på evidensbaserade metoder och dokumentationssystem pågår en mängd aktiviteter ute i verksamheterna i strävan mot en evidensbaserad
  praktik. Malmö stads FoU-enhet medverkar på nära håll – och i olika roller - i flera sådana initiativ.
 • Konkreta förslag hur vi som praktiknära forskare konstruktivt, och med kunskapsfokus, kan samarbeta med verksamheterna.
Annika Pfannenstill, fil dr i rättssociologi, Erik Wesser, fil dr i sociologi. Både Annika och Erik arbetar som FoU-koordinatorer på Forskning och utveckling, Malmö stad, med ansvarsområde individ- och familj.

10G


12:50
Helhetslösning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vänder negativ spiral
 • Behandling, boende och skola – med samarbete som framgångsfaktor
 • Genusfrågor – att dela på flickor och pojkar, både på boendet och i skolan, något som visat sig ha stor framgång
 • Förening av behandling och skola ger dygnetruntlösning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Malin Wiberg, socionom och verksamhetschef/föreståndare, Attendo IoF, Broarps Flickor (Alma).

Elenore Sahlin, behandlingsassistent/elevassistent, Attendo IoF, Broarps Flickor (Alma).


13:20
Hur hjälper vi unga med Aspergers syndrom eller högfungerande autism till en fungerande vardag?
 • Den praktiska vinklingen – hur du kan hjälpa unga och vuxna personer med Aspergers syndrom och högfungerande
  autism att skapa helhet, sammanhang och begriplighet
Jeanette Johansson-Ånmark, regionchef i Region Syd, Solhagagruppen. Solhagagruppen erbjuder LSS- och SoL verksamheter runt om i Sverige. I Region Syd har man arbetat med verksamheter riktade till personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism sedan 2005.
14:00-15:00

Valbart pass 11

11A


Från auktoritetsbaserat till evidensbaserat socialt arbete i Sverige
 • Socialt arbete i Sverige har genomgått stora förändringar under 2000-talet
 • Regeringen anger idag ett evidensbaserat arbete som målet för socialtjänsten och Sveriges Kommuner och Landsting har påbörjat arbetet med att implementera detta. De som arbetar inom socialt arbete är också positiva till ett evidensbaserat arbete
 • Faktorer som bidragit till förändringen
\"KnutKnut Sundell är docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen. Mellan 2007 och 2009 var han chef för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen. Före det forskade han om insatsers effekter.

11B


Våga se och bekräfta de utsatta barnen
 • Att vara barn till missbrukare eller psykiskt sjuka föräldrar är som att leva mitt i en krigssituation
 • Fyra magiska ord kan hjälpa dessa barn: Jag tror på dig!
 • Många missbruksbarn blir själva matmissbrukare
 • Längtanshålet – vad är det? Och varför försöker vi fylla det med mat eller alkohol? Vad är det vi hungrar och törstar efter, egentligen? Handlar det verkligen om geléråttor, chokladkakor och kanelbullar? Eller ens alkohol för alkoholister?
\"HilleviHillevi Wahl är författare och känd krönikör i bland annat Metro, Allas Veckotidning och Kommunalarbetaren. ”I dag är jag journalist, författare, trebarnsmamma, alkisbarn och gammal matmissbrukare. Och allt det där är jag förbaskat stolt över! Låt mig få berätta varför!”, säger Hillevi Wahl.

11C


Stora förändringar av lex Sarah
 • ”Nya” lex Sarah träder i kraft den 1 juli 2011 och innebär stora förändringar både för dem som tidigare tillämpat lagen och för dem där den är något nytt
 • Tillämpningsområdet utvidgas till hela socialtjänsten, verksamhet vid Statens institutionsstyrelse och personlig assistans
 • Rapporteringsskyldigheten utvidgas till att omfatta missförhållanden och risk för missförhållanden
 • En ny anmälningsskyldighet till Socialstyrelsens införs vilket innebär att alla allvarliga missförhållanden ska anmälas till tillsynsmyndigheten
\"HelenaHelena Axestam, utredare, Socialstyrelsen. Helena har arbetat på Socialstyrelsen sedan 2004. Tidigare har hon arbetat i Mjölby och Norrköpings kommuner, Hälsouniversitetet i Östergötland och Socialdepartementet.

11D


Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga
 • Förändringar i kraven på handläggning och uppföljning av barnavårdsutredningar
 • Svårigheter att rekrytera och behålla personal som utgångspunkt för ett utvecklingsarbete i kommunerna i Uppsala län
 • Kunskapsunderlag och strategier för ett helhetsgrepp på problemet
 • Genomförande av ett kompetensutvecklingsprogram för barnavårdshandläggare i Uppsala län
\"Anna-LenaAnna-Lena Lindquist är docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Anna-Lena medverkar i ett projekt som syftar till att förstärka kvalificeringen av arbetet med barnavårdshandläggning i kommunerna i Uppsala län. Hon forskar om utvecklingsförutsättningar, om övergången från utbildning till praktiskt socialt arbete och har bland annat utvärderat användningen av kompetenstrappor.

11E


Ny skollag 2011, ny elevhälsa, ny skolkuratorsroll!
 • Vad säger nya skollagen om Elevhälsa?
 • Får vi en likvärdig Elevhälsa för alla nu?
 • Förändrar den nya skollagen Skolkuratorns arbete?
\"ChristelChristel Jonsson är sedan snart 20 år skolkurator i Bodens kommun, där har hon främst arbetat på högstadiet och gymnasiet. Sedan 2002 är hon styrelsemedlem i Sveriges Skolkuratorers Förening.

11F


14:00
Hund i vården inom daglig verksamhet
 • Hund i vården – alltmer vanligt, framför allt i äldreomsorgen
 • Hur kan du nyttja hunden i den dagliga verksamheten?
 • Vårdhundskolans utbildning av vårdhundsteam
Marie Lindström är arbetsterapeut och djurvårdare och har arbetat med hundar i 30 år. Marie har arbetat inom daglig verksamhet (Resursteamet Stockholm HB) sedan 1999. Verksamheten vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada och/eller neuropsykiatriska funktionshinder, och har sedan 2009 arbetat regelbundet i verksamheten med hund för deras deltagare.

14:30
Hästen - den bästa terapeuten
 • Vad är hästunderstödd terapi på Vilja Center?
 • Vad är det fantastiska med att använda hästar som ett terapeutiskt redskap?
 • Vilka kan gynnas av hästunderstödd terapi?
Susanna Davidsson och Melinda Hartner äger och driver Vilja Center, Västsveriges första center för hästunderstödd terapi och coachning. Susanna är socialpsykolog och certifierad ”Mental Health Professional” hos EAGALA (The Equine Assisted Growth and Learning Association). Melinda är professionell hästspecialist och certifierad ”Equine Specialist” hos EAGALA.

11G


14:00
Att skapa samarbete med klienter
 • En introduktion till att använda lösningsfokuserat arbetssätt för att undersöka vad människor vill och vad som är viktigt i deras liv
 • Att samarbeta med ofrivilliga eller ”omotiverade” klienter
 • Klientens egen teori om förändring
Anna Gartvall är socionom, utbildad i systemisk/narrativ familjeterapi, lösningsfokuserad korttidsterapi och handledare i psykosocialt arbete. Hon utbildar i lösningsfokuserat arbetssätt och arbetar med handledning och samtal vid Göteborgs institut för lösningsfokus. Anna har en bakgrund som socialarbetare inom socialtjänst, samverkan, skola och institution. Mer info finns på www.losningsfokus.se.

14:30
Vikten av kvalitativa personliga möten i socialt utrednings- och behandlingsarbete
 • Hur skapar och bibehåller vi en god etik och moral i mötet med människor i kris?
 • Hur bemöter vi personer som upplever att de blivit kränkta?
 • Reflektioner och erfarenheter kring bemötande av personer på behandlingshem
 • Presentation av aktuella metoder och konkreta tips
  för ett framgångsrikt arbete
Sara Elofsson, biträdande föreståndare, Barnhemmet Oasen.

Jimmy Henriksson, metodutvecklare vid familjeenheten, Barnhemmet Oasen
15:00-15:40Eftermiddagskaffe
15:40-16:40

Valbart pass 12

12A


Socialförsäkringar - vart står vi och vart går vi?

\"UlfUlf Kristersson, socialförsäkringsminister


Socionomdagarna 2011 sammanfattas

\"ChristinChristin Johansson, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.

12B


Öppna jämförelser – med nya resultat och exempel från barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård diskuterar vi hur öppna jämförelser kan användas i din kommun
 • Öppna jämförelser – ett verktyg för analys, uppföljning och förbättring av socialtjänstens verksamheter
 • Jämför olika delar av socialtjänsten i hela Sverige – årliga webbpubliceringar ger insyn och bidrar till lärande, uppföljning och förbättringsarbete
 • I september kommer nya resultat för barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård. Med utgångspunkt från dem lyfter vi frågor som: Vad är öppna jämförelser? Vad visar resultaten? Om man vill förbättra sina resultat, hur gör man då? Vilken utvecklingskraft finns i öppna jämförelser?
\"UllaUlla Höjgård, socialråd och projektledare för öppna jäm-förelser socialtjänst och hemsjukvård, Socialstyrelsen.
\"AnnicaAnnica Blomsten, socionom och projektledare för öppna jämförelser socialtjänst och hemsjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

12C


Kvinnofridsarbetet i Stockholms stad – hur samspelar stadens handlingsplan med operativa verksamheter och projekt?
 • I en stor stad som Stockholm finns ett antal verksamheter och projekt som arbetar med kvinnofrid, barnfrid men också med män (i många fall pappor) som utövar våld. Samtidigt vill staden tala med en röst och ha en handlingsplan som pekar ut färdriktningen och ger oss uppföljningsinstrument. En utmaning som vi vill dela med oss av!
Tina Heinsoo, Stockholms stad. Tina är chef för den strategiska enheten tillsammans med kollegor som arbetar både stadsövergripande och med lokala verksamheter och projekt.

12D


Privata utförare – vad innebär det för kommunen?
 • Är det bra eller dåligt med privata utförare?
 • Finns det någon väg tillbaka?
 • Vad innebär konkurrensen för kommunens egen verksamhet?
 • Hur bör privata utförare kontrolleras?
\"StureSture Henriksson har lång erfarenhet av statlig och kommunal verksamhet, bland annat som socialdirektör och utredningschef i Järfälla kommun. Sture är författare till boken: Privata utförare – Vad betyder det för kommunen?

12E


Hur kan du göra för att stoppa ungdomars alkoholdrickande?
 • Varför tillåter vi ungdomsfylleri – och varför dricker ungdomar alkohol?
 • Hur får man ungdomar att sluta dricka alkohol?
 • Varför ska socialtjänsten vara motorn i det drogförebyggande arbetet?
\"HåkanHåkan Fransson är socionom och drogförebyggare i Öckerö kommun. Han är ansvarig för Sveriges mest framgångsrika drogförebyggande arbete. Öckerö kommun har på åtta år förskjutit alkoholdebuten 2,5 år samt halverat ungdomsdrickandet.

12F


15:40
Motiverande samtal som framgångsfaktor för både klient och socialarbetare
 • Att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras
 • Att bedöma var i förändringsprocessen en individ befinner sig för att därefter ge rätt stöd för att hjälpa personen vidare - minskad risk att väcka motstånd och bristande motivation samt minskar risken för återfall i negativa beteenden
 • Tidig insats som stärker personens egen förmåga och motivation leder till att förändringsprocessen går
  fortare och blir mer hållbar
 • Fördelar för personal – mindre maktlöshet och mer nöjda med sina klientkontakter
Lotta Åberg är socionom och har arbetat i 15 år inom socialtjänsten främst med inriktning ungdomar och missbruk men även som enhetschef, verksamhetsansvarig och drogsamordnare. Lotta arbetar idag som handledare i psykosocialt arbete, utbildar samt leder framtidsverkstäder. Hon har undervisat i MI-motiverande samtal för socialtjänst, poliser, skola, behandlingshem samt håller fördjupningskurser i MI på Högskolan.

16:10
Att göra det omöjliga möjligt
 • MI i grupp – en väg till förändring
 • Erfarenheter från att bedriva gruppverksamhet med
  män med mångårigt missbruk av alkohol eller droger
 • Upplägg på träffarna och gruppdeltagarnas synpunkter
 • Resultat av arbetet
Ulrica Brandt och Jenny Nilsson är socialsekreterare inom Skellefteå kommuns individ och familjeomsorg. Båda är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

12G


15:40
Dåliga skolresultat tung riskfaktor för placerade barns utveckling
 • Skolans stora betydelse för fosterbarns långsiktiga utveckling
 • Genomförbara vägar till förbättring
Bo Vinnerljung är professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet och forskare på Socialstyrelsen.

16:10
Genusperspektiv i missbrukarvård
 • En kort historisk tillbakablick
 • Hur föreställningar om kön påverkar insatser och förhållningssätt i socialt arbete
 • Erfarenheter från en forskningscirkel
Malin Plaenge, fil mag i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård, föreståndare för Billsbo, ett HVB-hem för unga kvinnor med missbruksproblematik.
16:40Socionomdagarna 2011 avslutas