Meny 2

Program 2016

Gå direkt till: Dag 1 | Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | Pass 4 | Pass 5 | Pass 6 Dag 2 | Pass 7 | Pass 8 | Pass 9 | Pass 10 | Pass 11 | Pass 12

Program dag 1 - Tisdag 15 november 2016

08:00Morgonkaffe och tid att besöka utställarna
09:00Välkommen till Socionomdagarna

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Sigmund Soback, ordförande, PsykoterapiStiftelsen
Åsa Lindhagen, socialborgarråd, Stockholms stad
Annika Gritti, senior projektledare, Insight Events Sweden

09:30-10:30 - Valbart pass 1

1A - Tillitsreformen – låt proffsen vara proffs!

Ardalan Shekarabi, civilminister .

1A - Heike Erkers om socionomernas framgångar och utmaningar

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
1B - Mellanchefen i socialtjänsten. OBS! Passet fullbokat!

Emelie Shanks, socionom och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
1C - Engagemang som avgörande faktor

John Franco, papperslös flykting som barn och nu polis. Hans arbete har
prisats med stipendium från Kungen och han utnämndes till Svensk hjälte i egenskap av eldsjäl.
1D - Familjehemsvinjetter - Vad är det för metod? Vad har vi kommit fram till? Hur går vi vidare? OBS! Passet fullbokat!

Julia Zyto, fil.mag. samhälls- och kulturanalys. Utredare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapsutveckling.
Pia Kyhle Westermark, fil.dr. socialt arbete. Forskare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapsutveckling.
1E - Oavsett ålder och behov - gemensamt språk för att beskriva och dokumentera behov, mål och resultat. OBS! Passet fullbokat.

Ann-Kristin Granberg, utredare på Socialstyrelsen, projektledare sedan 2008 för ÄBIC och IBIC
1F - Handläggningsrutiner inom ekonomiskt bistånd - att arbeta med utvecklingsarbete

Johanna Jinnestrand och Helena Smiljanic Mouchard är projektledare på Försörjningsstöd, Socialtjänsten i Jönköpings kommun.
1G - Ojämlik skola, frustration och brott - En studie om variationen i självrapporterade brott mellan skolor i Stockholms stad. OBS! Passet fullbokat!

Julia Sandahl, utredare vid socialförvaltningen i Stockholms stad och doktorand på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
1X - Tungt medicinerad, suicidal och knappast motiverad - en resa från kroniker till ganska vanlig

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri.
10:30-11:00Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

11:00-12:00 - Valbart pass 2


Lunchpaus för dig som valt lunchpaus 2. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
2A - Socialstyrelsen stödjer utvecklingen mot en evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

2A - Om mottagandet av ensamkommande barn och påverkan på socialtjänsten

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och har av statsministern fått i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med
flyktingsituationen.
2B - Tillitskollapser: Orsaker till exit bland socialsekreterare

Jonas Welander, doktorand i arbetslivsvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.
2C - Slussen - ett helhetsperspektiv på mottagning av nyanlända barn och föräldrar inför start i förskola och skola

Polly Konstantinou, Socialrådgivare, Kristianstads kommun., Magdalena Åkesson, lärare, Johanna Jönsson, skolsköterska. Samtliga anställda av Kristianstad kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Slussen.
2D - Hur lyssnar vi på barn i familjehem?

Pia Kyhle Westermark, fil.dr. i socialt arbete. Forskare på Socialstyrelsen,
inom socialtjänstens dygnsvård av barn och unga.
2E - Vem är äldre?

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
2F - Kort om barnrätt inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd

Katja Nykänen, verksamhetschef på Arbete och Försörjning i Salems kommun, KNUT. Maria Kreku, kvalitetsutvecklare på Försörjningsstöd i Södertälje kommun.
2G - Hur kan vi implementera med kvalitet?

Emilia Bergling, metodutvecklare, och Mats Fors, biträdande enhetschef, Enheten för vuxna, Södermalms stadsdelsförvaltning.
2X - KBT i utveckling - nya perspektiv med känslor och bildminnen i fokus

Anna Kåver, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare.

12:10-13:10 - Valbart pass 3


Lunchpaus för dig som valt lunchpaus 3. Lättare lunch serveras i utställarhallen. OBS! Lunchpasset fullbokat.
3A - Etik för socialt arbete - ny etisk kod

Erik Blennberger, teol dr och professor i etik vid Ersta Sköndal högskola. Han har bl.a. skrivit boken Bemötandets etik och nyligen lett arbetet med att utveckla Akademikerförbundet SSR:s etiska kod för socialarbetare. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd.
3B - Paneldebatt om socionomidentiteten - under ledning av Tidskriften Socionomen

Hans Swärd och Staffan Höjer, professorer i socialt arbete vid Lunds- och Göteborgs universitet, Anne-Ly Loosaar, nyexaminerad socionom vid 1980-talets början samt Simon Illhammar, socionom och konsult i eget företag. Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör Tidskriften Socionomen.
3C - Ensamkommande flyktingpojken berättar om sin flykt till Sverige och hur han har integrerats in i det svenska samhället

Ensamkommande flyktingpojken Sayed Nezami. Samtalet leds av verksamhetschefen från Frösunda Omsorg

3C - Att skapa självförtroende och trygghet hos traumatiserade flyktingbarn

Jan G Persson, nationell samordnare för BIV/BIS Nationell Förening.
3D - Pojkperspektivet - om mannens sårbarhet i fredstid

Tyko Granberger, grundare DIN BROR, Humana.

3D - Socialtjänstens insatser genom ungas ögon - Resultat av en intervjustudie om ungdomars upplevelser av socialtjänstens insatser

Sandra Patel Seropian, chef påverkansarbete, Maskrosbarn och Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud, Maskrosbarn.
3E - Familjehem - en helhetslösning

Peter Nordlöw, alkohol- och drogterapeut. Har startat öppenvårdsverksamheter åt kommuner och arbetsliv samt skrivit arbetsböcker om behandling.

3E - Kan en person med demenssjukdom bedöma sitt eget hjälpbehov?

• Hur vi kan bemöta personer med demenssjukdom för att säkerställa att vi fattar rätt beslut
• Hinder och möjligheter i möten vid en biståndsbedömning
• Tips och råd i samtal

Liselotte Björk, är Utbildare/Handledare inom Lära och ansvarig för Vardagas Demensakademi. Liselotte utbildar och handleder medarbetare inom demensvården. Hon leder också utbildning och stöd till närstående samt håller föreläsningar i ämnet att möta personer med demenssjukdom.
3F - Bot och bättring - bättre missbruksbehandling är möjlig

Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, terapeut, behandlingskonsult, forskare. Eva Jönsson, leg sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, kand. examen i vårdvetenskap, dipl. A-terapeut SJI, dipl. Tolvstegsbehandlare SJI.

3F - Modern beroendebehandling – med förankring och framtid. Relationellt behandlingsarbete med personer med alkohol- och drogberoende.

Tobias Sahlin, verksamhetschef på Nämndemansgården i Sverige. Beteendevetare, alkohol- drogbehandlare och familjeterapeut.
3G - Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism

Marcus Herz, lektor vid Malmö högskola och Christer Mattsson, föreståndare, Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.
3X - Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Anette Birgersson Thell, socionom, leg psykoterapeut och metodutvecklare, terapeut och handledare på Off.Clinic.
Annika Wassberg, socionom och verksamhetsutvecklare och
utredare på Off.Clinic.

13:20-14:20 - Valbart pass 4


Lunchpaus för dig som valt lunchpaus 4. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
4A - MI för praktiker – Ett evidensbaserat sätt att kommunicera reducerar handläggares stress i arbetet och ökar sannolikheten för att klienter ska genomföra en positiv förändring i sina liv.

Carl Åke Farbring har lång klinisk erfarenhet från kriminalvård – anstalt och frivård, expert för programutveckling vid kriminalvårdens forskningsenhet. Författare, forskare, lärare i MI sedan 1999.
4B - Paneldiskussion: Vart är socialtjänsten på väg? Tillsammans har de 120 års erfarenhet av socialt arbete. Här reflekterar de över socialtjänstens utveckling på gott och ont under fem decennier.

Gun-Lis Angsell, socionom, fd socialchef, chef för FOU-enheten i Stockholm och arbetat på Socialstyrelsen.
Anette Bäckström, socionom, fd enhetschef för Socialjouren Nordväst, för ett barnahus och för stödcentrum för unga brottsoffer.
Claudette Skivling, socionom, fil mag. i socialt arbete, fd socialsekreterare, chef för Familjecentret i Hagalund/Solna och chef för Enheten för hemlösa i Stockholm.

Moderator: Anna Fredriksson, redaktör för tidskriften SocialPolitik, socionom och journalist.
4C - "Att växa upp på Rosengård är ganska nice!" Socialt kapital - ett annat perspektiv att betrakta unga vuxna i Rosengård

Mahmoud Azzam, socionom med masterexamen i socialt arbete. Arbetar som kurator på vårdcentral.
4D - EKB-teamet - Uppsökande arbete för socialt utsatta och kriminellt belastade ensamkommande barn i riskmiljö

Mikael Jeppson, enhetschef Framtid Stockholm samt Jenny Selenius, socialsekreterare EKB-teamet
4E - Ny handlingsplan för Stockholms stad att förbättra arbetssituationen för stadens socialsekreterare och biståndshandläggare

Lii Drobus, socionom och tidigare anställd på socialdepartementet, på Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. I dag arbetar hon med olika utvecklingsfrågor på socialförvaltningen i Stockholms stad.
4F - Det reviderade BBIC - nu är det lätt att göra rätt

Barns behov i centrum (BBIC) är ett sätt att arbeta med utredning, genomförande och uppföljning av ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC har reviderats och förenklats och nytt material publicerades 2015-2016. Förändringen gör det lättare att göra rätt utifrån lag och föreskrift. Under passet beskriver vi hur det reviderade materialet har bidragit till ett förenklat arbete.

Helena Stålhammar, socionom och utredare vid Socialstyrelsen, ansvarig för BBIC.
Eva Agåker, socionom och utredare vid Socialstyrelsen, nationell utbildare inom BBIC.
4G - Att ha autism (AST) är att vara diskriminerad – Har vi råd att döma till handikapp när självständighet borde vara målet?

Ulla Krusell, pedagog med specialisering på autism. Ulla är grundare till
Fjällbyns Gymnasieskola och Funäsdalens Utvecklingscenter


4G - Utmanande beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser

• När det är svårt att koppla ihop orsak med konsekvens
• När stressen påverkar min möjlighet att fungera rent kognitivt
• När jag har fokus på detaljerna och missar helheten
• När motivationen inte finns
Hur kan vi bemöta personer på individnivå och säkerställa att det vi säger och det vi menar inte missförstås!

Lena Helmerson, Utbildare/Handledare inom Lära och Nytida. Lena har en universitetsutbildning inom autismspektrat, handledning, ledarskap, kommunikation samt organisationsutveckling. Hon har 20-års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Certifierad Studio 3-tränare. Lena utbildar inom autism och utvecklingsstörning, motiverande samtal, lågaffektivt bemötande samt handleder personalgrupper.
4X - Att hjälpa den som inte orkar leva - prevention genom acceptans och balans. Om interpersonell behandling via problemlösning och existentiellt fokus.

Ullakarin Nyberg, överläkare S:t Görans sjukhus, psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet. Ullakarin är vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen.

14:30-15:30 - Valbart pass 5

5A - Paneldiskussion: Hur kommer flyktingsituationen att påverka socialtjänsten i ett längre perspektiv?

Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, SKL.
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
Beatrice Hopstadius, enhetschef på enheten för vägledning socialtjänst 1.
Åsa Lindhagen, socialborgarråd.

Moderator: Kjerstin Bergman, SKL
5B - En transas perspektiv. OBS! Passet fullbokat!

Nadja Karlsson, utbildare, journalist, föredragshållare, bloggare, fotograf och provningsansvarig på Spritmuseum.
5C - Westsura - asylboendet som vågade utmana heteronormen

Jeanette Peretic, verksamhetschef och socionom med lång erfarenhet av kriminalvård och behandlingsarbete. Startade asylboendet som inryms på Westsura herrgård.
Mari Anne Helgesdotter, platschef och ansvarig för HBTQ-arbetet i verksamheten.


5C - Samvariation hos ungdomar med psykosociala och neuropsykiatriska problem

Elisabet Strid Ege, verksamhetschef och Maria Dahlqvist, foUU Egehem HvB.
5D - Att betona föräldrars förmåga istället för barns beteende - om att utreda för framtida möjligheter

Pia Frid, samordnare med ansvar för utrednings- och behandlingsprocesser på Familjeboendet samt Görel Fred, handledare, utbildare, socionom och leg. psykoterapeut.
5E - Kurator på vårdcentral - arbetet med psykisk ohälsa

Britt-Marie Johansson, socionom i grunden och arbetar som kurator på Närhälsan VC, Gamlestadstorget.
5F - Från kokainlangare till social entreprenör - En osannolik historia

Alexander Larsson, fd kriminell med socionomplaner som har startat företaget Ung Invest som hjälper ungdomar att ta sig ur kriminalitet och missbruk.
5G - Skolgång för barn och unga placerade i familjehem och HVB. OBS! Passet fullbokat!

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
5X - Schematerapi - Just when I thought I was out, they pull me back in!

Poul Perris, läkare & psykoterapeut, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi.
15:30-16:00Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

16:00-17:00 - Valbart pass 6

6A - Beteendeproblem och lågaffaktivt bemötande. OBS! Passet fullbokat!

Bo Hejlskov Elvén, psykolog och har arbetat i många år med utbildning och handledning kring hantering av beteendeproblem enligt de metoder som vanligtvis benämns lågaffektivt bemötande.
6B - Styrsystem, organisationsklimat och arbetsvillkor inom socialtjänsten - resultatet från en riksomfattande enkätundersökning av socialsekreterare, biståndsbedömare/handläggare och chefer inom socialtjänsten

Wanja Astvik, docent i psykologi och forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och vid Akademin för hälsa vård och välfärd, Mälardalens högskola.
6C - Avmystifiera "hederskulturen" och se med professionella glasögon

Zubeyde Demirörs, socionom, HRV-strateg och verksamhetsansvarig, Athena mitt nya hem.
6D - Det finaste hedersuppdrag som finns; Att bli familjehem!

Thomas Ardenfors, politiker, föreläsare och författare, men framförallt familjehemspappa.
6E - Lex Sarah i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete - ur ett brukarperspektiv

Petra Björne, FoU-koordinator, LSS & funktionsnedsättning på Malmö stad.
6F - Livspondus - synliggör och sprider tyst kunnande i arbetslivet

Cecilia Algelius, chef för Livspondus, Kriminalvården.
6G - Framtid Stockholm – BSFT Behandling (kort strategisk familjeterapi)

Metoden vänder sig till familjer med barn/ungdomar 12 - 17 år där det finns missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende hos barnet/ungdomen. Metoden innefattar 12-16 strukturerade sessioner med familjen och är mycket transparent. Varje besök filmas och behandlaren får feedback på sitt arbete. Modellen är utvecklad på University of Miami Miller School of Medicine, Miami. Inom Maria Ungdom/Framtid Stockholm har BSFT använts under nio år med bra resultat. Metoden har starkast evidens i att få in och behålla familjer i behandling. Vid seminariet kommer vi visa inspelade filmavsnitt från behandlingssessioner samt berätta om resultat och erfarenheter av metoden.

Mikael Jeppson, enhetschef Framtid Stockholm samt Ann-Sofie Larsson, biträdande enhetschef samt onsight supervisor BSFT
6X - Pjäsen Alla hästar hemma – när vissa med diagnos inte jobbar alls, bränner andra ut sig. Och om arbetsplatserna som tänker nytt. Och tänker rätt.

Manus: Gunilla Boëthius. Regi: Stephen Rappaport.
Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim
Sikberg
, producent: Ulrika Ragnar Borell.
17:00-18:30Mingel med dryck och tilltugg. Ta tillfället i akt och nätverka med socionomer från hela landet!

Program dag 2 - Onsdag 16 november 2016

07:30-08:30Morgonkaffe och tid att besöka utställarna

08:30-09:30 - Valbart pass 7

7A - Panelsamtal: Hur kan tillsynens iakttagelser bidra till socialtjänstens utveckling?

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) generaldirektör Gunilla Hult Backlund presenterar sin bild av vilka som är socialtjänstens största utvecklingsområden. Sedan följer ett samtal om socialtjänstens utmaningar och hur tillsynens iakttagelser på bästa sätt kan användas för att höja kvaliteten i verksamheterna till nytta för klienter och brukare med:

Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning Västerås stad.
Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) Stockholms stad och ledamot av SKL:s beredning för socialpolitik och individomsorg
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR


Samtalet leds av Thord Redman, chefsstrateg på IVO.

7B - Paneldiskussion: Varför krav på socionomexamen i socialtjänstens myndighetsutövning?
7C - Det bräckliga systemet runt EU-migranterna

Vilka skyldigheter har socialnämnderna? Ska en EU-migrant behandlas som en svensk medborgare? Får EU-migranterna verkligen bosätta sig på gatan?

Under seminariet kommer vi att gå igenom dessa och närliggande frågor kopplade till uppehållsrätt. Vi kommer särskilt uppmärksamma EU-migranters rätt och möjlighet att erhålla LSS-insatser. Och hur lätt är det egentligen att missbruka systemet?

Finn Kronsporre, jurist och arbetar som socialrättskonsult för JP Infonet. Finn har lång erfarenhet av socialrätt, med fokus på funktionsnedsättning och LSS.

7C - Nationell samordning mot människohandel: Stöd till yrkesverksamma i människohandelsärenden

Endrit Mujaj, utvecklingsledare och Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel Länsstyrelsen Stockholm.
7D - Att arbeta familjeorienterat inom socialtjänsten med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik - nytt stöd på Kunskapsguiden

Marie Nyman, socionom och utredare på Socialstyrelsen, avdelningen för Kunskapsstyrning för socialtjänsten.
7E - Mot mindre tvång och begränsningar! Hur ser det ut vad gäller
omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder? Vad finns det för
stöd för verksamheterna i arbetet med att förebygga dessa?


Anders Bergh, utredare och har arbetat företrädesvis med äldrefrågor vid Socialstyrelsen sedan 1998.
7F - Barn som anhöriga - vilka är de, hur går det för dem och vilket stöd kan de behöva?

Annemi Skerfving, fil dr socialt arbete vid Institutionen för Socialt arbete, Stockholms universitet.
7G - Hur vet vi att behandlingen på Rådgivningen Oden är framgångsrik?

Agneta Ericson, socionom. Lena Gyllenberg, beteendevetare. Roger Marklund, socionom. Alla tre från Rådgivningen Oden, en öppenvårdsverksamhet som arbetar med behandling för personer med alkohol- eller drogmissbruk och deras anhöriga.
7X - Mina två liv - om bipolär sjukdom. OBS! Passet fullbokat.

Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet och författare till flera böcker, bl.a. ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” talar om hur det är att leva med diagnosen bipolär.
09:30-10:00Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

10:00-11:00 - Valbart pass 8

8A - Den långa resan - möten med barn som misstänks vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering

Åsa Landberg, leg psykolog och leg psykoterapeut. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn från bland annat BUP och Rädda
Barnen.
8B - Krisstöd för människor på flykt

OBS! Passet hålls på engelska!

Sara Hedrenius, beteendevetare med vidareutbildning inom psykotraumatologi, sakkunnig vid Krisstöd Svenska Röda Korset.
Najwa Kallass, psykolog och tidigare ansvarig för Syriska Röda Halvmånens psykosociala stöd. Najwa flydde till Sverige 2015 och är nu projektledare på Röda Korset.
8C - Ett liv i skenet av ondskans ansikte. OBS! Passet fullbokat!

Hans Caldaras, tvingades leva som flykting i sitt Sverige. Han skildrar romernas situation förr och nu. Hans är artist, författare och debattör.
8D - Unik verksamhet i Sverige: Stella - stöd till föräldrar med barn placerade i familjehem

Kerstin Sandqvist, auktoriserad socionom och projektledare.
Kajsa Cammerfelt, socialpedagog, KBT- terapeut samt MI-coach och projektmedarbetare, Södermalms stadsdelsförvaltning.
8E - Omvända hierarkier, Feedback och FIT på HVB - Hur kan vi sätta klienten i förarsätet och låta den styra sin förändring?

Niklas Waitong, fd föreståndare för Älgeredskollektivet och nu utbildningsansvarig på Vision HVB, FIT Master. Christian Möller, ägare Vision HVB och specialiserad på utredning och behandling av ungdomar med NP-problematik.
8F - Utsatta EU-medborgare - vad är kommunernas och landstingens ansvar? OBS! Passet är fullbokat.

Leif Klingensjö är sektionschef på SKL.
8G - Hur når vi positiva resultat i arbetet med ungdomar och kriminalitet? En beskrivning av viktiga komponenter för förändring med utgångspunkt i Multisystemisk terapi (MST).

Geena Jacobsson, MST konsult på MST Sverige och Emma Ulfsdotter Ljunggren, MST programchef och MST konsult på MST Sverige.
8X - April i anhörigsverige. OBS! Passet fullbokat!

Susanna om anhörighelvetet. En föreläsning utifrån essäboken April i anhörigsverige, som är en sorgesång om otrygghet och panik, förvirring och kaos. Om ful skam och osäkerhet. Om alla de anhöriga som dolt den största delen av sitt förflutna. Som levt med vågorna vända ut mot havet, vinden vinande vindstilla dagar och slagregn soliga dagar. Sprit istället för närvaro. Rus istället för verklighet.

Susanna Alakoski gjorde författardebut med Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Susanna är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

11:10-12:10 - Valbart pass 9


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 9. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
9A - Internationellt socialt arbete som gränsöverskridande dialog och/eller kolonisering

Sven Hessle, fil dr., leg. psykolog, professor emeritus i socialt arbete.
9B - Hur bör kommunens sociala insatser organiseras och tillhandahållas? En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten 2.

Martin Börjeson, docent i socialt arbete vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
9C - Meningsfull handledning – Hur man kan göra handledning mer levande och funktionell?

Therese Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut samt handledarutbildad.

9C - Interkulturell medvetenhet - Att mötas i samtalet med ensamkommande

Den som möter ensamkommande ungdomar kan känna stor förvirring och osäkerhet inför uppgiften. Våra egna känslomässiga reaktioner kan försvåra för den typ av professionella samtal vi vill ha. Interkulturell medvetenhet tar som utgångspunkt att vi kan behöva förändra vårt arbetssätt för att underlätta kontakten med ensamkommande flyktingar. Vi behöver utveckla färdigheter i att vara medvetna och accepterande för att hitta ett genuint nyfiket förhållningssätt. Dessa färdigheter samt kunskap om psykologiska aspekter av integrationsprocessen är centrala grundstenar i interkulturell medvetenhet och en förutsättningar att mötas i samtalet med flyktingar.

Soroush Shouri, leg psykolog. Flerårig erfarenhet av handledning och utbildning inom socialtjänst samt jour- och familjehem för boende för ensamkommande barn och ungdomar.
9D - Positiva faktorer till förändring och utveckling hos ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Rutger Zachau, Ronja Fredriksson och Jörgen Skörsemo, personal från Dormsjöskolan

9D - Samverkansteam – ett projekt för att utveckla bättre stöd till barn och föräldrar i samband med separation

Ylva Söderlind Göthner, socionom och Marianne Gabrielsson, projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
9E - Om implementering och praktik av MBT i arbetet med familjehemsplacerade ungdomar

Charlotte Lindwall, leg. psykolog, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi och Rikard Kvist, Legitimerad psykolog. Båda arbetar på Tjust Behandlingsfamiljer.

9E - Terapihundar med specialkompetens – deras plats inom HVB-verksamheten

Fanny Lundgren, Hälsohund på väg, leg. sjuksköterska och terapihundförare, Inagården. Fanny utbildar även en terapihund för specialkompetens inom narkotikasök.
9F - Från missbruk och utanförskap till samhälle och sammanhang - Om behandlingsarbete och anhörigproblematik

Pia Sjögren har tidigare arbetat på Korpberget i många år och är nu verksam på Kvinnohemmet i Hudiksvall. Känd från Tom Alandhs dokumentärer, bla "Det svåra livet"

9F - Hållbar behandling och missbruksvårdens landskap igår och idag

Erik Andrén, vd på Iris Utvecklingscenter.
9G - Är du 100 % nöjd med dina behandlingsplaceringar?

Charlotte Templeton, Selfhelp och Sara Eklund, Billsbo utbildningsgård.

9G - Klientens väg från placering till fastställt LVM

Johanna Strandberg, sjuksköterska och del av utredningsteamet och Paola Johansson, utrednings- och behandlingsansvarig samt ansvarig för metodutveckling på Älvgården.
9X - Att möta, stödja och behandla barn och unga efter svåra påfrestningar och traumatiserande händelser

Anna Norlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn och unga som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Anna är nu verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm

12:20-13:20 - Valbart pass 10


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 10. Lättare lunch serveras i utställarhallen. OBS! Lunchpasset fullbokat!
10A - Barn och unga i välfärdens ingenmansland

Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
10B - Praktisk kunskap i en kvalitetssäkrad värld - om socialsekreterarens yrkeskunnande och professionalism

Lotta Victor Tillberg, lektor på Centrum för praktisk kunskap, Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola.
10C - Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Inger är genusforskare inom temat kön, våld och sexualitet med historisk inriktning.
10D - Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande familjen

Linnéa Bruno, nydisputerad FD i sociologi och verksam vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Hennes forskningsintressen rör barn, föräldraskap, statens hantering av våld och olika slags ojämlikhet.
10E - Förskrivning av adhd-läkemedel - vart är vi på väg?

Peter Salmi, utredare inom psykiatri, docent. Enheten för Epidemiologi och metodstöd på Socialstyrelsen.

Framgångsrik evidensbaserad ätstörningsvård – Mandometermetoden

Mikaela Lithman, platschef på heldygnsvården vid Mandometerkliniken, Mando Group AB. Hon är nutritionist och folkhälsovetare och har stor erfarenhet av ätstörningar.
10F - Processtöd – ett nytt sätt att strukturera upp och tydliggöra socialt förändringsarbete på försörjningsstöd inom Stockholms stad

Annika Angerfelt, enhetschef och Valida Fendic, processtödjare på Försörjningsstödsenhet 2 IoF Vuxna på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.
10G - Från rättspsykiatrisk vård till ett eget optimalt självständigt liv

Susanna Wallrup och Liselotte Almén Malmqvist, arbetsterapeut och vd på JATC omsorg.
10X - Mindfulness 2016 – Mindfulness har blivit en mötesplats för olika sätt att utforska vårt medvetande: här möts äntligen introspektionen och neuropsykologin

Åsa Nilsonne, psykiater och senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

13:30-14:30 - Valbart pass 11


Lunchpaus för dig som valt lunchpass 11. Lättare lunch serveras i utställarhallen.
11A - Nätmobbning – kunskaper som är till nytta för och används av kuratorer och socialsekreterare som möter nätmobbning i sitt
praktiska arbete


Sofia Berne, fil.dr i psykologi och legitimerad psykolog. Hon medverkar i och bedriver forskningsprojekt som syftar till att undersöka olika aspekter av nätmobbning.
11B - Livslust och konfliktkompetens – behövs för både hjälpare och hjälpsökande

Barbro Lennéer Axelsson, universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet. Barbro är leg. psykoterapeut och författare.
11C - Att sätta sexualitetsknappen på ”on” – Varför är det viktigt att inom socialt arbete ha kunskap och beredskap inom ämnet
sexualitet?


Elinor Hansson, socionom, auktoriserad sexualrådgivare (NACS) på RFSU Kompetenscenter Sexualitet.
11D - Framgångsfaktorer inom socialtjänsten och sociala barn- och ungdomsvården.

Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården.
OBS! Progampunkten utgår! 11E - Hur lagar vi trasiga familjeband? Kan vi? Vill vi? Bör vi? OBS! Progampunkten utgår!

Rosalie Hevius, biträdande föreståndare och Johanna Jacobsson, behandlingsassistent, Stordala Gothem HVB för flickor på Gotland.

11E - Omhändertänk – Att förena ett socialt och ekologiskt ansvarstagande. OBS! 60 min. Startar 13:30.

Frode Wendelboe, VD och grundare av Främja AB. Frode är socionom och socialterapeut med inriktning mot omsorg för personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader.
11F - Implementering av nya missbruksriktlinjerna – hur gör man och vad behövs för att lyckas?

Nils Stenström, forskare på Socialstyrelsen.
11G - SUV – systematisk uppföljning för att öka kvaliteten i arbetet mot våld

Siv Nyström och Per Arne Håkansson, båda forskare på Socialstyrelsens Avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.
11X - När livet blir verkligt – existentiell terapi och medberoende

Bo Blåvarg, leg psykolog och verksamhetschef Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni. Bo är ordförande SEPT, Sällskapet för Existentiell psykoterapi.
14:30-15:00Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna

15:00-16:00 - Valbart pass 12

12A - Millennial management – Hur tar dagens chefer inom socialtjänsten hand om den kraft och kunskap som finns hos yngre medarbetare? Hur behåller vi dem? Hur motiverar vi och stöttar vi dem?

Åsa Furén-Thulin, sektionschef Vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Sofia Lager Milton, regional utvecklingsledare/FoU-ledare med frågor kring barn och unga i Jönköpings län.
12B - Om livsvillkor och bemötandet av transpersoner i Sverige och internationellt. OBS! Passet är fullbokat.

Alfie Martins, Angelica Löwdin och Christina Kieri från Transföreningen FPES.
12C - Inspiration för en mångkulturell framtid

Josef Kurdman, författare, föreläsare, debattör. Född i Kurdistan men kom som nioåring till Sverige. Skräddarsyr integrationsprojekt inom skolvärlden, kommuner, stadsdelar, företag och olika myndigheter över hela landet
12D Samarbete för trygghet – hur sju viktiga principer kan göra skillnad i barnskyddsarbetet!

Tomas Embréus, Embreus Socionomkonsult AB i samarbete med Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling AB, GCK och Tobias Berg.
12E - Förbättrad samordning av stöd kring barn med funktionsnedsättning. OBS! Passet fullbokat.

Marjana Tornmalm, utredare, Kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen.
12F - Framgångsrika projektet Bostad först – mot hemlöshet i Finland. OBS! Passet fullbokat!

Juha Kaakinen, vd för Y-Stiftelsen sedan 2013 – en av Finlands största medborgarorganisationer.
12G - The Scum of the Earth – en studie om gatubarnen från Nordvästra Afrika

Annicka Lang, leg psykolog. doktorand, Linköpings universitet, behandlingschef, Humana Individ och Familj.
12X Det svåra samtalet på nätet – Möte med sexuellt våldsutsatta flickor i ideell stödverksamhet

Maria Munkesjö, stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen. Maria är musikterapeut (fil. mag. RMT-SAM) och stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen där hon sedan 10 år har arbetat med verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och stöd till målgruppen.
16:00Socionomdagarna 2016 avslutas