PROGRAM DAG 2

OBS! Pga det rådande läget har Socionomdagarna 2020 flyttats till nästa år, 9-10 november 2021!

Programmet nedan gäller därför inte och kommer uppdateras för 2021 närmare konferensen.

Program dag 2 – Torsdag 12 november 2020

08:00 – Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30-09:30 – VALBART PASS 7

SPÅR 7A - Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård +

Utredningens uppdrag är att analysera och stödja regionerna, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Läs mer om utredningen på hemsidan www.sou.gov.se/Godochnaravard

 

 Anna Nergårdh, särskild utredare

SPÅR 7B - World Café – utforska hur vi kan använda erfarenheter av kultur och socialt arbete i andra länder +

World Café är ett rundabordssamtal där deltagarna i mindre grupper berättar om egna tankar och erfarenheter av interkulturella möten.

 

 Kristina Weinsjö, socionom, fil.mag., Council of International Fellowship for Social Workers/CIF-Sweden och Sanna Halfdan, socionom, Council of International Fellowship for Social Workers/ CIF-Sweden

 

SPÅR 7C - Så minskar vi självmorden radikalt +

• Genom att punktera myter, öka kunskapen och lära oss hur vi kan stötta, kan självmorden minskas radikalt
• Vad vi i Sverige kan lära oss från internationellt arbete – till exempel har en storsatsning i Miami på att utbilda kuratorer och skolpersonal att se varningstecken på psykisk ohälsa i tid minskat självmorden – vissa år med 100 procent

 

Alfred Skogberg, grundare, Suicide Talks

 

SPÅR 7D - Finns det effektiva öppenvårdsinsatser för att förebygga ungdomars återfall i brott? +

• Hur kan verksamheter som möter dessa ungdomar förstå och använda resultaten?
• Hur arbetar Socialstyrelsen vidare för att sammanställa ett kunskapsstöd för verksamheterna?

 

Lina Leander, fil. dr., projektledare, SBU och Knut Sundell, docent, projektledare, SBU och Jenny Jakobsson, projektledare, Socialstyrelsen

SPÅR 7E - Klimatångest – hur vi hanterar känslorna och samtidigt förändrar världen +

En ny tid, hur bryta destruktiva mönster som kan uppstå i skuggan av de ekologiska kriserna utan att patologisera känslorna?

 

 Kata Nylén, leg. psykolog, Klimatpsykologerna. Kata har tillsammans med Kali Andersson och Frida Hylander skrivit boken Klimatpsykologi

SPÅR 7F - Kronbarnsmodellen för tidig samverkan +

Kan vi med forskningsstöd och inspiration från Skottland utveckla tillitsfulla samordnade insatser med ett gemensamt språk och gemensamma verktyg som funkar över sektors- och professionsgränser?

 

 Erika Lagergren, processledare, Region Kronoberg och Gunnel Gustafsson, processledare, Region Kronoberg

SPÅR 7G - Hedersvåld och förtryck – hur påverkas barn och ungdomar som uppfostrats i en hederskontext +

• När normer och värderingar kolliderar med andra normer och värderingar i ett av väldens mest jämställda länder
• Unga män uppfostras att kontroller sina kvinnliga släktningar och i våldskulturer
• Unga mäns kriminalitet kopplat till HRV, som är lika med våldskultur

 

 Mariet Ghadimi, verksamhetschef och grundare, Tris


09:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


10:10-11:10 – VALBART PASS 8

SPÅR 8A - Hur håller vi ihop socialtjänsten i en storstad? +

• Likabehandling i fokus
• Specialist – generalist
• Hög kvalitet och kostnadseffektiv verksamhet

 

 Lisa Ruuth, processledare, socionom, Göteborgs Stad och Maria Bäcklund, processledare, socionom, Göteborgs Stad

SPÅR 8B - Vad borde könstillhörigheten betyda i mötet med klienter? +

• Vad betyder behandlarens föreställningar om kvinnor och män i mötet med klienter?
• Biologiskt könsskillnadstänkande och könsspecifika normer – vad gör de med självförståelser och förändringsmöjligheter?
• Heteronormativitet och binärt tvåkönstänkande – konsekvenser och farhågor

 

 Eva Magnusson, professor emerita i psykologi, Umeå universitet

SPÅR 8C - Verkningsfulla verktyg för kommuner i arbete mot våld i nära relationer +

• Arbete med att bygga broar mellan forskning och praktik – till exempel i ett forskarnätverk bestående av ca 20 forskare från MAU och Lund universitet och praktiker ute i verksamheter
• Genom samverkan har 21 kommuner i Skåne tillsammans med Kompetenscentrum en vision att synliggöra våldet i Skånes kommuner

 

Toktam Jahnagiry, utvecklingssekreterare och socionom, Malmö stad

Therese Olin, utvecklingsstrateg, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne

SPÅR 8D - Barnahus Fyrbodals insatsmodell, BIM – riktar sig till våldsutsatta barn +

• Utifrån aktuell kunskap och befintliga standardiserade metoder erbjuda stöd direkt efter barnförhör eller anmälan till socialtjänsten när skyddsbedömningen är gjord av socialtjänsten
• En metod för att främja samarbete mellan socialsekreterare och behandlare samt att stärka barnperspektivet

 

 Pernilla Martinsson, samordnare, Barnahus Fyrbodal och Maria Blomgren-Rydell, teamledare, Barnahus Fyrbodal

 

SPÅR 8E - Samverkan inom socialtjänsten för tidigt samordnade insatser +

Socialtjänstens många verksamhetsområden kräver många gånger specialisering. Samverkan inom socialtjänsten är viktigt för att främja en lärande organisation och klargöra vilka frågor som kan hanteras inom respektive lagrum LSS, LVU, LVM samt för att fånga upp behov som inte tillgodoses enligt SoL

 

Karin Göras, enhetschef för biståndshandläggning inom SoL och LSS, Rättviks kommun och Gunilla Klingh, verksamhetschef Utveckling och stöd, Rättviks kommun

SPÅR 8F - ADHD hos flickor och kvinnor +

• Hjärnan, genus, biologi och hormoner
• Stigma och könsrollsförväntningar
• Samsjukighet, sexuellt risktagande, alkohol och droger

 

 Lotta Borg Skoglund, MD PhD, medicinskt ledningsansvarig läkare, SMART Psykiatri

 

SPÅR 8G - Våldsbejakande extremism ur ett nationellt perspektiv +

• Människor som med våld och andra metoder vill skapa nya samhällsordningar – de är farliga – vad kan göras för att begränsa och stoppa dem?
• Att främja utvecklingen av förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) på nationell, regional och lokal nivå, baserad på forskning och beprövad erfarenhet, samt verka för en kunskapsbaserad praktik
• Att stötta viktiga aktörer som kommuner, regioner, civilsamhälle och andra myndigheter med kunskap och praktik för att underlätta deras arbete

 

 Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism. Jonas är i grunden polis, han har gett ut böckerna Jakten på Kapten Klänning och Bröder

11:20-12:20 – VALBART PASS 9

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 9. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 9A - Tillit i praktiken +

Hur bygger man tillit i sin organisation och mellan organisationer för att klara komplexa uppdrag? I seminariet medverkar chefer som arbetat med en mer tillitsbaserad styrning och ledning. De ger konkreta exempel på arbetssätt och kultur.

 

Camilla Blomqvist, socionom, fil. dir. i socialt arbete, förvaltningsdirektör, Göteborgs stad och Laura Hartman, hållbarhetschef, Uppsala kommun

Moderator: Hanna Broberg, chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

SPÅR 9B - Paneldiskussion: Kan en ny socialtjänstlag rädda socialtjänsten ur dess kris? / Återintegrera dina klienter i samhället med hjälp av sociala företag +

Paneldiskussion: Kan en ny socialtjänstlag rädda socialtjänsten ur dess kris?

 

Martin Börjesson, Ersta Sköndal Bräcke högskola och
Lupita Svensson,
Lunds universitet

 

Fler medverkande tillkommer

 

Återintegrera dina klienter i samhället med hjälp av sociala företag

 

• Regeringen uppmanar till större samverkan mellan det offentliga och arbetsintegrerade sociala företag (ASF) – för både samhällsekonomisk och personlig hållbar utveckling
• Placering hos ett ASF ger dina klienter möjligheter till ökad anställningsbarhet och återintegrering

 

Kjell Kolstad, verksamhetsledare, Rivstart Sverige Medverkar gör en fd. kriminell – nu anställd

SPÅR 9C - Hur man mäter och redovisar behandlingsinsatser till socialtjänsten / Herrelösa kungar över landet ingenting – om hur ett aktivt föräldraskap bidrar till ett tryggare Sverige +

Hur man mäter och redovisar behandlingsinsatser till socialtjänsten

 

• Mätbarhet, hur mäta pågående process? Transparens – att tåla en granskning samt delaktighet – hur då?

 

 Emelie Hjelm Bonin, operativ chef, Alternatus och Gunnar Ahlin, metodutvecklare, Alternatus

 

Herrelösa kungar över landet ingenting – om hur ett aktivt föräldraskap bidrar till ett tryggare Sverige

 

• Hur hjälper vi utrikesfödda föräldrar från traditionella kulturer att ta fram föräldrafärdigheter anpassade för det moderna Sverige?
• Hur når vi fram till och vägleder pojkar i hög risk?

 

Driton Rama, fil. kand. psykologi, DBT-terapeut, delägare, Furuboda Balans HVB och Tyko Granberger, MSc, fil. kand. psykologi, medgrundare Pratamedunga.se

SPÅR 9D - Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa +

• Att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga
• Psykofarmaka – risker och alternativ samt evidensbaserade medicinfria interventioner

 

 Lasse Mattila, socionom, föreläsare, författare och handledare

SPÅR 9E - Vår tid är nu – ungdomar och unga vuxna 2020 +

• Ungas identitetsskapande, mobbning på nätet samt ungas kroppsuppfattning
• Utgångspunkten är: för att förstå ungdomar bör man veta något om var de är på väg, och för att förstå unga vuxna hjälper det att veta var de kommer ifrån

 

 Philip Hwang, senior professor, författare, Göteborgs Universitet och Högskolan Väst

 

SPÅR 9F - Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag +

Betydelsen av kön, hudfärg och språkbarriärer i de vardagliga omsorgsmötena, med fokus på de möjligheter och utmaningar som kan uppstå i vardagen.

 

 Palle Storm, socionom och fil. dr. i socialt arbete, universitetslektor i socialt arbete, Stockholms universitet

SPÅR 9G - Hedersrelaterat våld och förtryck – barn och ungas utsatthet +

• Vikten av samverkan mellan myndigheter och verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis med flera
• Erfarenhet från stödtelefonen och den utsatthet vi tar del av
• Könsstympning av flickor och kvinnor samt bortförda barn

 

Christina Malmqvist, sakkunnig rådgivare, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

12:30-13:30 – VALBART PASS 10

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 10. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 10A - Att leda SIP-processen – med nätverksmöten som metod +

• Teorier, metoder och verktyg kring nätverksmöten
• Samverkan, processer, delaktighet, relationer och tillit
• Familjeperspektiv och en sammanhållen socialtjänst

 

Hugo Waara, socionom, studierektor, familjeterapeut, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Cathrin Kindel, socionom, familjeterapeut, Ersta Sköndal Bräcke högskola

SPÅR 10B - Lösningsfokuserat ledarskap i vardagen +

Coaching i vardagen, hur organisation och systematik gör skillnad samt hur medarbetare bidrar till verksamheten.

 

 Maria Rönnlund, enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad och Päivi Viisteensaari, enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad

SPÅR 10C - Lyckade arbetsformer med fokus på kriminalitete +

• Framgångsfaktorer i arbetsmodeller kring att utveckla olika arbetsformer för att motverka sociala risker
• Vilka förutsättningar behövs för att lyckas
• Skillnader och likheter gällande arbetet kring våldsbejakande och organiserad kriminalitet

 

 Sanna Ångbäck, 1:e socialsekreterare med ansvarig för
avhopparverksamheten och SIG, Borlänge kommun och Ewa Kjell, enhetschef, Borlänge kommun

SPÅR 10D - Familjers upplevelser av socialtjänsten genom samforskning och dialogisk feedbackmodell +

Presentation av studien De små gesternas betydelse, om 35 familjers berättelser om vad de upplevt hjälpsamt/mindre hjälpsamt i familjebehandling inom socialtjänsten, delrapport 2, 2020.

 

 Lisa Koser och Luke Sheahan, Bromma familjbehandlingsteam, Socialtjänsten, Bromma

SPÅR 10E – När det saknas forskning – vad gör vi då? +

Även om insatser inte är vetenskapligt utvärderade kan de vara effektiva. Vad kan professionella göra för att öka möjligheten att hjälpa klienter och brukare?

 

Knut Sundell, sakkunnig i socialt arbete, SBU, Johan Glad, forskare Med. Socialstyrelsen och Anna Rinder von Beckerath, enhetschef, Socialförvaltningen, Stockholm stad

SPÅR 10F - Hur skolsocialt arbete bidrar till att skapa lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa +

• Psykosocialt arbete för tillgänglig social lärmiljö
• Aktuell forskning och metoder

 

Sara Millberg, skolkurator, socionom och handledare, Enheten för elevhälsa, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad och Ulla-Maija Madison, Skolkurator, socionom och ordförande för Sveriges Skolkuratorers Förening, Kommunala vuxenutbildningen Gotland

SPÅR 10G - Att möta och bemöta våldsbejakande extremism +

• Incels, ensamagerande och alt right – möt det nya högerextrema landskapet
• Vägen in – vägen ut, löper alla risk att radikaliseras?

 

Lars Stiernelöf, projektledare för Samordning mot extremism,
Agera Värmland

13:40-14:40 – VALBART PASS 11

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 11. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 11A - Mätning och motstånd – sifferstyrning i socialtjänstens vardag +

• Hur siffror och mått används för styrning av arbete i socialtjänsten
• Hur socialsekreterare svarar mot denna styrning
• Vad det innebär för kunskapsanvändning och kunskapssyn

 

 Teres Hjärpe, socionom och fil. dr. i socialt arbete, Socialhögskolan Lunds universitet

SPÅR 11B - Föreställningar om äldre människors mentala hälsa bland biståndshandläggarna +

Biståndshandläggarna möter många äldre människor som lider av ohälsa och depressioner. Hur bemöter man och hur bedömer man?

 

 Magdalena Elmersjö, socionom, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

 Moderator: Akademikerförbundet SSR

SPÅR 11C - Interkulturell medvetenhet – med kunskap, självkännedom, acceptans, nyfikenhet och välvilja +

 Soroush Shouri, leg. psykolog, har utvecklat modellen för interkulturell medvetenhet. Han har lång erfarenhet av handledning och utbildning, däribland arbetsgrupper inom bland annat socialtjänsten, myndigheter och HVB. Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i frågor kring nyanlända flyktingar.

SPÅR 11D - Response-Based Practice – ett verktyg för att synliggöra barns motstånd mot våld / Komplex samsjuklighet kvinnor – från utvärdering till praktik +

Response-Based Practice – ett verktyg för att synliggöra barns motstånd mot våld

 

• Lyfta fram barnets strategier samt att avlasta skuld, skam och lägga ansvaret där det hör hemma, nämligen hos förövaren.
• En metod som lyfter språkets betydelse i enskilda samtalet och i påverkansarbetet

 

Tanja Hillberg, fil. dr. i psykologi och verksamhetsutvecklare inom området Barnfrid, Unizon, Suada Dani, bemötandeansvarig Unizon och kvalitetssäkrare på Tjejjouren.se och Lotta Molander, familjebehandlare/kurator och barnansvarig, Kvinnojouren Huddinge

 

Komplex samsjuklighet kvinnor – från utvärdering till praktik

 

Martina Malmström, verksamhetschef, Nämndemansgården

SPÅR 11E - Att möta barn som upplevt trauma – vad är viktigt att tänka på? / Signs of Safety – implementering för förändring i hela organisationer +

Att möta barn som upplevt trauma – vad är viktigt att tänka på?

 

• Vad är viktigt att uppmärksamma vid det första bedömningssamtalet när du träffar ett barn som exponerats för ett möjligt trauma? Perception trumps reality!
• Potentiellt eller faktiskt trauma? Strukturerad metod för traumabedömning av barn och unga
• Traumafokuserad KBT (CyP) – en evidensbaserad behandlingsform

 

Fredrik Malmer, socionom, leg. psykoterapeut, Nationella Skyddsinsatser

 

Signs of Safety – implementering för förändring i hela organisationer

 

Linn van Bruggen, teamledare, licencierad Signs Of Safety-utbildare, Landa Familjevård/Landa Utbildning

SPÅR 11F - Samarbete – för vems bästa? +

Ledarskap och samarbete är nära förknippat med varandra. Som chef behöver du fånga faktorer som påverkar samarbetet och göra de hanterbara.

 

• Samarbete och ledarskap samt resultat för vem?
• Samarbetskompetens

 

 Camilla Blomqvist, socionom, fil. dr. i socialt arbete, förvaltningsdirektör, Göteborgs stad

SPÅR 11G - Samarbeta och förebygga prostitution och människohandel för sexuella ändamål i en kommun – som ett led i att motverka mäns våld mot kvinnor +

• Hur har man lyckats mota efterfrågan genom samverkan med polismyndigheten. Vad har man lärt sig om de brottsutsatta genom detta arbete. Hur och på vilket sätt kan personer utsatta i prostitution och de som köper sexuella tjänster erbjudas stöd och hjälp via socialtjänsten?
• Hur såg situationen ut tidigare i en mellanstor kommun som Umeå – hur ser det ut idag?

 

 Eva Norlin, socionom, Centrum mot våld, Umeå kommun samt regionkoordinator mot prostitution och människohandel, Region Nord


14:50 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:20-16:10 – VALBART PASS 12

SPÅR 12A - Hur gör man riskbedömningar av livstidsdömda +

• Introduktion och vilken roll har socionomen inom utredande rättspsykiatrin
• Så görs riskbedömningarna av livstidsdömda

 

Daniel Karlberg, forensisk socialutredare, socionom, Rättsmedicinalverket

SPÅR 12B - Paneldiskussion: Att organisera behandlingshem med kvalitetsinnehåll +

• Att välja rätt – uppdragsgivare, utförare och familjer vilka roller och ansvar har de olika intressenterna?
• Vilka är fallgroparna – vad kan vi lära för att få bättre vård i framtiden
• Hur kan socialtjänsten hitta rätt insatser när tillstånden inte kan guida rätt?

 

Panelmedlemmar:

 

 Vilhelm Lindström, socialsekreterare BoU Farsta SDF

 

 Peter Sköld, behandingschef, Magelungen Söder HVB

 

 Tina Essner, brukarambassadör, (H)järnkoll

 

 Edin Hamulic, HVB-samordnare, Socialtjänsten Norrköping

 

 Moderator: Gösta Liljeholm

 

, vd, Wemind HVB och styrelseledamot, Svensk Vård

SPÅR 12C - Behandling för skam, sexuellt destruktiva beteenden och PTSD p.g.a barndomsövergrepp +

• En ny behandling som riktar sig till kvinnor med stor utsatthet, destruktiva beteenden, skam och trauma
• Genomgång av uppkomst av Komplex PTSD och vad det är

 

 Johan Wetterlöv, leg. psykoterapeut/doktorand, Segesholm/ Österlenportens Behandlingshem

SPÅR 12D - Familjelyftet – föräldrar med NPF och deras kontakt med socialtjänsten +

• Erfarenheter och resultat av föräldrars berättelser om kontakten med socialtjänsten via projektets första enkätrapport samt socialsekreterarnas upplevelser via projektets andra enkätrapport
• Detta blandas sedan upp med ett lösningsfokuserat arbetssätt – med bl. a Bo Hejlskov i framkant – som genomsyrar hela projektet

 

 Elisabeth Sundström Graversen, projektledare Familjelyftet, Attention

SPÅR 12E - Konsten att fördärva sitt liv – eller inte +

Den kluvna människan, mörka egenskaper, förändring, dumhet och klokhet.

 

Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet

SPÅR 12F - Från forskning till praktik – erfarenheter från STADs alkohol- och drogförebyggande arbete +

• Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska alkohol- och drogproblem i samhället?
• Hur når vi utsatta riskgrupper? Och vilka är framgångsfaktorerna i det förebyggande arbetet?

 Johanna Gripenberg, forskare, med. dr., enhetschef, STAD, Tobias Elgán, forskare fil. dr., STAD och Pia Kvillemo, forskare med. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet

SPÅR 12G - Skadliga Sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete +

• Vad innebär de nationella och internationella överenskommelserna

16:10 – Socionomdagarna avslutas