PROGRAM DAG 2

08:00 – Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30-09:30 – VALBART PASS 7

SPÅR 7A - DEL 1 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister! +

 • Kommunens serviceskyldighet
 • Hantering av rättshaverister
 • Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

 

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

Rekommenderat fortsättningspass 8A

SPÅR 7B - Att se, lyssna till och göra anhöriga delaktiga – ett anhörigperspektiv +

 • Ett anhörigperspektiv är ett förhållningssätt som behöver genomsyra socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla verksamheter
 • Det ger bättre förutsättningar för verksamheterna att ge rätt insatser eller vård till den enskilde, det främjar anhörigas och enskildas hälsa och är samtidigt kostnadsbesparande för samhället
 • Anhörigperspektivet presenteras och de kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram med anledning av den nationella anhörigstrategin

 

Lisette Wahlroth, utredare, Socialstyrelsen

SPÅR 7C - Att utmana heteronormen och att motverka diskriminering +

 • Förebyggande arbete och att öka kunskapen om hbtq+
 • Förstå att snäva normer kring kön och sexualitet leder till onödig stress och utsatthet
 • Goda exempel och ökad öppenhet

 

Marcus Gustafsson, föreläsare och författare

SPÅR 7D - Att jobba med barn och ungas delaktighet och inflytande är viktigt på riktigt! +

Tankar, erfarenheter och metoder för att få till arbetet med barn och ungas delaktighet och inflytande på lokal nivå

 

 • Vad krävs av oss vuxna för att barn och ungas delaktighet och inflytande ska bli på riktigt?
 • Handlar delaktighet och inflytande om att räkna pinnar eller är det något annat?
 • Hur kan vi skydda barns rättigheter och vad innebär Barnkonventionen för barns delaktighet i kommunalt arbete?

 

Camilla Larsson, demokratisamordnare, Örnsköldsviks kommun

SPÅR 7E - Livet efter Barnkonventionen – hur ser stegen ut mot barns rätt i samhället +

 • Har barnen fått det bättre med Barnkonventionen?
 • Barnkonventionens betydelse i det praktiska arbetet för att få barn och ungdomar delaktiga och att betrakta deras rättigheter
 • Vad händer efter Barnkonventionen?

 

Talare från BRIS

SPÅR 7F - Långvarigt bidragsberoende med start i klientmötet – psykologisk trygghet och ett systemiskt perspektiv +

 • Klientperspektivet – vägen till självförsörjning
 • Socialsekreterarens relationella arbete i svåra möten
 • Organisatoriska förutsättningar för psykologisk trygghet

 

Petra Ståhlgren, sektionschef, Solna Stad
Maria Willis, grupphandledare och samtalsterapeut

SPÅR 7G - Klanerna – den systemhotande brottsligheten +

 • Hur har klanen i den kriminella miljön kunnat växa fram som en organisationsform?
 • Utmaningar för samhället och de som arbetar med socialt arbete kring den systemhotande brottsligheten

 

Jan Persson är medförfattare till boken ”Klanerna: den systemhotande brottsligheten” och har lång erfarenhet som säkerhetsexpert, bland annat som säkerhetschef i näringslivet. Jan har en bakgrund som polis och har jobbat nära ett decennium för Säpo


09:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna

10:10-11:10 – VALBART PASS 8

SPÅR 8A - DEL 2 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister +

 • Kommunens serviceskyldighet
 • Hantering av rättshaverister
 • Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

 

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

Vi rekommenderar att du deltagit på pass 7A för största utbyte av detta pass

SPÅR 8B - Erfarenheter kring den nederländska modellen ”Det tillfälliga hemförbud” angående våld i nära relationer+

 • Våldsutförande får hemförbudet medan resten av familjen stanna kvar i sitt hem
 • Samtal och stöd sätts in snabbt, intensivt och långsiktigt. Polisen och socialtjänsten samarbetar tätt
 • Hur skiljer sig sekretesslagstiftningen från Sveriges?
 • Hur fungerar det i praktiken?

 

Inge Jansen, har arbetat som polis och socialsekreterare i Nederländerna i ärenden angående våld i nära relationer. Inge arbetar sedan 2020 som socialsekreterare i Ljusdal kommun

SPÅR 8C - Samverkan som metod för att vända utvecklingen i områden med socioekonomiska utmaningar +

 • Betydelse att samverka och engagera näringsliv och andra intressenter för en fungerande social infrastruktur
 • Viktigt att skapa framtidstro och att se möjligheterna i förorterna
 • Hur ser vi till att de unga i förorten får möjligheter och förutsättningar samt betydelsen av förebilder
 • Exempel på hur perspektivet kan vara att som deltagare vara delaktig i samverkan mellan skola, näringsliv och det civila samhället

 

Madeleine Opira, grundare, A Million Minds

SPÅR 8D - +

Talare meddelas inom kort

SPÅR 8E - Arbetet med suicidprevention och stöd efter suicid +

 • Forskning och kunskap kring självmord – vad säger personer med egen erfarenhet och hur kan vi hjälpa?
 • Vad behöver den som har överlevt ett självmordsförsök?
 • Stöd till närstående efter suicid

 

Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri, författare och suicidforskare vid Karolinska Institutet

SPÅR 8F - Det sociala arbetet inom äldreomsorgen +

 • Vardagen för socionomer och socialarbetare
 • Integration och delaktighet och de möjligheter och utmaningar som kan uppstå

 

Palle Storm, socionom, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

SPÅR 8G - Pojkars dubbla roller inom hederskulturen – offer och förövare +

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba alla; kvinnor, flickor, pojkar och män. Pojkar har ofta en dubbel roll. Pojkarna kan bland annat indoktrineras i normer och regler samt tvingas att kontrollera sina systrar även om de inte vill. De kan dessutom straffas om de misslyckas med det ansvaret. I den kontexten kan pojkar alltså både bli offer och förövare

 

 • Är pojkar förövare eller offer?
 • Vilka signaler ska man vara uppmärksam på som tyder på att pojken lever i en hedersmiljö?
 • Hur kan vi stödja och hjälpa pojkar i en hederskontext?

 

Soleyman Ghasemiani, socionom, författare och stödkoordinator på GAPF. Soleyman har jobbat många år inom socialtjänsten. Utbildar om hedersvåld, PATRIARK och handleder i hedersärenden. Fick Fadimes minnesfond pris 2006, och GAPFs utmärkelse 2022 för sina insatser mot hederskultur

11:20-12:20 – VALBART PASS 9

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT FÖRSTA LUNCHPAUS.

SPÅR 9A - Hur påverkas syskon till unga frihetsberövade och vilket stöd behöver dem? / Föräldraskapsstöd till familjer i en hederskontext – så arbetar kommuner och regioner +

Detta pass består av två 30 minuters föreläsningar

 

Hur påverkas syskon till unga frihetsberövade och vilket stöd behöver dem?

 

Insikter och resultat av arvsfondsprojektet Bryta mönster 

 

 • Fler unga lagförs och frihetsberövas – hur påverkas syskon och föräldrar?
 • Syskons och föräldrars behov av stöd – och ibland skydd
 • Faran med att de yngre syskonen  glöms bort när familjens fokus och insatser riktas mot den frihetsberövade
 • Så stor är risken för yngre syskon att hamna på samma bana som sitt äldre frihetsberövade syskon 

 

Frida Asperö, projektledare för Bryta Mönster, Bufff Sverige
Johanna Wallin, projektmedarbetare för Bryta Mönster, Bufff Sverige

 


 

Föräldraskapsstöd till familjer i en hederskontext – så arbetar kommuner och regioner

 

En stor nationell kartläggning av kommuner och regioners förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck gjordes hösten 2022, vilken visade på stora brister. MFoF genomförde hösten 2024 en ny kartläggning för att ta reda på om det har skett någon form av förflyttning av det våldsförebyggande arbetet ute i kommuner och regioner under de senaste två åren.

 

 • Har det skett någon utveckling av det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?
 • Har de yrkesverksamma mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck idag?
 • Har kommuner och regioner bättre rutiner att upptäcka och ge stöd till utsatta idag?
 • Vad har utvecklats och vad behöver vi fortsätta satsa på framöver?

 

Maria H Andersson, Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 Camilla Pettersson, Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

SPÅR 9B - Svensk standard för att mäta effekter inom socialt arbete +

 • Hur kan kommunhandläggare besluta om insatser och ta fram genomförandeplaner utifrån effekt
 • Hur kan insatser utvärderas och hur kan en organisation mäta effekt i sin verksamhet
 • Vilka är fördelarna med att utgå från vad kommunen vill att en boendestödjare ska uppnå för effekt i sin vardag istället för att besluta om exempelvis 15 000 boendestödstimmar?

 

Kenneth Humling, kvalitetutvecklare, Östergötlands Stadsmission

SPÅR 9C - Samtal med ungdomar i en hederskontext – vad har de lärt oss +

 • Resultatet av över 9000 samtal med ungdomar
 • Vad tycker ungdomarna är till hjälp för dem?
 • Vilka förhållningssätt är viktiga för dig som yrkesverksam i mötet med ungdomen?

 

Arezo Samadi, kurator, Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld
Poya Ashna, kurator, Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

SPÅR 9D - Stödet och hållbarhetsvinsterna! Barns placering och eftervård +

De barn som idag lämnar samhällsvården för att sedan stå på egna ben, kan i nu nuläget inte räkna med att få stöd. Ungefär 25.000 barn fick någon form av heldygnsvård via socialtjänsten under 2022. En statlig utredning på temat lämnades över till socialtjänstministern under senhösten 2023. För att förändringen som vill åstadkommas när barn placeras ska nås behöver även tiden efter placering synliggöras – här har Sverige en del att jobba på. Vilket den statliga utredningen också slår fast.

 

 • Hur kan vi med enkla steg skapa en bättre eftervård och belysa de sociala hållbarhetsvinsterna på individnivå och på kostnadsnivå?
 • Exempel på hur vi kan hantera eftervårdsfrågan utan att barnen hamnar mellan stolarna och i situationen i strid med intentionerna i barnkonventionen och socialtjänstlagen
 • Vad behöver vi för att lyckas? Resultat från våra intervjuer med kommuner och utförare i Sverige
 • En internationellt evidensbaserad metod – implementerbara verktygssätt
 • Samverkan skapar stor förändring

 

Hanna-Liisa Juntti, socionom och gruppchef, SOS Barnbyar
Rebecca Svensson, föreläsare, socionom och tidigare fosterbarn

SPÅR 9E - Omhänderta inte mina barn! Erfarenheter av ett annat sätt att utreda +

Intensifierad utredning i hemmiljö, har pågått som ett projekt sedan 2020 och är nu i implementeringsfas. SDF Järva utreder barn

0-10 år där utredning inletts på grund av omsorgssvikt. Barnet har tidigare varit aktuell inom socialtjänsten flera gånger, hög oro och placeringsnära. Erfarenheter från 120 familjer.

 

 • Ett annat sätt att utreda – så jobbar vi med utredningen som bedrivs av en socialsekreterare och en familjebehandlare
 • Utredningsarbetets behandlande inslag – möjliggör förändringar redan i tidigt skede och bidrar till att öka såväl familjens motivation som hopp om att förändring är möjlig

 

Annica Frank, familjebehandlare Järva SDF.Barnenheten/ familjestödsenheten, Stockholm stad. mfl

SPÅR 9F - Vägen tillbaka till ett bra liv efter incest - sexuellt utsatt som barn +

 • Lenas historia som incestöverlevare
 • Sexuella övergrepp, vad är incest?
 • Fokus på det specifika när sexuella övergrepp sker inom familjen
 • Bemötande av utsatta och konsekvenser och statistik
 • Viktigt att få rätt hjälp

 

Lena Morin Nilsén, generalsekreterare, grundare, nxtME

SPÅR 9G - Kommuns tidiga insatser och förebyggande arbete +

 • Individ- och familjeomsorgen har infört en första linjens socialtjänst.
 • Samverkan – skola, fritids, polis, brandstation och civilsamhället för att medborgare ska få hjälp tidigt
 • Nytt arbetssättet infördes vid årsskiftet

 

Emma Nord, senior socialsekreterare och förebyggande socialsekreterare, Haninge Kommun

12:30-13:30 – VALBART PASS 10

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT ANDRA LUNCHPAUS.

SPÅR 10A - Att bygga team och lärande i förändring +

Hanna Broberg, chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR, mfl.

SPÅR 10B - DEL 1 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten. Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter? +

Workshopen inspirerar till språklig kreativitet och ger verktyg att formulera olika sorters kunskap och engagemang

 

 • Praktiska skrivtips och mod att förbättra och publicera
 • Om utmaningar, möjligheter och skillnader mellan olika slags texter

 

Susanna Alakoski, socionom och författare

Rekommenderat fortsättningspass 11B

SPÅR 10C - Vikten av att arbeta mot öppna drogscener +

 • Samverkan över organisationsgränser för ökad trygghet och minskad brottslighet
 • Unga i riskmiljöer för våld och narkotika
 • Lokal lägesbild

 

Therese Travis, projektledare, Samverkan Stockholmsregionen

SPÅR 10D - Var är papporna? +

Uppföljaren till Alexandra Pascalidous Augustprisnominerade bok Mammorna. Efter att ha fått frågan men var är papporna vid olika föreläsningar, bland annat när hon medverkade på Socionomdagarna så kommer uppföljaren Var är papporna? Här berättar Alexandra bland annat om var papporna håller hus. Inte minst sin egen.

Berättelser om faderskapet, frånvaron och förlusterna, flykten och maskuliniteten. Om våldet som löper som en röd tråd från hemmets trygga vrå till blodpölen på gatan.

 

Alexandra Pascalidou, journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist

SPÅR 10E – Kan aktivering och kommunala arbetsmarknadsinsatser vara en möjlighet för att bryta socialbidragsbehov +

 • Aktuell forskning kring hur arbetsgivare ser på kommunalt aktiverade försörjningsstödstagare
 • Vad krävs för att de ska vilja anställa dem?
 • Kan krav på aktivering av socialbidragstagare ger fler sysselsatta och hur är det kopplat till försörjningsstöd

 

Anna Angelin, docent, universitetslektor, Lunds universitet

SPÅR 10F - Stöd till personer som befinner sig i hemlöshet – så arbetar Malmö stad +

 • Hur arbetar vi inom Malmö stad för att möjliggöra kvarboende för en målgrupp med sammansatt social problematik och omfattande stödbehov. Exempel från verksamheter såsom Bostad först, Bostadsbyn och Sigtunaboendet.
 • Vikten av individanpassat och flexibelt stöd för att främja hälsa, välbefinnande och social integration.
 • Betydelsen av god samverkan mellan hyresgäst, utförare, fastighetsägare, myndighet och andra insatser i kommunen

 

Matilda Jägerdén, sektionschef Bostad Först och Bostadsbyn, Malmö Stad
Sandra Jönsson,
Metodstöd Bostad Först, Malmö Stad

SPÅR 10G - Gängbekämpning – nutid, framtid och metoder för att reducera det dödliga våldet! +

 • Hur ser den nuvarande lägesbilden ut och hur kan framtiden te sig?
 • När släkten blir nya måltavlan och kriminellas hot mot demokratin
 • Effektiv metodik och strategi

 

Jale Poljarevius, polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

13:40-14:40 – VALBART PASS 11

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT TREDJE LUNCHPAUS.

SPÅR 11A - Vilken kunskap behövs i socialtjänsten? +

En omfattande fokusgruppsstudie med aktörer i och kring socialtjänsten, som alla gett sin bild av behovet av kunskapsutveckling i socialtjänsten. Med det som utgångspunkt lägger vi grunden för att diskutera hur utbytet kan vidareutvecklas så att alla parters perspektiv beaktas.

 

 • Hur kan praktik och forskning samspela och hur kan vi ta tillvara kunskap och omsätta detta i praktisk nytta?
 • Olika aktörer har olika syn på kunskapsbehovet i socialtjänsten!
 • Hur kan kunskap cirkuleras mellan praktik och forskning och hur hittar vi hållbara strategier för meningsfull samverkan?

 

Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet, föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS)
Lars Plantin, professor i socialt arbete, Malmö universitet, föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, (FYS)

SPÅR 11B - DEL 2 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten. Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter? +

Workshopen inspirerar till språklig kreativitet och ger verktyg att formulera olika sorters kunskap och engagemang

 

 • Praktiska skrivtips och mod att förbättra och publicera
 • Om utmaningar, möjligheter och skillnader mellan olika slags texter

 

Susanna Alakoski, socionom och författare

Vi rekommenderar att du deltagit på pass 10B för största utbyte av detta pass

SPÅR 11C - Hur mår jag egentligen? Socialarbetarens egenomsorg och egenvård +

Utsattheten i vårt arbete som kan beskrivas i termer av påfrestningar, utmattning, sekundära trauman, samvetsstress m.m har vi ofta ord för, men hur bygger vi ett psykologiskt immunförsvar åt oss själva så vi kan möta människor i olika kriser och svårigheter?

 

 • Hur behåller vi vår egen hälsa och vad behöver hjärnan som laddar oss med energi och blir som en ”airbag” mot stress?
 • Vilka frisk och skyddsfaktorer är nödvändiga för att vi ska hålla oss professionella?
 • Skyddsrummet mellan det professionella och det privata är ett sätt att hjälpa sig själv med att finna återhämtning. Ett annat att ta på den ”professionella rocken” – Hur gör vi det?

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade i 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

SPÅR 11D - Auktorisation – ett sätt att säkra kvalitén i organisationen +

Det råder idag en brist på socionomer med erfarenhet på svensk arbetsmarknad. Personalomsättningen är hög i offentlig sektor. Socionomauktorisation är ett sätt att kvalitetssäkra socionomens kompetens, erfarenhet och lämplighet i klientnära arbete.

 

 • Auktorisationen – garanten för arbetsgivaren och medborgaren
 • Auktorisationen – att ta ansvar för sin profession
 • Auktorisationen – att öka sin anställningsbarhet

 

Akademikerförbundet SSR

SPÅR 11E - Socialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt! +

I och med de utlysta stadsbidragen för Skolsociala team kommer frågor kring arbetssätt, organisation och förutsättningar att bli högaktuella för många kommuner runt om i landet.

 

 • Varför är samverkan mellan skola och socialtjänst av särskilt stor betydelse när det gäller skolfrånvarande barn och unga?
 • Vad är skolsociala team, vilken är socialtjänstens roll i dessa och hur främjas samarbetet mellan förvaltningarna av denna samverkansform?
 • Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet med att hjälpa barn och unga tillbaka till en fungerande skolgång?
 • Erfarenheter från Stockholms stad

 

Ia Sundberg Lax, specialist inom skolfrånvaroproblematik, Magelungen
Sebastian Röhlke, psykolog, Magelungen
Sofia Linder, utredare, Kompetenscenter barn och unga. Avdelningen för strategi och utveckling, Socialförvaltningen, Stockholms stad

SPÅR 11F - Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa? / Hur ska skolorna motverka hedersförtrycket?+

Detta pass består av två 30 minuters föreläsningar

 

Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa?

 • Förebyggande arbete ute i skolor
 • Stärkt samarbete mellan skola och socialtjänst
 • Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov

 

Jessica Bengtsson-Kabranian, projektledare och föreläsare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har tidigare arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Har en kandidat i psykologi och är steg-1 utbildad i psykoterapi, KBT.
Marielle Jarlinius, projektledare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har egna erfarenheter av att växa upp med föräldrar som är beroende av alkohol och droger.

 


 

Hur ska skolorna motverka hedersförtrycket?

Under de senaste fem åren har minst 538 barn blivit bortförda i en hedersrelaterad kontext. Mörkertalet befaras vara ännu större då det i dag saknas ett nationellt inrapporteringssystem för bortförda barn. Det handlar ofta om barn och unga som brutit mot familjens skadliga hedersnormer och värderingar, som bli bortförda av sina närmsta anhöriga i syfte att familjen/släkten ska bevara eller återupprätta sin heder

 

 • Skolan ofta en fristad – hur kan lärare fånga upp barn som de tror är utsatta för hedersnormer?
 • Vilka mekanismer är bra att känna till?
 • Hur ska skolan och socialtjänsten samverka bättre?

 

Soleyman Ghasemiani, Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

SPÅR 11G - Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism +

 • Bland ensamagerande och salladsbar-extremism: Kan psykisk ohälsa spela en roll i vissa radikaliseringsprocesser?
 • Hur kan vi arbeta med personer som lider av psykisk ohälsa inom våldsbejakande extremistiska miljöer?

 

Oskar Hagman, utredare, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)


14:50 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:20-16:10 – VALBART PASS 12

SPÅR 12A - Framtidens första linjens socialtjänst +

 • Socialt arbete i förändring med fokus på nära samverkan
 • Tidiga insatser kring förebyggande arbete för barn och unga
 • Utmaningar och möjligheter

 

Anna Burston, Barn, unga och familjestöd, fokus första linjens socialtjänst, Arbetsmarknad-och socialförvaltningen, Lunds kommun

SPÅR 12B - Borås stad Ungdomscentrum – Brottsförebyggande med unga som riskerar att hamna i eller redan är i kriminalitet +

 • Från stuprör till samverkan: Hur vi möter målgruppen tillsammans
 • Helhetssyn i praktiken: Kedjan som drar nytta av varandra
 • Att möta samhällsutvecklingen: Verktyg och metoder för utsatta områden

 

Talare från Borås stad

SPÅR 12C - Att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige. – ”Barn i familj” – Strömsunds kommun +

Strömsunds kommun driver det treåriga projektet Barn i familj, finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Idag finns inga centrala aktörer som har ett ansvar för barnens omsorg under asyl- och återvändandeprocessen, på det sätt som en kommun finns för ensamkommande barn. Projektets fokus är att bidra till att alla barn i familj ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda

 

 • Vikten av att tillämpa en helhetssyn som rör alla delar i asylprocessen
 • Hur påverkar de olika delarna varandra?
 • Erfarenheter hittills!

 

Ylfva Wistrand, projektledare, pedagog inom språk och kultur med en bakgrund som behandlingsassistent, Strömsund kommun
Anna Strömstedt, projektledare, varit verksam skolledare inom grund- och gymnasieskola i 11 år, Strömsund kommun
Sanna Bodén, projektmedarbetare och kommunikatör med bakgrund inom tjänstedesign, Strömsund kommun

SPÅR 12D - Utmanande samtal med fokus på självbild och självkänsla – verktyg! +

Negativ självbild kanske är det ”farligaste” en ung människa kan drabbas av. Föreställningar och tankar om att du inte duger, och/ eller är otillräcklig kan leda till psykisk ohälsa

 

 • Orealistiska fantasier och föreställningar om världen och vad livet kan erbjuda skapar ett självbildsbibliotek som är omöjligt att uppnå
 • Vad kan vi socialarbetare erbjuda för verktyg och strategier i samtal för att bygga en mer hållbar självbild och på så sätt påverka självkänslan?

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade i 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

SPÅR 12E - Vikten av umgänge för placerade barn / Våga prata pengar – Problematisk skuldsättning hos utrikes födda +

Detta pass består av två 30 minuters föreläsningar

 

Vikten av umgänge för placerade barn

 • Varför är kontakt med biologiska föräldrar så angeläget?
 • Hur kan vi förstå de starka känslor som barn ibland uppvisar i samband med umgängen?
 • Vilka förutsättningar krävs för att möjliggöra traumabehandling?

 

Mirjam, Christoffer och Tobias, socionomer som utbildar bland annat i bemötande och lösningsfokueserade metoder inom socialt arbete, och ligger bakom utredningsmetodiken En varaktig relation, där vikten av umgänge utgör ett av många viktiga områden ett blivande familjehem behöver kunskap kring

 


 

Våga prata pengar – Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade med skulder hos Kronofogden. Låga inkomster och bristande kunskaper om ekonomiska och juridiska system i Sverige gör dem till en särskilt utsatt grupp

 

 • Hur ser skuldproblemen ut bland utrikes födda och hur kan vi hjälpas åt för att stötta dessa personer?

 

Margareta Lindberg, utredare på Konsumentverket m.fl.

SPÅR 12F - Hur bygger vi en hållbar socialtjänst med kraft av den nya socialtjänstlagen? +

 • Sverige får en ny socialtjänstlag som träder i kraft i under sommaren 2025. Ledorden i den nya lagen står för förbyggande, lättillgänglighet och kunskapsbaserad socialtjänst
 • Så kan Socialstyrelsen hjälpa kommunerna i arbetet mot en hållbar och mer kunskapsbaserad socialtjänst
 • De stöd som finns idag som stödjer socialtjänsten i att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap

 

Talare från Socialstyrelsen

SPÅR 12G - Stockholms län kraftsamlar mot våldet – ROC, Regionalt Operativt Center +

 • Hur arbetar samhällets aktörer gemensamt för att bidra till ett förbättrat läge i samhället
 • Strategier, metoder samt åtgärder för att vända den eskalerande våldsutvecklingen

 

Maria Wendelstig, projektledare – ROC (Regionalt Operativt Center), Samordningskansliet Samverkan Stockholmsregionen

Eventuellt tillkommer aktörer inom nätverket16:10 – Socionomdagarna 2024 avslutas