PROGRAM DAG 2

08:00 – Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30-09:30 – VALBART PASS 7

SPÅR 7A - Digitalisering inom socialtjänsten – vad kan det innebära för möjligheter? +

 • Automatisering, AI och utökat digitalt informationsutbyte
 • Hur digitaliseringen inom socialtjänsten kan ge stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten samt bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande

 

Annika Londono Öst, utredare, SKR
Ulrica Runemar, utredare, SKR

SPÅR 7B - Psykisk ohälsa - de sociala faktorerna väger tungt +

 • Psykisk ohälsa, går det inflation i uttrycket, vad betyder det egentligen?
 • Nutida forskning om psykisk ohälsa och dess aspekter. Sociala faktorers inverkan
 • Vad kan professionen göra för framgångsrik återhämtning?

 

Alain Topor, universitetslektor, docent, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

SPÅR 7C - Kvalificeringskrav för rätt till bostad med särskild service enligt LSS i förhållande till det faktiska innehållet i insatsen +

 • Självbestämmande och inflytande
 • Goda levnadsvillkor och säker boendemiljö
 • Avsaknad av våld och tvång

 

Finn Kronsporre, jurist och socialrättsexpert

SPÅR 7D - Stöd till anhöriga – Uppsala läns övergripande och kommunala arbete +

Anhöriga har rätt till stöd – men hur kan socialtjänsten gå till väga?

 • Kunskapsspridning i samverkan: temadagar som metod – FoU Socialtjänst
 • Vinsten med lokal utvecklingsgrupp och anhörigombud – Enköpings kommun
 • Att ge stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende
 • Anhöriggrupper och att fånga upp barn som anhöriga via verktyget BRA-samtal – Uppsala kommun

 

Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
Evelina Hirvonen Lindqvist, anhörigkonsulent, Enköpings kommun
Lars-Gunnar Thorell, beroendeterapeut, Tierps kommun
Ida Lindecrantz och Åsa Lind, anhörigkonsulenter, Uppsala kommun

SPÅR 7E - Över 200 dokumenterade inrapporteringar om övergrepp mot tvångsplacerade unga på statliga ungdomshem +

Rapporten utgår ifrån dokumentation från Statens institutionsstyrelse (SiS) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO

 

 • En kartläggning av omfattning och karaktär på sexuella kränkningar och våld
 • Resultaten visar att det nästan uteslutande är personal som beskrivs som förövare, främst manlig personal, och att placerade flickor är mest utsatta

 

Maria Andersson Vogel, forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten har tagits fram av Childhood och Barnrättsbyrån

SPÅR 7F - ``Inte mer än fullt, tack!`` +

 • En föreläsning om människans bästa vän, alkoholen
 • En berättelse om den mitt i och de runt omkring den som dricker
 • En historia om att förändring faktiskt är möjlig även om man kanske inte tror det

 

Benny Haag, skådespelare, författare, föreläsare och KBT-terapeut

SPÅR 7G - Jag var Sveriges mest jagade rånare - En berättelse om vägen ur det kriminella livet +

Toni Tuunainen lämnade det livet 2011 och påbörjade då arbetet att hitta vägar ut – goda vägar, möjliga vägar, samhällsbevarande vägar och uppbyggliga sådana.

 

Toni berättar om hur man kan förändra hela sitt liv från grunden och arbetar idag med brottsförebyggande arbete och avhopparverksamhet

 

Toni Tuunainen, författare och coach


09:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


10:10-11:10 – VALBART PASS 8

SPÅR 8A - Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten - paneldiskussion +

I panelen:
Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, representant för Socialstyrelsen och socialsekreterare
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, socialrättsjurist, Akademikerförbundet SSR

SPÅR 8B - Ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten. Socialarbetares arbetsvillkor - hur ser övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet ut? +

En enkätundersökning bland 274 socionomer som examinerades åren 2016-2019.

 

 • Hur väl förberedd för yrkeslivet upplevde man sig vara?
 • Hur blev man introducerad till yrket?
 • I vilken mån infriades de förväntningar man hade som nyantagen till socionomprogrammet med hur det blev i yrkeslivet?

 

Pia Tham, professor, Uppsala universitet

SPÅR 8C - Nya stöd för tillämpningen av LVU / Nationell spridning av TSI Socialstyrelsen & Skolverket +

10:10 Nya stöd för tillämpningen av LVU

 

 • När är bestämmelserna i lex lilla hjärtat tillämpliga?
 • När finns behov av flyttningsförbud?
 • Uppföljning av barns situation utan samtycke
 • Så fattas beslut om utreseförbud

 

 Elin Karlsson, jurist inom socialjuridik med fokus på placerade barn och unga, Socialstyrelsen

 Eva Kågström, utredare, Socialstyrelsen

 

10:40 Nationell spridning av TSI Socialstyrelsen & Skolverket

En del i uppdraget med tidiga och samordnade insatser (TSI) är att sprida erfarenheterna från utvecklingsarbetet 2017–2023. Socialstyrelsen och Skolverket har därför tagit fram ett praktiskt stöd till kommuner och regioner i landet som vill starta och arbeta med tidiga insatser.

 

Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare TSI, Skolverket
Kjerstin Bergman, projektledare TSI, Socialstyrelsen

SPÅR 8D - Metodutveckling och praktik kring socialtjänstens utredande barnintervjuer med våldsutsatta barn +

Kunskapsbasen för utredande barnintervjuer i socialtjänsten är begränsad och idag saknas riktlinjer som är anpassade till uppdraget och sammanhanget

 

 • Hur kan tidigare forskning och kunskap tillvaratas i utvecklingen av utredande barnintervjuer anpassade till socialtjänstens kontext?
 • En analys av hur barn uttryckt upplevelser av våld och rädsla i ”iRiSk risk- och skyddsintervjuer för våldsutsatta barn” och vilka lärdomar kan dras

 

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola

SPÅR 8E - Anhöriga till personer utsatta för sexuellt våld +

 • Vikten av anhörigstöd – hur kan vi hjälpa utsatta genom att ge stöd till anhöriga?
 • Psykisk ohälsa och stödbehov
 • Bemötande

 

Julia Engström, kurator och samordnare för barn- och anhörigstöd, Storasyster

SPÅR 8F - The Power Threat Meaning Framework (PTMF)+

 • Hur kan vi förstå och bemöta psykiskt lidande utan sjukförklarande psykiatriska diagnoser?
 • Hur kan vi hjälpa människor att skapa mer hoppfulla berättelser om sina liv och de svårigheter de har mött eller fortfarande möter – i syfte att skapa hållbar positiv förändring

 

Lasse Mattila, socionom, handledare, föreläsare och författare

SPÅR 8G - Cylindermodellen - för att bryta våldsspiralen +

 • Samarbetsmodell mellan polis och kommun och andra samarbetspartners
 • Betydelsen av att kartlägga de kriminella nätverken
 • Förebyggande arbete för ett tryggare samhälle

 

Daniel Johnsson, kommunpolis Hisingen

Martin Kallas, kommunpolis, Öckerö kommun

11:20-12:20 – VALBART PASS 9

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT FÖRSTA LUNCHPAUS.

SPÅR 9A - Utsatt som chef +

 • Vad händer när du som chef utsätts för kränkande särbehandling eller anklagas för kränkande särbehandling?
 • Hur utreds det och vilket stöd behöver du som chef?

 

Helena Nicklasson, chefsförhandlare, Akademikerförbundet SSR
Hanna Broberg, chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR
Richard Mårtensson, expert och tidigare HR- chef på Falu kommun

SPÅR 9B - Från fragmenterade system till en integrerad socialtjänst: Ett nationellt projekt kring verksamhetssystemen +

Hälften av Sveriges kommuner deltar i ett nationellt samarbete för att tillsammans med branschen vidareutveckla socialtjänstens verksamhetssystem.

 

 • Standardisering är en av nycklarna för att nå bättre system där vi kan utbyta och dra nytta av all den information vi lagrar i dem. Arbetet som pågår i projektet och vad som krävs för att det ska lyckas

 

Klas Nilsson, projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SPÅR 9C - För att bryta rekrytering till kriminella nätverk... / Vad kan vi lära av socialtjänstinspektörernas granskning av den sociala... +

11:20 För att bryta rekrytering till kriminella nätverk behöver vi som samhälle öppna våra dörrar och bli bättre på att rekrytera de unga

 

För att lämna en kriminell miljö och livsstil, behöver dörrar öppnas till andra vägar och möjligheter

 

 • Vilket stöd behöver arbetsgivare och näringsliv för att öppna dörrar till sina verksamheter och vara en avgörande del för unga att lämna en destruktiv väg?

 

Medverkande:
Clea Rodziewicz, Misa Ung, Arbetsgivare som berättar om hur viktigt det är att som arbetsgivare och samhällsaktör vara de som ger möjligheter till unga som vill bryta med destruktiv väg


 

11:50 Vad kan vi lära av socialtjänstinspektörernas granskning av den sociala barnavården i Stockholm stad?

 

 • Socialtjänstens handläggning av barnärenden från 2020-2021 vid Stockholms alla stadsdelsförvaltningar har kvalitetsgranskats
 • Granskningen visade att barnet gjordes delaktigt i början av ärendeprocessen men att delaktigheten sedan mattades av
 • Uttömmer socialtjänsten alla möjligheter för att skydda det utsatta barnet?

 

Anna Forsström, socialtjänstinspektör i Stockholms stad
Johanna Strauss, socialtjänstinspektör i Stockholms stad

SPÅR 9D - En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn +

Den 18 januari 2023 överlämnade utredningen En uppväxt fri från våld sitt slutbetänkande till regeringen. En presentation av strategin i sin helhet och dess struktur för genomförandet, samt med fokus på utredningens bedömningar och konkreta åtgärdsförslag för att;

 

 • Våld mot barn ska förebyggas
 • Barns våldsutsatthet ska upptäckas och de ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
 • Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses och kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas

 

Karin Blomgren, socionom och utredningssekreterare i utredningen En uppväxt fri från våld från Regeringskansliet samt utredare på Socialstyrelsen

SPÅR 9E - Hur kan vi arbeta rättighetsbaserat i verksamheter som möter barn? +

 • Hur kan barnkonventionen komma till praktisk användning för professionella som möter barn i sin vardag.
 • Lever Sverige upp till bestämmelserna i barnkonventionen?
 • Hur kan man arbeta konkret och rättighetsbaserat i socialtjänsten, med barn på flykt och med barns delaktighet och inflytande inom alla olika verksamheter

 

  Shanti Ingeström, barnrättsrådgivare med fokus på barns delaktighet, UNICEF Sverige

SPÅR 9F - Att systematiskt utvärdera placeringar inom individ och familj... / Problematisk skolfrånvaro och social isolering +

11:20 Att systematiskt utvärdera placeringar inom individ och familj. Hur ska vi få till den viktiga kunskapen om våra insatser och vad ska vi använda den till?

 

 • Vilken info vill vi ha för att utvärdera placeringarna?
 • Hur ska man samla in data?
 • Vad är utmaningarna och vilken kunskap får man på sikt?
 • Exempel från klinisk verksamhet och statistik

 

Gösta Liljeholm, psykolog och utvecklingschef HVB, WeMind IoF
Fabian Lenhard,
psykolog, PhD, kvalitetscontroller, WeMind

 

11:50 Problematisk skolfrånvaro och social isolering

 

 • Vem bär ansvaret? Socialtjänsten, BUP eller skolan?
 • Hur får vi till samverkan?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa barn bryta social isolering och tillbaka till skolan och meningsfull sysselsättning.

 

Ia Sundberg Lax, behandlingschef för Magelungens hemmasittarprogram
Sebastian Röhlcke, leg Psykolog och sakkunnig expert och föreläsare inom problematisk skolfrånvaro, Magelungen

SPÅR 9G - Våld i nära relation - en social handling +

 • Det sociala nätverkets möjlighet att stoppa våldet
 • Det sociala arbetets centrala roll för att stoppa våldet och förändra situationen
 • Hur kan det sociala nätverket och det sociala arbetet samverka?

 

Margareta Hydén, socionom och leg.psykoterapeut, Professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och Affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet

12:30-13:30 – VALBART PASS 10

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT ANDRA LUNCHPAUS.

SPÅR 10A - Del 1 - Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister! +

 • Kommunens serviceskyldighet
 • Hantering av rättshaverister
 • Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

Rekommenderat fortsättningspass 11A

 

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

SPÅR 10B - Stressad? Om hjärnsmarthet & motivation – kombinationen som gör jobbet så mycket lättare och bättre! +

Louise Nelson, socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa

SPÅR 10C - Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden +

Lokalt arbete med social hållbarhet i utsatta områden och att tillsammans skapa social hållbarhet genom en mängd olika insatser och en bred samverkan

 

Dzemal Sabovic är Årets Förebyggare 2021 och utvecklingschef Bostadsbolaget
Daniel Neck, trygghetschef, Bostadsbolaget

SPÅR 10D - Metod för säkra återföreningar! Socialtjänstens arbete för att möjliggöra varaktig förändring och säkra återföreningar efter placering +

HVF är ett komplext område omgärdat av myter, fördomar och ryktessprid­ning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet pågår för alltid och att en återförening därför aldrig är möjlig

 

 • Metoden i Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet och innefattar hela ärendet från anmälan och utredning till uppföljning och avslut
 • Innehåll och utmaningar – fallbeskrivningar

 

Marie Christou-Kressner är familjebehandlare och steg 1-utbildad i psykoterapi. Hon är föreläsare och utbildare och är verksam inom socialtjänsten sedan 20 år tillbaka med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg-1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog. Maria har 30 års erfarenhet av utrednings-och behandlingsarbete inom socialtjänsten. Bokaktuella med Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten, Gothia Kompetens.

SPÅR 10E – Förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta ett stöd till avhoppare +

 • Öka kunskapen och utveckling i socialtjänsten för att förebygga rekrytering till kriminalitet
 • Det sociala arbetet betydelse för att lämna det kriminella livet
 • Möjliga vägar framåt

 

Jörgen Larsson, forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst

SPÅR 10F - En anpassad narkotikapolitik för nutidens och framtidens utmaningar +

 • Hur påverkas Sverige och Norden av andra länders narkotikapolitik?
 • Vilken forskning och kunskapsläge finns det kring att avkriminalisera narkotika för personligt bruk
 • Vikten av systematiskt förebyggande arbete kring alkohol- och narkotikaanvändning bland ungdomar och vuxna

 

Peter Moilanen, chef, Narkotikapolitiskt Center
Sofie Ahlholm,
folkhälsostrateg, Norrtälje kommun

SPÅR 10G - Gängbekämpning – nutid, framtid och metoder för att reducera det dödliga våldet! +

 • Hur ser den nuvarande lägesbilden ut och hur kan framtiden te sig?
 • När släkten blir nya måltavlan och kriminellas hot mot demokratin
 • Effektiv metodik och strategi

 

Jale Poljarevius, polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

13:40-14:40 – VALBART PASS 11

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT TREDJE LUNCHPAUS.

SPÅR 11A - Del 2 - Att bemöta och hanterar allmänheten och rättshaverister! +

 • Kommunens serviceskyldighet
 • Hantering av rättshaverister
 • Tjänstefel, mutbrott, skadestånd och Justitieombudsmannens roll

Vi rekommenderar att du deltagit på pass 10A för största utbyte av detta pass

 

Christian Arnbom, advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

SPÅR 11B - Att komplettera och kompensera digitala arbetsverktyg - om professionella strategier i digitaliserad socialtjänst +

 • Finns det risk för att vi bygger en digitaliserad socialtjänst utan utrymme för det professionella omdömet?
 • Hur och när kompletterar och kompenserar professioner för teknikens brister?
 • När ger digitala verktyg ett mervärde och när riskerar den att leda till ett merarbete?

 

Julia Carlsson, universitetslektor, Högskolan i Borås
Teres Hjärpe, universitetslektor, Lunds universitet

SPÅR 11C - Socialt arbete i ett annat land för fred och internationellt utbyte +

CIF har arbetat för fred och internationellt utbyte mellan professionella inom det sociala fältet med ett tjugotal länder i alla världsdelar sedan 1950-talet.

 

 • Vad kan vi lära om socialt arbete i ett internationellt sammanhang?
 • Socialt arbete för fred och utbyte, hur ser det ut?
 • Internationellt socialt arbete – utvecklingen över tid
 • Erfarenheter från socionomer som varit på utbyte

 

Kristina Weinsjö, socionom och medlem i CIF-Sweden
Jorun Nilsen, socionom och medlem i CIF-Sweden
Sunniva Ekbom, socionom och medlem i CIF-Sweden

CIF Sweden (Council of International Fellowship for Social Workers and Youth Leaders) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att bidra till internationellt utbyte mellan professionella inom det sociala fältet. CIF Sweden är en del av CIF International. Genom CIF kan socialarbetare resa ut I världen för att lära om socialt arbete

SPÅR 11D - Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem +

 • Barn och ungas sexuella utveckling
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Nödvändiga insatser; risk, skydd och adekvat behandling
 • Genomgång av behandlingsmetoderna ”Övergreppsspecifika färdigheter, Sköldisfärdigheter samt Nallefärdigheter”

 

Annika Wassberg, socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

SPÅR 11E - Reparation av relation och anknytningsbrott? Erfarenheter av Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) i en socialtjänstkontext +

 • Att stödja och verka för en ökad psykisk hälsa i familjer med svåra anknytningsbrott
 • Att verka för stärkta relationer i familjen och ökad tillit mellan ungdomar och föräldrar
 • Möjligheter och utmaningar i en socialtjänstkontext

 

En kort introduktion ges av upplägget i modellen men huvudfokus är att dela erfarenheter kring utmaningar och möjligheter att arbeta med ABFT inom socialtjänsten samt dela vad familjer upplevt hjälpsamt/mindre hjälpsamt.

 

Lisa Koser, socionom, leg psykoterapeut
Elisabeth Håkansson, socionom, familjeterapeut. Verksamma i Bromma familjebehandlarteam (BFB), socialtjänsten, Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm 

SPÅR 11F - Helsingborgs stads förebyggande arbete mot otillbörlig påverkan +

 • Hur ser arbetsgivarens ansvar ut
 • Ett effektivt förebyggande arbete
 • Vad ska/kan man göra om/när något sker

Jonas Berg, säkerhetschef, Helsingborgs stad

SPÅR 11G - Vägen tillbaka till ett bra liv efter incest +

 • Lenas historia som incestöverlevare
 • Sexuella övergrepp, vad är incest?
 • Fokus på det specifika när sexuella övergrepp sker inom familjen
 • Bemötande av utsatta och konsekvenser och statistik
 • Viktigt att få rätt hjälp

 

Lena Morin Nilsén, generalsekreterare, grundare, nxtME


14:50 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:20-16:10 – VALBART PASS 12

SPÅR 12A - Att förstå sin egen utsatthet - och sin egen kompetens som socionom +

Att ställas inför människors lidande, brist och utsatthet gör något med den som arbetar i detta sammanhang oavsett tillgång till resurser. Också i en fullt fungerande organisation med tillräckliga resurser, finns en brist och en utsatthet

 

 • Vikten att göra skillnad på organisatorisk utsatthet och existentiell utsatthet.
 • Hur hanterar vi den?
 • Praktisk, tyst relationell kunskap. Att möta egen utsatthet leder ofta till att man underkänner sin egen kompetens. Tilltron till vår kompetens kan därför behöva återerövras. Som socionom bär man på en personligt erövrad kompetens!
 • Vikten av att känna tillit till kompetens och acceptens för våra egna brister

 

Jakob Carlander, leg psykoterapeut. författare till böckerna: Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken, och Att förstå sin egen kompetens – stöd för professionella i människovårdande yrken. Libris förlag

SPÅR 12B - Tidig utveckling vid autism – tidiga insatser viktigt!+

 • Tecken på autism hos spädbarn
 • Betydelsen av tidig upptäckt
 • Tidiga insatser för barn med autism

 

Terje Falck-Ytter, senior forskare, Karolinska Institutet

SPÅR 12C - Vad krävs för att knäcka hemlösheten? +

 • Hur ser läget ut i landet, vad säger rapporten Hemlös 2023 – Svårare att få stöd
 • Förslag för att pressa tillbaka den strukturella hemlösheten
 • Ekonomisk utsatthet

 

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner
Åsa Paborn, Direktor, Stockholms Stadsmission

SPÅR 12D - Studie: Socialsekreterares motiverande strategier för att nå pappor med våldsproblematik +

 • Öka kunskapen om socialsekreterares utredningspraktik av pappors våld mot mammor vid en barnavårdsutredning- Utmaningar och möjligheter.
 • Pappors erfarenheter av mötet med socialtjänsten
 • Erfarenhet att både forska och tillika vara yrkesverksam inom socialtjänsten

 

Maria Grönte, doktorand, Malmö Universitet och förste socionom i Staffanstorps kommun

SPÅR 12E - Barnkonventionen som lag under en samhällskris +

Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

SPÅR 12F - Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention +

 • Forskning och kunskap kring självmord – vad säger personer som varit med om detta?
 • Arbetet efter att ha överlevt självmordsförsök
 • Stöd efter suicid

 

Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

SPÅR 12G - Socialtjänstens bemötande av familjer med NPF +

 • Personer/familj och anhörigas möten med socialtjänsten – vad ska vi särskilt tänka på?
 • Utmaningar kring familjer med NPF som handläggare och/eller familjehemskonsulent behöver hantera
 • Betydelsen av att samverka med viktiga instanser som skola och habilitering
 • Att öka förståelsen och ge kompetent stöd

 

Fanny Eklund, verksamhetsledare, Riksförbundets Attention
Elisabeth Sundström Graversen,
kanslichef, Riksförbundets Attention


16:10 – Socionomdagarna 2023 avslutas