PROGRAM DAG 1

Programmet för 2023 är under uppbyggnad

Titta gärna på programmet från 2022:

08:00 – Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00 – Välkommen till Socionomdagarna 2022!

Välkommen till Socionomdagarna 2022!
Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR, samt Alexander Ojanne, Socialborgarråd Stockholms stad


09:40-10:30 – VALBART PASS 1


SPÅR 1A - Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken +

Socialtjänsten förväntas arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) går 30 personer i 15 olika kommuner forskarutbildning på halvtid, parallellt med att de fortsätter sitt arbete i socialtjänsten.

 

 • Vad kommer de fram till i sin forskning?
 • Hur kan deras resultat omsättas i det sociala arbetet?
 • Vilka lärdomar kan vi dra av deras erfarenheter?

 

Lars Plantin, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, FYS föreståndare.
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, FYS föreståndare.
Maria Grönte, socialtjänstanställd doktorand, Malmö universitet/Staffanstorps kommun
Maria Svensson,
socialtjänstanställd doktorand, Lunds universitet/Lunds kommun

SPÅR 1B - Ny metod att utreda familjehem och jourhem +

 • Ny metod att utreda familjehem och jourhem. ”En varaktig relation” som har implementerats i Nässjö kommun.
 • Så har Nässjö kommun arbetat
 • Utredningsmetodik och bemötande inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar.

 

Ann-Christin Skälemark Brodd, familjehemssekreterare, Nässjö Kommun
Christoffer Smitz Nilsson, grundare och delägare, Samkrafter
Tobias Berg, socionom samt grundare och delägare, Samkrafter

SPÅR 1C - Passet utgår p.g.a akut talarförhinder +

Passet utgår p.g.a akut talarförhinder

SPÅR 1D - Stöd till unga i utsatta livssituationer. Röster från unga, föräldrar och professionella +

 • Hur upplever unga mötet med socialtjänst och psykiatri?
 • Vilka erfarenheter har föräldrar av mötet med olika välfärdsstatsaktörer?
 • Hur kan stödet till unga med komplexa behov utvecklas enligt professionella inom socialtjänst och psykiatri?

 

Anna-Lena Almqvist, universitetslektor, docent, socialt arbete, Mälardalens universitet
Kitty Lassinantti, universitetslektor, socialt arbete, Mälardalens universitet

 

SPÅR 1E - Hasardspelsberoende och daglighandel av aktier under Covid-19 pandemin +

 • Pandemin har accelererat problemen hos en del i riskgruppen
 • Vilka är riskfaktorerna?
 • Vilka är behoven av åtgärder?

 

Anders Håkansson, professor, överläkare, Lunds universitet

SPÅR 1F - Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer +

 • Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), hjärnan och forskning
 • Vikten av ett bra bemötande
 • Verktyg och strategier i vardagen

 

Ingrid Nordsletten, Leg Psykolog, SMART Psykiatri

SPÅR 1G - Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter +

 • Lägesbild över situationen i Sverige idag
 • Stöd i att stötta och stärka kvinnor och tjejer
 • Kunskap om porrens skadeverkningar och kopplingen mellan porr och prostitution

 

Olga Persson, förbundsordförande, Unizon, Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter, Unizon


10:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10-12:10 – VALBART PASS 2

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT FÖRSTA LUNCHPAUS.

SPÅR 2A - Socialtjänst i förändring +

Socialtjänsten står inför en stor omställning som bland annat innebär förändrade gränsdragningar mot hälso- och sjukvården, personalgrupper som får söka jobb hos ny huvudman, ändrade arbetssätt och nya verksamheter.

 

Vad kan huvudförslagen från utredningen Framtidens socialtjänst, Samsjuklighetsutredningen och Äldreomsorgsutredningen komma att innebära för socialtjänsten?

 

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR

SPÅR 2B - Att mäta socialt arbete - arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning +

 • Ett digitalt kvalitetsledningssystem ger möjlighet att mäta och följa upp effekter på individnivå, med avsikt att förflytta deltagare från ett samhällsproblem mot en lösning
 • För individen innebär varje misslyckande av en insats ett onödigt personligt lidande och för samhället en extra kostnad
 • Professionalitet, struktur och kvalitet i samtliga led av behandlingar och insatser är viktigt för att ge individen rätt förutsättningar för förflyttning i rätt riktning

 

Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare, Stadsmissionen i Östergötland, Sara Liljegren, enhetschef, Oasen HVB Stadsmissionen i Östergötland

SPÅR 2C - Barnkonventionen och nya regler om vårdnad och underhållsstöd +

Efter att barnkonventionen har blivit svensk lag har en rad lagändringar som rör barns vårdnad men också om barnets försörjning införts. Vad betyder det för socionomers olika uppdrag?

 

 • Nya regler om barns rätt att komma till tals och få information i vårdnadsmål
 • Nya regler om informationssamtal
 • Nya regler om underhållsstöd

 

Johanna Schiratzki,  Gästprofessor i familjerätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

SPÅR 2D - Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen? +

UNICEF Sverige har tillsammans med ett trettiotal organisationer tagit fram en rapport till FN:s barnrättskommitté om hur väl vi anser att Sverige lever upp till barnkonventionen. Rapporten bygger dels på intervjuer med barn som själva varit i kontakt med bl.a. socialtjänsten och dels på en analys kring de bidragande organisationernas syn på hur väl barns rättigheter efterlevs i Sverige.

 

Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

SPÅR 2E - Att (över)leva med ADHD +

 • En kort introduktion till samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i allmänhet, och ADHD i synnerhet.
 • Vikten av att tidigt upptäcka och erbjuda insatser, stöd och hjälp utifrån individens behov
 • Beprövade metoder kring bemötande och förhållningssätt samt användbara strategier och hjälpmedel för personer som lever nära/ med ADHD

 

Georgios Karpathakis Jaenson, grundare och författare, Underbara ADHD

SPÅR 2F - Hjärndopning - drogframkallad kreativitet inom konst och vetenskap? +

 • Aktuellt kunskapsläget kring de risker som föreligger
 • Vad måste forskning, socialtjänst och vård göra för att hantera problemet?

 

Fred Nyberg, Professor e.m. i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor, U-FOLD

SPÅR 2G - Att leva under hedersrelaterat förtryck och våld +

Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet och ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vuxna kvinnor och män har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj och äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

 

Representant från Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

12:20-13:20 – VALBART PASS 3

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT ANDRA LUNCHPAUS.

SPÅR 3A - Handlingsutrymmet i praktiken +

Socialarbetaren har kunskaper för, men också utmaningar i, att hjälpa människor, samarbeta, leda förändringsprocesser – där organisationen sätter ramar för hur socialarbetaren kan verka för uppdraget. Tillsammans skapar detta ett handlingsutrymme där olika mål, behov och förväntningar ska förenas på bästa möjliga vis.

 

 • Vad är handlingsutrymme, vem tjänar det och är det till för?
 • Begränsningar och möjligheter, aktuell forskning
 • Hur kan du som socialarbetare väcka tankar och reflektioner om hur du kan använda ditt handlingsutrymme i arbetsvardagen?

 

Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet

SPÅR 3B - Yrkesintroduktionen och det livslånga lärandet +

Under yrkesintroduktionen lär vi oss inte bara det nya jobbet utan också att lära på jobbet. Detta lärande på jobbet fortgår sedan arbetslivet ut. Förändringstakten i samhället är hög och blir allt högre, det gör att förmågan att lära nytt och att lära om blir alltmer central.

 

• Shuhari, utveckla kompetens med inspiration från Japansk kampsport
• Ge Ebbinghaus glömskekurva en match med nudging
• Kompetenskartan – ett verktyg för att planera kompetensutveckling
• Kirkpatricks modell hjälper oss se effekter av lärandet
• Tillitsbaserad kompetensutveckling

 

 

Helena Post Mårtensson, författare, föreläsare och förändringsledare. Hon är socionom sedan 90-talet och har lång yrkeserfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden

 

SPÅR 3C - Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende / Självskadebeteende – vad är viktigt att tänka på... +

12:20 Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende

 

Efter två år som pilotprojekt är Välj att sluta sedan 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig för att få stöd och hjälp

 

 • Vem ringer till telefonlinjen och hur kan ett samtal gå till?
 • Vad är viktigt att tänka på för att få målgrupperna att ringa?
 • Vad har Välj att sluta uppnått hittills och vad har vi lärt oss av åren telefonlinjen varit igång?

 

Christina Ericson, utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor samt projektledare för Välj att sluta, Länsstyrelsen Stockholm
Ulf Calvert, psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta, Manscentrum Stockholm

12:50 Behandling ger personer med självskadebeteende ett friskare liv

 • Exempel på självskadebeteenden och varför de uppstår.
 • Bemöt emotionell instabilitet med förståelse och skapa tillit så att båda parter vågar vara ärliga.
 • DBT (dialektal beteendeterapi) minskar självskadebeteende vid Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS
 • Fördomar och vanliga tankar som personer med EIPS får ta del av från omgivningen
 • Skapa hopp om att förändring är möjlig, att problem går att lösa, att negativa känslor går att uthärda och tar slut.

 

Daniel Gesslin, gruppchef och behandlingssamordnare på Lenagården HVB Behandlingshem

SPÅR 3D - ”Jag hoppas de ska lyssna på mig när jag berättar vad pappa gör” +

 • Jämställdhetsmyndighetens granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge bekräftar vad Unizon och många med oss lyft länge – samhället skyddar inte barn och mammor från våld.
 • I 64 procent av de granskade fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp. Trots detta tvingas barn till umgänge och vårdnad.
 • Vad betyder en god och nära relation när den ena föräldern hotat, våldtagit och kränkt den andra föräldern? Vad kan samhället och socialtjänsten göra?

 

Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon, mfl.
Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid, Unizon

SPÅR 3E - Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn +

 • Berättelser för att skapa sammanhang och ge kraft
 • Kreativa uttryck för att skapa motivation och lust till förändring
 • Berättelser och kreativa övningar i utredning och samtal
 • Teorier bakom varför berättelser och kreativa uttryck behövs i utredning och behandling

 

 

Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Författare till bland annat: ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn” som getts ut på Studentlitteratur, samt ”Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer” utgiven på Libris förlag.

SPÅR 3F - Samsjuklighet NPF/Skadligt bruk. Fokus: bemötande i socialtjänst och LSS +

 • Att bemöta och anpassa möten för personer med NPF och skadligt bruk
 • Vägar till ökad delaktighet och fokus på trygga möten
 • Vad behöver vi tänka på för att bjuda in till samarbete

 

Agneta Björck, leg. sjuksköterska, handledare och projektledare, SMART Psykiatri

SPÅR 3G - TFCO – att förebygga och stoppa ungas kriminella utveckling +

 • Ett evidensbaserat och av Socialstyrelsen rekommenderat behandlingsprogram
 • Utgångspunkt och forskning
 • Vilken evidens finns det?
 • Genomförande i praktiken och resultat

 

Cissi Green, Socionom, Steg 1 familjeterapi och Handledarutbildad
Anna Marshall, Leg. Psykoterapeut och Lärare- och handledarutbildad i Psykoterapi

 

Talarna är metodgaranterna för TFCO i Norden

13:30-14:30 – VALBART PASS 4

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT TREDJE LUNCHPAUS.

SPÅR 4A - Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete +

Det sociala arbetet är komplext och behandlar känsliga frågor med enskilda medborgares behov i fokus. Gränserna behöver vara tydliga mellan det professionella arbetet, enligt riktlinjer och lagstiftning och det politiska ansvaret för resurser och inriktning på verksamheten.

 

 • Vad innebär det i praktiken?
 • Hur kan man utveckla kunskapen och stärka den förtroendevalda rollen?
 • Vad behöver professionen för att få tydliga mandat och förutsättningar?
 • På vilket sätt kan du som chef arbeta förebyggande och skapa ett gott samarbete med din ordförande?

 

Hanna Broberg, chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström,
socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR
Siw Lidestål,
social- och äldreomsorgschef i Haninge
Annett Haaf,
socialnämndens ordförande

SPÅR 4B - Förstå etisk stress - konsekvenser och strategier +

 • Att hantera upplevelsen att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta
 • En teoretisk förklaring till hur etisk stress uppstår
 • Hur hantera etisk stress med bland annat den så kallade STOPP-modellen

 

 Anna Thoursie, socionom och leg. Psykoterapeut, Prodest
 Lisa Bengtsell, leg. Psykolog, Prodest AB

 

SPÅR 4C - Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet +

Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet. Det sociala yrkesfältet har under 2000-talet fortsatt att expandera, och idag finns över 40 000 socionomer på den svenska arbetsmarknaden.

 

 • Möjligheterna till specialisering och professionsutveckling är fortfarande begränsade. Medan varannan sjuksköterska har en akademisk vidareutbildning gäller det inte för mer än tre procent av socionomerna
 • Det stora behovet av en mer strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet, utformad i samverkan mellan fältet och akademin
 • Framtiden

 

Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmöuniversitet.
Martin Börjeson, docent i socialt arbete, Marie Cedeschiöld högskola

SPÅR 4D - Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid +

Resultat från två omfattande studier som följer barn över tid och ger ny kunskap om upptäckt av barn som far illa, anmälningar och socialtjänstens inledande bedömningar. SOFIA (Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning) genomförs i samarbete mellan Örebro universitet och Karlstads universitet och har följt 2000 barn födda 2005 – 2007 sedan 2010. LoRDYA (Longitudinal Research on Development to Young Adults) följer 1.884 ungdomar och undersöker samhällets förmåga att upptäcka och stödja utsatta barn. I socialtjänstens akter undersöks i vilken omfattning ungdomarna uppmärksammats och blivit föremål för insatser före 18 års ålder.

 

Diskussion och problematisering utifrån följande frågor och i relation till relevanta förslag i ny socialtjänstlag:

 

 • Vilket stöd ger forskningen för ”en första linjens” socialtjänst och hur kan upptäckt av barn som far illa nyanseras?
 • Hur kan vi motverka ojämställdhet och ojämlikhet vid upptäckt av barn som far illa ?
 • Vad innebär kunskapen för anmälningsskyldig personal och för socialtjänstens verksamhetsutveckling?

 

Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete, Karlstads universitet
Torbjörn Kalin, doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping

SPÅR 4E - Det goda samtalet – hur gör vi det möjligt vid autism? +

 • Vad behöver man tänka på när man möter en klient med autism
 • Hur får man till ett bra samtal och ett konstruktivt samarbetsklimat
 • Vilka fallgropar bör man se upp med

 

Katarina A Sörngård, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare, Sörngårds Psykologbyrå samt sekreterare i Sveriges neuropsykologers förening

SPÅR 4F - Hur skiljer sig ett spelberoende... / Socionomen i tvärprofessionella team... +

13:30 Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?

 

 • Digital kontra fysisk behandling, fördelar och nackdelar
 • Vad händer med anhöriga till personer med ett spelberoende?

 

Finn Stenwall, behandlingsansvarig, har jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning.
Cecilia Reuterskiöld, behandlingsterapeut och som arbetat som beroendeterapeut i över 20 år, Spelfriheten.

 

 

14:00 Socionomen i tvärprofessionella team på HVB – utmaningar och möjligheter

 

 • Tvärprofessionella team som möjliggörare för klienten
 • Socionomens del och roll i teamet
 • Effektiv samverkan i praktiken – vad vill vi uppnå?

 

Anton Lyberg, Elin Krantz och Viktor Lundberg, tre av verksamhetens sex socionomer som beskriver sitt arbete utifrån olika perspektiv. WeMind HVB består av tvärprofessionella team som består av en socionom, en psykolog och en socialpedagog som utformar insatsen utifrån individens behov. Socionomerna är teamets specialist på nätverksarbete och samverkan, men teamets arbetsdelning är flytande och anpassningsbar.

SPÅR 4G - Parallella system, social oro, territoriella nätverk, heder och samhällssystem +

 • Vilka olika parallella system finns och varför uppstår dem?
 • Varför är det ett problem med parallella system och vad händer i mötet mellan de olika systemen
 • Vad behöver göra för att minska deras inflytande i dagens samhälle

 

Maria Wallin, sociolog, analytiker och utvecklingsledare


14:30 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen


15:00-15:50 – VALBART PASS 5

SPÅR 5A - Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer +

Aktuell kunskap och erfarenhet gynnar framför allt klienter och är centralt vid rekrytering. Reflektion och handledning bidrar ytterligare till professionaliseringen. Under passet går vi igenom:

 

 • Vad en auktorisation innebär
 • Betydelsen för mig som enskild socionom
 • Hur kan det bli en kvalitetsmarkör och vad bedöms som kvalitet i detta sammanhang

 

 

Malin Johansson, socionom, adjunkt socialt arbete, Auktorisationsnämnden
Kristina Weinsjö,
socionom, fil mag., Auktorisationsnämnden
Lotti Ryberg Welander,
fil dr, jur lic., Auktorisationsnämnden

SPÅR 5B -Samtal utomhus med vuxna och barn +

 • Naturen som plats för samtal
 • Rörelsens betydelse för förändringsarbete
 • Människans behov av relation till naturen för fysisk och psykisk hälsa
 • En utomhusvänlig arbetsplats

 

Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Författare till bland annat: ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek” och ”Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn” som getts ut på Studentlitteratur, samt ”Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer” utgiven på Libris förlag.

SPÅR 5C - Kulturspecifika insatser; att öka nyanländas färdigheter från traditionella kulturer och öka deras möjlighet till självförsörjning +

 • Att förstå och förändra dysfunktionella beteenden
 • Vikten att nå ut på arbetsmarknaden och förstå svårigheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden
 • Kulturskillnader och beteendemönster som hämmar ny inlärning och utveckling

 

Driton Rama, Balansgruppen

SPÅR 5D - Metod för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och för ungas rättigheter med höjt KASAM. En interaktiv föreläsning +

Metoden Fria Zoner, medvetandegör unga som lever med ett begränsat livsutrymme p.g.a. hedersnormer, om sina rättigheter, främjar den psykiska hälsan och ger dem redskap till ett gott självledarskap

 

 • Metoden och redskapen för att arbeta hedersförebyggande
 • Manualbaserade metoden i praktiken – lösningsfokuserad samtalsmetodik, avslappnings och andningsövningar
 • Värderingsövningar och metoder för ökad KASAM
 • Resultat hittills av Fria Zoner – en framgång i Skåne

 

Johanna Salama, grundare och verksamhetsutvecklare,Freezone Sweden

SPÅR 5E - Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra? +

 • Ökar psykisk ohälsa i Sverige?
 • Varför minskar inte psykiska problem när samhället förbättras?
 • Varför är psykiska problem en populär förklaring till lidande? Och har lidande nån mening?

 

Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare.

SPÅR 5F - Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering? +

Barn och unga med NPF är överrepresenterade i samhällsvården och ändå saknas mycket kunskap om vad placerade unga med NPF behöver för att kunna vara delaktiga i sin egen vård och behandling.

 

I projektet Ung dialog har vi lyssnat på ungdomarna själva, på deras erfarenheter och idéer

 • De unga säger att det viktigaste är någon bryr sig, att vuxna lyssnar, att få känna sig trygg och att få ett anpassat stöd och bemötande. Hur omsätter vi detta i praktiken? Till det vardagliga sociala arbetet?
 • En ungdom med egen erfarenhet deltar och berättar om sina upplevelser och vad som gjorde skillnad under placering

 

Fanny Eklund, socionom och projektledare, Attention
Jacqueline Hellman Treschow, kommunikatör, Attention


SPÅR 5G - LVU – hur vet jag att min bedömning är rättssäker med barnets behov i centrum? +

LVU är ett allvarligt ingripande som påverkar den som omhändertagits för resten av dess liv.

 

 • Hur kan jag göra en så rättssäker bedömning som möjligt?
 • Hur vet jag att min första bedömning stämmer?
 • Hur behöver jag göra för att förstå vad det är jag inte förstått?
 • Den mediala debatten om omhändertagande om barn med annan etnisk bakgrund, kan det ligga någonting i den?

 

Anna-Rosa Perris. Leg läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Leg psykoterapeut och KBT handledare. Anna-Rosa har i sitt kliniska arbete samverkat med socialtjänsten på olika sätt under drygt 20 år. Behovet är stort av utökade kunskaper för att kunna göra en rättssäker bedömning inför ställningstagande till LVU, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi


16:00-16:50 – VALBART PASS 6

SPÅR 6A - Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt +

Vad behöver vara vårt fokus? Hur långt räcker den nya Socialtjänstlagen och vad behövs mer?

 

Martin Börjesson, forskare på Marie Cederschiöld högskola, och författare. 
Åsa Furén Thulin, sektionschef socialtjänst på SKR.
Lina Blombergsson, biträdande socialchef i Huddinge och vice ordförande i föreningen Sveriges socialchefer.

SPÅR 6B - Social dumpning; att hitta en lösning på problemen bakom polemiken +

 • En gammal diskussion som går i repris (igen)!
 • Social dumpning; fenomenets beskaffenhet och omfattning.
 • Hur hantera social dumpning; möjliga och omöjliga vägar framåt

 

Jan Amcoff, docent kulturgeografi, Uppsala universitet

SPÅR 6C - Ett kunskapslyft för att motverka våld +

Att frågor om våld nu oftare ställs inom myndigheter, kommunal verksamhet och i vården har också lett till en ökad efterfrågan på kunskap. Det har gjort att användningen av ”Webbkurs om våld” har ökat de senaste åren.

 

 • I Emmaboda utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”
 • Kommunens initiativ för arbete mot våld. #Deträckernu!! Samtliga 900 kommunanställda ska gå kursen under den pågående kampanjen
 • Hur har satsningen i Emmaboda genomförts och vad har den lett till så här långt?
 • Hur kan webbkursen om våld i användas i verksamheten?

 

Annika Engström, projektledare, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet
Louise Sandqvist,
folkhälsosamordnare, Emmaboda kommun

SPÅR 6D - Jag är visst någonting! +

En berättelse om Hassela, där Ida Ali-Lindqvist berör aktuella och problematiska teman såsom makt, pennalism, tillhörighet och strukturellt förtryck. Ida skildrar sina år på Hasselakollektivet, som är ett av Sveriges mest omtalade behandlingshem. Vi får ta del av en personlig och gripande berättelse om minnen från några avgörande år i en ung människas liv. Utsatthet, gemenskap, tystnadskultur – och ett samhälle med en socialtjänst som blivit blint inför sitt eget maktutövande. Dessutom om livet efter Hassela samt om hur institutionellt våld påverkar unga människor.

 

Ida Ali-Lindqvist, författare och samtalsterapeut

SPÅR 6E - Tillsyn av särskilda boenden för äldre bidrar till säkrare vård och omsorg +

Med siktet inställt på att höja lägstanivån för Sveriges äldreboenden har IVO sedan våren 2020 genomfört flera särskilda tillsynsinsatser inom äldreomsorgen. Fokus har bland annat legat på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende samt smittsäkra besök. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för vården och omsorgen i Sverige. Den har också demaskerat sedan tidigare kända brister inom äldrevården.

Anna Karin Nyqvist, enhetschef, IVO
Katarina Waldenborg, inspektör, IVO
Eva Maria Ambesjö, inspektör, IVO

SPÅR 6F - Stöd för praktisk samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende (SIG/SSPF) +

 • SSPF och SIG – två arbetsformer för samverkan mellan lokala aktörer såsom socialtjänsten, polisen och skolan för att erbjuda stöd till barn med normbrytande beteende och hög risk att begå brott
 • Så kan samverkan ske för att arbetet ska bli så bra som möjligt i SSPF och SIG)
 • Socialstyrelsen, Brå och en kommun/verksamhet beskriver framgångsfaktorer

 

Elisabet Sjöström, utredare, Socialstyrelsen
Christina Söderberg,
utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

SPÅR 6G - Samtal om våld och vårdnad, i praktiken, riktat mot yrkesgruppen socionomer +

 • Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor – därför behövs de ideella kvinnojourerna
 • En sammanställning och översyn av bristfälliga vårdnadsutredningar – där det visar sig att det ofta saknas kunskap om mäns våld mot kvinnor när det handlar om vårdnad och umgänge

 

Jenny Westerstrand, ordförande, Roks
Eva Diesen, jur kand, Stockholms universitet


16:50-17:30 – Mingel, musik, dryck och tilltugg. 

Ta tillfället i akt att nätverka med socionomer från hela landet!