PROGRAM DAG 1

08:00 – Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00 – Välkommen till Socionomdagarna 2023!

Välkomstanförande i utställarhallen

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Alexander Ojanne, Social- och trygghetsborgarråd, Stockholm stad

 


09:40-10:30 – VALBART PASS 1

SPÅR 1A - Stärk det ideella engagemanget och agera brobyggare - Att stärka det sociala arbetet och samtidigt lyfta det ideella arbetet kan göra en stor skillnad för samhällsgemenskapen +

England har en ensamhetsminister. Danmark har antagit en tioårsplan för psykiatrin och psykisk hälsa. Den svenska regeringen har aviserat en treårig gemenskaskapssatsning för att motverka ofrivillig ensamhet. Det är allt tydligare att den psykiska och fysiska hälsan påverkas av behovet att tillhöra ett sammanhang, där meningsfullhet ingår som en komponent

 

Martin Modeús, Ärkebiskop, Svenska kyrkan, gör ett kort anförande och efterföljande intervju

SPÅR 1B - Samtiden och framtiden, att utveckla en stark socialtjänst i tiden! +

Camilla Waltersson Grönwall, Statsråd, Socialtjänstminister

SPÅR 1C - Det sociala uppdraget +

Samhällets bästa. Vi måste synliggöra och lyssna till socialarbetare, forskare och alla som arbetar inom sociala sektorn

Susanna Alakoski, socionom och författare


10:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10-12:10 – VALBART PASS 2

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT FÖRSTA LUNCHPAUS.

SPÅR 2A - Samsjuklighetsutredningen - vad händer härnäst av relevans för socialt praktiskt arbete +

Samsjuklighetsutredningen presenterade sitt slutbetänkande i början av året gällande ett antal förslag både vad gäller samordning av insatser till personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt lagändringar.

 

Anders Printz som var särskilda utredaren av Samsjuklighetsutredning

SPÅR 2B - Den förändrade yrkesrollen – en framtidsspaning +

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, socialrättsjurist,  Akademikerförbundet SSR

SPÅR 2C - Att vara utsatt som hbtq-person leder till minoritetsstress +

 • Snäva normer kring kön och sexualitet leder till att hbtq+ personer utsätts för minoritetsstress och mikroaggressioner i sin vardag
 • Minoritetsstress förklarar ökad psykisk ohälsa hos hbtq+
 • Kunskap om hbtq+ och minoritetsstress är centralt för ett professionellt bemötande

 

Anna Malmquist, leg. psykolog, docent, Linköpings universitet, medförfattare till ”Trans” och en av redaktörerna för ”HBTQ+”

SPÅR 2D - Barnets bästa i socialtjänsten +

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Det ställer krav på ett rättighetsbaserat synsätt och att barnets bästa prioriteras.

 

 • Gör det någon skillnad att barnets bästa formulerats på olika sätt i lagar och i barnkonventionen?
 • Vad behöver en bedömning av barnets bästa innehålla för att efterleva konventionen?
 • Stödmaterial och verktyg för prövningar av barnets bästa och barnkonsekvensanalyser
 • Rättslig utveckling sedan barnkonventionen blivit lag

 

Åsa Ekman, författare, i styrelsen för BRIS. Driver podden Barnrättssnack
Ann Rask Samuelsson, juristexamen med inriktning mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Domare, med särskild kompetens och engagemang inom barnrätt, migrationsrätt och sociala trygghetssystemen. Under flera år har Ann Rask Samuelsson varit ledamot och vice ordförande i styrelsen för Bris. Åsa och Ann är författare till boken Barnkonventionen i socialtjänsten, Gothia Kompetens

SPÅR 2E - När personalen går över gränsen +

När barn och unga placeras i samhällets tjänst ska de känna att de vuxna runt omkring dem ger dem stöd och trygghet. IVO:s tillsyn visar att det inte alltid är så. Inom ramen för IVO:s årliga frekvenstillsyn har IVO därför särskilt granskat hur SiS ungdomshem förebygger och upptäcker situationer där en anställd går över gränsen till exempel genom sexuella handlingar eller annat gränsöverskridande beteende. IVO har också granskat vilket stöd den unga får om så sker samt vi delar iakttagelser från granskningen.

 

Pia Karlsson, Joonas Terje, enhetschefer IVO, Caroline Larsson Stålbert, inspektör, IVO

SPÅR 2F - Att (över)leva med ADHD +

 • En kort introduktion till samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i allmänhet, och ADHD i synnerhet
 • Vikten av att tidigt upptäcka och erbjuda insatser, stöd och hjälp utifrån individens behov
 • Beprövade metoder kring bemötande och förhållningssätt samt användbara strategier och hjälpmedel för personer som lever med ADHD

 

Georgios Karpathakis Jaenson, författare och grundare Underbara ADHD

SPÅR 2G - Hedersnormerna börjar redan på förskolan +

 • Det centrala i hedersvåld
 • Könsroller och hedersnormer
 • Barns kroppsliga integritet och hedersnormer
 • Sexualisering av barn i förskolan

 

Soleyman Ghasemiani, socionom, författare och stödkoordinator på GAPF

12:20-13:20 – VALBART PASS 3

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT ANDRA LUNCHPAUS.

SPÅR 3A - Omotiverade skillnader i socialtjänsten – hur ser det egentligen ut? +

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt omotiverade skillnader i 1300 förstagångsutredningar enligt arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) inom äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-verksamhet.

 

 • Hur utreds och bedöms mäns respektive kvinnors behov av stöd från socialtjänsten?
 • Hur delaktiga är personerna själva i utredningen?
 • Vad är viktigt att tänka på för att framtidens socialtjänst ska bli mer jämlik?

 

Eva Hagbjer, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

SPÅR 3B - Att gå vidare från utmattning och att förebygga och hantera återfall +

 • Praktisk kunskap om hur kvardröjande symtom och återfall kan förebyggas och hanteras med hjälp av ACT och KBT
 • Vad är utmattningssyndrom och hur ser vägen ut ur utmattningssyndrom
 • Vad säger forskningen?

 

Giorgio Grossi, beteendevetare, docent i medicinsk psykologi och leg. Psykoterapeut, Stressmottagningen i Stockholm. Han är även författare, senast till ”Gå vidare efter utmattning.”

SPÅR 3C - Kommunens roll för att underlätta nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden +

 • Så arbetar Stockholms stads Etableringscentrum med tidiga insatser
 • Vikten av att erbjuda ett samlat stöd genom Welcome house
 • Att tillsammans med berörda myndigheter och samarbetspartners nå snabba och hållbara resultat

 

Lotta Lindberg, enhetschef, Stockholm Stad
Arja Kallo, biträdande verksamhetschef, Stockholm stad

SPÅR 3D - Umgänge – för barnets bästa? +

När vårdnad, boende och umgänge ska avgöras ska principen om barns bästa gälla. Ändå tvingas barn till umgänge med en förälder de med rätta är rädda för – vad kan samhället och socialtjänsten göra?

 

 • Till och med barn som bor med sina mammor på kvinnojourernas skyddade boenden tvingas till umgänge, med pappa som är själva anledningen att de behöver leva skyddat.
 • Jämställdhetsmyndighetens granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge visar att samhället inte skyddar inte barn och mammor från våld. I 64 procent av de granskade fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp
 • Barn som tvingas till umgänge får psykiska men i vuxen ålder. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men.
 • Vad betyder en god och nära relation när den ena föräldern hotat, våldtagit och kränkt den andra föräldern? Vad kan samhället och socialtjänsten göra?

 

Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon
Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid, Unizon

SPÅR 3E - Dokumentation och delaktighet. Så här gör du barnet delaktigt på riktigt! Ett f.d fosterbarn och socionom berättar +

Rebecca Svensson delar med sig av sin uppväxt och erfarenheter kopplade till att vara och inte få vara delaktig

 

 • Vad innebär det att erbjuda delaktighet?
 • Konkreta tips kring hur vi kan skapa delaktighet för barnen från samtalet, till dokumentationen
 • Därför är dokumentationen viktig – att tänka på vad som bör ingå

 

Rebecca Svensson, föreläsare och socionom

SPÅR 3F - Sexuell inaktivitet – hur påverkar det männen och samhället +

 • Vilka är konsekvenserna av manlig sexlöshet?
 • Vad säger forskningen om sexlöshet?

 

Peter Ueda, författare och skrivit boken ”Man går sin egen väg”, en bok om de sexlösa männen, och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet

SPÅR 3G - Våld i nära relationer – vad säger juridiken? / Skydda och förebygga sexuella övergrepp och andra brott mot barn på nätet +

12:20 Våld i nära relationer – vad säger juridiken?

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:

 • vilket ansvar har socialtjänsten
 • vilket ansvar har hälso- och sjukvården
 • vilket ansvar har tandvården
 • Socialstyrelsens omarbetade handbok Våld i nära relationer

 

Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning

 

12:50 Skydda och förebygga sexuella övergrepp och andra brott mot barn på nätet

 

 • Hur ser det ut i dag
 • Hur jobbar polisen med sexuella övergrepp mot barn (på nätet) och alla andra brott på nätet som man kan råka ut för som ung.
 • Arbetet med brottsförebyggande och internetrelaterade sexualbrott mot barn (ISÖB)

 

Lena Larsson, brottsförebyggare och förundersökningsledare, Nationellt It-brottscentrum SC3, Noa/Polisen
Louise Åhlén, verksamhetsutvecklare, Polisen


13:30-14:30 – VALBART PASS 4

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT TREDJE LUNCHPAUS.

SPÅR 4A - Hur arbetar man mot gängkriminalitet i Danmark - och fungerar det? +

David Brehm Sausdal, Docent. Biträdande universitetslektor, Lunds universitet

 

SPÅR 4B - DEL 1 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten +

Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter?

Workshopen inspirerar till språklig kreativitet och ger verktyg att formulera olika sorters kunskap och engagemang. Praktiska skrivtips och mod att förbättra och publicera. Om utmaningar, möjligheter och skillnader mellan olika slags texter.

Rekommenderat fortsättningspass 5B

Susanna Alakoski, socionom och författare

 

SPÅR 4C - Vart tar kvinnorna vägen? / Straff i frihet - hur gör frivården samhället tryggare? +

13:30 Vart tar kvinnorna vägen?

Unizons kvinnojourers stödsamtal med kvinnor ökar för varje år, samtidigt minskar antalet dygn som kvinnor beviljas skyddat boende av socialtjänsten. Hur går det ihop?

 • En översikt: Flera av Unizons jourer larmar om minskad beläggning och minskade förfrågningar. Tyvärr är det inte för att våldet minskat.
 • Unizons stödsamtal ökar varje år och kriminalstatistiken visar inte på någon minskning gällande mäns våld mot kvinnor.
 • De flesta är i teorin överens om att samhället måste förenkla för kvinnor som tar det modiga beslutet att lämna en våldsam man – genom att erbjuda skyddat boende i det akuta skeendet och ge förtur till permanent bostad.
 • Hur är det möjligt att utvecklingen i landets kommuner går åt motsatt håll?
 • Vad ska vi göra åt det?

 

Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon
Maria Björsson, sakkunnig Kvinnofrid och kvalitetsutveckling Unizon 

 

14:00 Straff i frihet – hur gör frivården samhället tryggare?

 • Utmaningarna och möjligheterna med framtidens frivård?
 • Vilken kompetens kommer behövas på frivården?

 

Christina Thingwall, projektledare frivården 
Göran Törnblom, frivårdschef, Stockholms Stad

SPÅR 4D - Ett fredat rum – Hur stärker vi barns rättigheter i familjerättsliga konflikter? +

 • Läget i Sverige idag
 • Hur påverkas barn av föräldrars konflikt?
 • Hur når vi föräldrarna?
 • När barn tvingas till umgänge
 • Samverkan för barnets bästa
 • Möjliga insatser

 

Sara Sanzén, legitimerad psykolog och utbildare på Rädda Barnen Välfärd, där hon nu utbildar i Traumamedveten omsorg och Ett fredat rum

SPÅR 4E - DEL 1 Ungas inre bästis och pessimist. Hur når vi unga i utmanande samtal? +

 • Hjärnforskningens svar på varför unga människor är självkritiska och/ eller pessimistiska till andra
 • ”Den inre kritikern” och hur den negativa och pessimistiska inre dialogen fungerar
 • ”Den inre bästisen” hur får vi i gång en tröstande och omsorgsfull inre dialog
 • Självkännedom – en bra utgångspunkt för att skapa inre styrka och klara påfrestningar
 • Hur bygger vi inre psykologiska muskler som yrkes-självbild, yrkes-självkänsla och självomsorg

Rekommenderat fortsättningspass 5E

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

SPÅR 4F - Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna... / Ekonomisk utsatthet hos barnfamiljer - samverkan och verktyg +

13:30 Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD – 20 år av framgångsrik samverkan mellan akademi och yrkesliv

 • SUDs aktiviteter och vad samverkan konkret bidrar till – en framgångsrik samverkan över tid.
 • Hur kan en forskningsanknuten socialtjänst och en evidensbaserad praktik förverkligas i mindre kommuner.
 • SUD samarbetet som ett gott exempel på hur verksamheterna framöver ska klara av att efterleva den nya Socialtjänstlagen, vilken ställer krav på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • FYS Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten, arbetar nationellt och SUD regionalt – så arbetar verksamheterna för att återkoppla kunskap från forskning på nationell som regional nivå

 

Joacim Larsson von Garaguly, avdelningschef socialt arbete och universitetslektor Företagsekonomi, Högskolan Dalarna

Jesper Karlsson, Orsa kommun

Elin Johansson, verksamhetsutvecklare SUD, socionom med magisterexamen i socialt arbete

 

14:00 Ekonomisk utsatthet hos barnfamiljer – samverkan och verktyg

 • Ekonomisk utsatthet i Sverige i siffror
 • Hur kan vi nå ut med stöd till familjer som kämpar med skuldproblem och ekonomisk stress?
 • Effektiv samverkan för klienternas bästa
 • Tips och verktyg för att kunna stödja och hjälpa ekonomiskt utsatta personer att få ordning på sin ekonomi

 

Maria Lindstedt, utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket
Margareta Lindberg, utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket

SPÅR 4G - Betydelsen av socioekonomiska bakgrundsfaktorer för om personer blir kriminellt aktiva eller inte +

 • Vad säger den samlade forskningen om sambandet mellan socioekonomiska bakgrundsfaktorer under uppväxten och delaktighet i brott?
 • Hur ser styrkan i sambandet ut om man jämför med olika faktorer som forskningen funnit vara riskfaktorer för brott?
 • Hur förklarar forskare kopplingen mellan socioekonomiska bakgrundsfaktorer och delaktighet i brott?

 

David Shannon, enhetschef, Brå


14:30 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen


15:00-15:50 – VALBART PASS 5

SPÅR 5A - Minskad sekretess inom socialtjänsten för att förebygga och bekämpa brott +

Stefan Holgersson, kammarrättspresident och särskilda utredare i Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03)


SPÅR 5B - DEL 2 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten +

Hur når du ut med tankar, kunskaper och åsikter?

 

Workshopen inspirerar till språklig kreativitet och ger verktyg att formulera olika sorters kunskap och engagemang. Praktiska skrivtips och mod att förbättra och publicera. Om utmaningar, möjligheter och skillnader mellan olika slags texter.

Vi rekommenderar att du deltagit på pass 4B för största utbyte av detta pass

 

Susanna Alakoski, socionom och författare

SPÅR 5C - Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism +

 • Vad finns det för kopplingar mellan maskulinitet och våldsbejakande extremism (VBE)?
 • Skulle en genusmedveten ansats kunna vara en del av ett förebyggande arbete mot VBE?
 • Hur förhåller sig det våldsförebyggande arbetet till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

 

Sari Römpötti, rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism, CVE
Katarina Eman Risberg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

 

SPÅR 5D - Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn +

 • Berättelser och kreativa uttryck för att skapa sammanhang och ge kraft
 • Berättelser och kreativa uttryck för att skapa motivation och lust till förändring
 • Berättelser och kreativa uttryck i utredning och samtal
 • Berättelser och kreativa uttryck i traumaåterhämtning
 • Teorier bakom varför berättelser och kreativa uttryck behövs i utredning och behandling

 

Ulrika Ernvik, författare, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning

SPÅR 5E - DEL 2 Professionella samtal: Motivation, hjälpa handen och svalka i verktygslådan: Så använder vi verktygen +

 • Vad gör vi med unga som inte vill eller hur skapar vi motivation där motivationen saknas
 • Att ta på den ”professionella rocken”
 • Hur vi identifierar och bemöter tanke och känslofällor
 • Samtalsverktyg
 • ”Hjälp handen” Norskt KBT verktyg för att bemästra svåra situationer
 • SVALKA – råd inför möten med besvärliga personer som ex rättshaverister

Vi rekommenderar att du deltagit på pass 4E för största utbyte av detta pass

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet

SPÅR 5F - Det sociala arbetet inom äldreomsorgen +

 • Vardagen för socionomer och socialarbetare
 • Integration och delaktighet och de möjligheter och utmaningar som kan uppstå

Palle Storm, socionom, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

SPÅR 5G - Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism +

 • Varför ett metodstöd?
 • Hur använder du metodstödet?
 • Vilka risk- och skyddsfaktorer bör du vara uppmärksam på?
 • Vad tycker kommunerna om stödet?

 

Emma Holmgren, rådgivare,Center mot våldsbejakande extremism, CVE


16:00-16:50 – VALBART PASS 6

SPÅR 6A - Så är en bra terapeut - panelsamtal +

 • Vad är det som gör att vissa terapeuter får bättre resultat än andra?
 • Vad har metoden för betydelse, jämfört med terapeuten och relationen med patienten?

 

Björn Philips, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet
Camilla von Below, fil.dr, psykolog och psykoterapeut, lektor vid Stockholms universitet och kliniskt verksam vid S:t Lukas
Fanny Marell, psykoterapeut och handledare
Mfl. Medverkande
Moderator: Annika Sjöberg, tidningen Socionomen

SPÅR 6B - Konsten att implementera: från papperstigrar och hundgöra till nytta i praktiken +

 • Att införa nya arbetssätt i praktiskt socialt arbete
 • Att lyckas med implementeringen i praktiska situationer – med avstamp i teori och forskning
 • Att lösa problem och hoppa över hinder
 • Implementering som lagsport
 • Från projekt till kontinuerligt förbättringsarbete

 

Ulrica von Thiele Schwarz har i över ett decennium forskat om implementering i samarbete med företag och organisationer som kämpar med att få idéer och planer att omvandlas till praktisk nytta och är bland annat författare till Implementeringsboken, skriven tillsammans med Henna Hasson

SPÅR 6C - Motverka hemlöshet – en viktig del av socialtjänstens förebyggande arbete +

 • Förebygga avhysningar – hur kan socialtjänsten jobba med direkt och indirekt stöd?
 • Bostad först – en fungerande modell för att minska hemlöshet

 

Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen
Anna Nerelius, utredare på Socialstyrelsen, avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten.

SPÅR 6D - Blir du ledsen om jag dör? Om unga som hamnar i våldsspiraler och vägen ur det +

Nicolas Lunabba berättar om de unga som hamnar i våldsspiraler och om sitt arbete med barn och ungdomar för att förklara hur man kommer ur detta. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och har debuterat som författare, samt är Hedersdoktor, Malmö universitet. Samt författare till ”Blir du ledsen om jag dör?” och ”Dagbok från 20-talet”.

SPÅR 6E - Bli klok på alla sätt och vis! +

 • Vad är visdom?
 • Hur man utvecklar sin visdom
 • Åsikter, tyckande och vetskap
 • Varför är det så viktigt med visdom?

 

Stefan Einhorn, professor och författare, senast till ”Tillåt mig tvivla – en bok om åsikter på gott och ont”, skriven med Folke Tersman

SPÅR 6F - En modell för att skapa lokal evidens - hur praktiker kan använda teori och forskning för att själv bedöma relevansen av olika insatser +

Inom socialt arbete ställs socialarbetare ofta inför situationer där de behöver välja mellan olika insatser. En grundläggande etisk princip för socialt arbete är att minimera risken för att socialtjänsten har negativa effekter. För att kunna göra det måste utövare känna till de möjliga positiva och negativa effekterna av olika insatser

 

 • Brist på evidens är sällan ett alternativ för socialarbetare att inte göra någonting!
 • En modell för hur praktiker kan använda teori och forskning för att själv bedöma relevansen av olika insatser. Modell är inte empiriskt testad utan härrör från en serie workshops i evidensbaserad praktik riktad till praktiker på olika nivåer inom svensk socialtjänst.

 

Marit Eskel, RISE – Research Institutes of Sweden
Knut Sundell. SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering


SPÅR 6G - Länsstyrelsens uppdrag och roll för att stödja kommunernas i deras brottsförebyggande arbete +

 • Lägesbild hur ser det ut i de 26 kommunerna
 • Hur uppnår man effektiva samarbeten mellan kommunerna?

 

Erik von Essen, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Stockholm


16:50-17:30 – Vi minglar och nätverkar i utställarhallen!