PROGRAM DAG 1

OBS! Pga det rådande läget har Socionomdagarna 2020 flyttats till nästa år, 9-10 november 2021!

Programmet nedan gäller därför inte och kommer uppdateras för 2021 närmare konferensen.

Program dag 1 – Onsdag 11 november 2020

08:00 – Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00 – Välkommen till Socionomdagarna 2020!

Välkomstanförande i utställarhallen, Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.


09:40-10:30 – VALBART PASS 1


SPÅR 1A - Nu är robotarna här – det automatiserade beslutsfattandet i kommunerna +

• Vilka nya utmaningar dyker upp när robotar i offentlig sektor fattar beslut?
• Är det möjligt att få samma insyn i den digitaliserade automatiserade verksamheten?

 

Marianne Eliasson, särskild utredare, Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet

Moderator: Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR

SPÅR 1B - Socialtjänsten måste med i omställningen till en god och nära vård +

En personcentrerad hälso- och sjukvård som utgår från människans hela situation utvecklas bäst tillsammans med socialtjänsten. Det vi ser framför oss är en ny kultur för samverkan som kommer behöva leda till nya arbetssätt.

 

 Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen och Karin Thorheim, utredare, Socialstyrelsen och Malin Åman, utredare, Socialstyrelsen och Lena Martin, utredare, Socialstyrelsen

SPÅR 1C - Satsningen på socialtjänst – så stödjer Socialstyrelsen det sociala arbetet +

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

SPÅR 1D - Första året med barnkonventionen som lag – utmaningar, lärdomar och vägen framåt +

Efter ett år med barnkonventionen som lag. Hur långt har kommuner kommit och vilka lärdomar finns att dra utifrån arbetet hittills? Här lyfts vanliga hinder som många brottas med, goda exempel, framgångsfaktorer och konkreta verktyg för att lyckas i arbetet.

 

 Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

SPÅR 1E - Dansa mjukt med tillvaron – om psykisk och existentiell hälsa +

Betrakta de psykologiska och existentiella friskhetsfaktorerna. Genom att belysa hälsan kan vi bättre kan förstå ohälsan.

 

Anna Kåver, leg, psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykolog, handledare och författare. Hon har varit verksam i behandlingsforskning och klinisk verksamhet i drygt 40 år.

SPÅR 1F - Ensamkommande barn på väg att etablera sig på arbetsmarknaden +

Om ensamkommande i utbildning och att bilda familj samt komma ut på arbetsmarknaden.

 

Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

SPÅR 1G Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter +

• Lägesbild över situationen i Sverige idag
• Stöd i att stötta och stärka kvinnor och tjejer
• Kunskap om porrens skadeverkningar och kopplingen mellan porr och prostitution

 

Olga Persson, generalsekreterare Unizon och Zandra Kanakaris, förbundsordf. och generalsekreterare för 1000 möjligheter, Unizon


10:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10-12:10 – VALBART PASS 2

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 2. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 2A - Förändrad plasticitet i hjärnan skapar gemensamma faktorer för spelberoende och alkoholism +

Problematiskt spelande är vanligt förekommande hos personer med riskbruk och beroende av alkohol. Forskningsrön beskriver hur förändringar både i minnesfunktion och hjärnans belöningssystem bidrar till utveckling av såväl alkohol- som hasardspelberoende.

 

Fred Nyberg, professor e.m. och verksam som seniorprofessor vid U-FOLD, Uppsala universitet

SPÅR 2B - Samrådsmodellen – hur samverkar vi framgångsrikt inom socialtjänsten i ärenden som rör våldsutsatta personer och våldsutövare +

• Våld i nära relation – samverkan, samarbete och samråd
• Samrådsorganisation för att upptäcka fler utsatta, ge rätt insatser, ta fram en samordnad individuell plan samt gemensamt följa upp ärendet

 

 Anna Ståhl, socialsekreterare, enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad och Camilla Lundgren, kurator, enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad

SPÅR 2C - Socialtjänstens verksamheter – innebörder och effekter för personer med allvarliga psykiska problem +

• Boendestöd och sysselsättningsverksamheter

 

 Gunnel Andersson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har forskat om personer med allvarliga psykiska problem, vardagsliv, sociala relationer och boendestöd.

 

SPÅR 2D - Det dubbla utanförskapet – placerade ungas upplevelser av mobbning och kränkande behandling +

• En kort beskrivning av mobbning och kränkande behandling bland unga
• Vad vet vi om placerade ungas utsatthet för mobbning och kränkande behandling – nationellt och internationellt

 

 Hélène Lagerlöf, socionom och forskare, fil. dr., Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 

SPÅR 2E - Hur använder vi barns rättigheter och Agenda 2030 för att öka takten i vårt arbete mot våld? +

• Hur för vi samman barnrättsarbetet med arbetet att uppnå målen i Agenda 2030. Lokalt, nationellt och globalt?
• UNICEF Sverige har verktyg för hur man kan integrera och göra verklighet av alla barns rättigheter på kommunal och regional nivå inom socialtjänst och skola samt annan relevant verksamhet

 

 Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

SPÅR 2F - Placerade barn och ungdomar på SIS och HVB-hem +

• Att arbeta utifrån ett tvärprofessionellt team med placerade barn och ungdomar för att minska omplaceringar och höja skolresultaten
• Hur kan kommuner göra barn och unga delaktiga i sin vård och sin skolgång under placering

 

Petra Blom, samordnare, Norrköping kommun

 

SPÅR 2G - Cannabis – forskning, historia och politik +

• Vad händer i kroppen och hjärnan när man använder cannabis?
• Är cannabis en bra medicin?
• Hur har det gått i de länder där man legaliserat?

 

 Pelle Olsson, vetenskapsjournalist och författare

12:20-13:20 – VALBART PASS 3

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 3. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 3A - Aktivera ditt eget trygghetssystem och lämna prestationsångesten bakom dig – compassioneffekten! +

Christina Andersson, leg. psykolog, författare, forskar vid Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan

SPÅR 3B - V8 – en metod för stödfunktioner inom socialtjänsten +

• Ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser
• Verktyg för att leverera lätt och rätt utifrån ditt specifika uppdrag

 

Helena Post Mårtensson är föreläsare och GIG:are i egen verksamhet. Hon är socionom sedan 90-talet och har lång yrkeserfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden

SPÅR 3C - Vad har vi lärt oss när det gäller mottagandet av ensamkommande barn? +

Kunskapscentrum för ensamkommande barn delar med sig av sina erfarenheter. Under året har centret gjort en rapport om situationen när det gäller ensamkommande barn och unga. Vilka svåra frågor återstår, vad har vi lärt oss och hur förvaltar kommunerna kunskapen. Centret delar med sig av resultatet av arbetet och gör även en tillbakablick och delar med sig av de kunskaper som har tillskansat sig sedan det stora mottagandet 2015.

 

 Petra Rinman, enhetschef, Socialstyrelsen och Marie-Anne Karlsson, utredare, Socialstyrelsen

SPÅR 3D - Ny sexualbrottslagstiftning med fokus på frivillighet / Så arbetar vi framgångsrikt med placeringar i skyddat boende +

Ny sexualbrottslagstiftning med fokus på frivillighet

• Vad innebär den nya skärpta sexualbrottslagstiftningen?
• Vad betyder sexualbrottslagstiftningen för yrkesverksamma?

 

 Fredrik Selin, jurist, Brottsoffermyndigheten

 

Så arbetar vi framgångsrikt med placeringar i skyddat boende

• Samverkan och andra framgångsfaktorer

 

Ann Isaksson, verksamhetschef, Alla Kvinnors Hus och f.d. polis

SPÅR 3E - Kreativa familjesamtal för båda hjärnhalvor – idéer och verktyg för att få både barn och vuxna delaktiga +

Aktivera höger hjärnhalva och vårt sociala engagemangssystem, kreativa övningar som är lätta att använda.

 

Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med systemisk inriktning, arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Bland annat författare till ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer”, som getts ut på Studentlitteratur

SPÅR 3F - Brottsförebyggande arbete med barn och unga – aktuellt på Socialstyrelsen och i omvärlden +

Socialtjänstens har ett viktigt och komplext uppdrag och att arbeta brottsförebyggande med barn och unga som har ett normbrytande beteende och riskerar att begå brott är en av dessa. Socialstyrelsen jobbar därför med många olika frågor som rör detta, bland annat olika utvecklingsprojekt i kommuner och regioner tillsammans med skolan.

 

Liselotte Persson-Öhrn, utredare, Socialstyrelsen och Petra Bergendahl, jurist, Socialstyrelsen

SPÅR 3G - Hot, stalking och trakasserier – hur ser det ut på din arbetsplats?+

• Att hantera ett av de mest växande problemområdena för både näringsliv och offentlig sektor
• Hur förebygga hot och våld på arbetsplatsen genom att i ett tidigt skede kunna identifiera vilka problematiska situationer som kan komma att utvecklas till omfattande och riskfyllda konflikter

 

 Carl, riskmanager, Nationella Skyddsinsatser
 Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet

13:30-14:30 – VALBART PASS 4

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT LUNCH UNDER PASS 4. LÄTTARE LUNCH SERVERAS I UTSTÄLLARHALLEN.

SPÅR 4A - Erfarenheter från Norge där Barnkonventionen varit lag sedan 2003 +

  • Vad det betyder att Barnkonventionen är överordnad nationella lagar i Norge
    • Tolkningen och tillämpningen av Barnkonventionen i Norge
    • Erfarenheter och vägen framåt i Norge

 

Kirsten Sandberg, professor, Universitetet i Oslo, Department of Public and International Law. Kirsten var medlem av FN:s barnkonvention mellan 2011-2019 och under 2013-2015 som chef

SPÅR 4B - Hållbar socionom – yrkesintroduktion för socialsekreterare +

• Hur kan vi anpassa vår yrkesintroduktion för att ge nyanställda socialsekreterare en bra grund att stå på i yrkeslivet
• Varför behöver vi göra det för att öka personalstabiliteten?
• Krav, kontroll, stödmodellen, med mera

 

Helena Post Mårtensson är föreläsare och GIG:are i egen verksamhet. Hon är socionom sedan 90-talet och har lång yrkeserfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden

 

SPÅR 4C - Sluta skjut-projektet – samverkan mellan Polisen och Malmö Stad +

Att med en amerikansk evidensbaserad amerikansk metod bekämpa skjutningar och främja avhopparverksamhet och möjligheten att ”hoppa av” och lämna kriminalitet.

 

Glen Sjögren, kommissarie, koordinator i projektet Sluta skjut, Polismyndigheten, Polisområde Malmö och Rebeca Persson, socionom, verksam i Malmö stads avhopparverksamhet, Malmö stad

 

SPÅR 4D - Barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet +

• Vilken typ och omfattning av våld identifieras i barnavårdsutredningar?
• Hur bedöms risken för fortsatt våld?
• I vilken utsträckning är barn delaktiga som informanter om våld?

 

 Birgitta Svensson, lektor i socialt arbete och forskningsledare FOU välfärd Värmland, Karlstads Universitet. Hon är initiativtagare och forskningsledare för forskningsstudien SAVE som görs vid FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet i samarbete med kommuner, SKR och Socialstyrelsen. SAVE är den hittills största studien i Sverige om utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården vid misstänkt våldsutsatthet och rör cirka 800 barn

SPÅR 4E - Vi slog följe en stund – berättelser från terapirum och radio +

• Faktorer som bidrar till förändring
• Om ömsesidig och relevans i samtal

 

Allan Linnér, leg psykolog. Berättelser från terapirum och radio med fokus på ömsesidighet, jämbördighet och förändring. Allan har arbetat sedan cirka 40 år med par, enskilda och familjer utifrån ett psykodynamiskt och relationellt perspektiv och var tidigare ”Radiopsykologen i P1″

SPÅR 4F - Vården och omsorgen som hjälp eller stjälp vid svårt självskadebeteende +

• ”Ärr för livet” – en personlig berättelse och en samhällsskildring
• Latrogena effekter – hur vården bidrar till försämring, hur sådana mönster uppstår och hur de kan förebyggas
• De ”hopplösa fallen” – vad behövs för att bryta en ond cirkel?

 

Sofia Åkerman, författare, sjuksköterska, jurist

SPÅR 4G - Territoriella gäng – uppbyggnad, rekrytering och lokal påverkan på det offentliga rummet +

De territoriella gängens uppbyggnad och funktion. Vad behöver vi tänka på och utveckla för att bryta trender.

 

 Maria Wallin, sociolog, analytiker och utvecklingsledare, social utveckling och social resurs, Göteborgs Stad


14:30 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen


15:00-15:50 – VALBART PASS 5

SPÅR 5A - Familjer med långvarigt behov av försörjningsstödc – hur påverkar det barnen? +

  • Fattigdom och osäkra boendeförhållanden är en särskild utsatthet för redan utsatta barn

 

 Tove Samzelius, doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet och tematisk rådgivare för Rädda Barnen.

SPÅR 5B - Det sociala engagemangssystemet – en neurovetenskaplig förklaring av anknytningsteorin +

Förutsättningar och övningar för att öka tryggheten både i relationen mellan professionell och klient, och i relationer mellan vuxna och barn.

 

 Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med systemisk inriktning, arbetar som familjeterapeut inom primärvården, samt med handledning och utbildning i företaget Familjeglädje. Bland annat författare till ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer”, som getts ut på Studentlitteratur

 

 

SPÅR 5C - Vägen till egen bostad – att få nyanlända att ta sig ut på den reguljära bostadsmarknaden +

• SHIS – Stockholm stads bostadssociala resurs med uppdrag att hjälpa nyanlända
• Boskola för nyanlända – arbetsmetod, och att skapa relation till myndigheter, socialtjänst, skola, omsorg och närboende
• Vägen till egen bostad – bostadsvägledningsarbete

 

 Mattias Rosenqvist, enhetschef, SHIS

SPÅR 5D - Del 1: Hälsofrämjande samtal – Smarta mål +

Att stärka det ”psykologiska immunförsvaret” som skapar motstånd till psykisk ohälsa. Hur kan de unga ta sig igenom de problem och hinder de möter under livets resa?

 

• SMARTA MÅL som utgångspunkt – ska leda till att de unga får ”inre muskler” som kan vara behjälpliga när livet behöver extra kraft och energi
• SMARTA MÅL som ett verktyg för samtalsledare. Inventera färdigheter i samtal via den s.k. Färdighetstrappan

 

Del 2 hålls under spår 6D.

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet.

SPÅR 5E - Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra? +

• Ökar psykisk ohälsa i Sverige?
• Varför minskar inte psykiska problem när samhället förbättras?
• Vad beror psykisk ohälsa på och vad kan vi göra?

 

 Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”

SPÅR 5F - Min bror tog drogerna – syskonperspektivet! +

Personliga erfarenheter av att växa upp med en bror som tog droger.

 

 Frida Jonsson, socionom, cert. handledare för programmet Sorgbearbetning, föreläsare samt författare till boken ”Min bror tog drogerna

SPÅR 5G - Kartläggning av skyddade boenden för våldsutsatta personer i Sverige +

Socialstyrelsen har under 2020 publicerat en kartläggning av omfattning och kvalitet av skyddade boenden. En enkätundersökning har genomförts som riktats till samtliga identifierade skyddade boenden. På seminariet ges en lägesbeskrivning av skyddade boenden i Sverige. Resultat om antal skyddade boenden, driftformer, antal platser, storleken på boendet, bemanning och finansiering redovisas.

 

Kristina Lindholm, utredare, Socialstyrelsen och Lotta Nybergh, utredare, Socialstyrelsen

 

16:00-16:50 – VALBART PASS 6

SPÅR 6A - Paneldiskussion: Klassamhällets återkomst +

 Lena Engelmark, chefredaktör för tidskriften Socionomen

 Hans Swärd, professor Socialhögskolan, Lunds universitet

SPÅR 6B - Hjärnsmart på jobbet! +

Mycket som händer? Svårt att hålla fokus? Jobbar över för att hinna? Rätt strategier gör jobbet bättre!

 

 Louise Nelson, utbildad socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. I sitt eget bolag erbjuder Louise spetskompetens inom mental ergonomi och psykosocialt stöd för både offentlig och privat verksamhet

SPÅR 6C - Att tänka på i möten med människor som upplevt trauma och stress +

• Följdverkningar, symptom, förhållningssätt i stöd och behandling
• ACT eller ”tredje vågens KBT” för att förstå och bemöta trauma och stress

 

 Ulf Gustavsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, tidigare chef för Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala, numera utbildare i privat regi i ACT och trauma, handledare och behandlare

SPÅR 6D - Del 2: fortsättning: Hälsofrämjande samtal – kraftfulla frågor – KASAM

Att stärka det ”psykologiska immunförsvaret” som skapar motstånd till psykisk ohälsa. Hur kan de unga ta sig igenom de problem och hinder de möter under livets resa?

 

Vad händer när vi ställer intressanta frågor till oss själva och till den som kommer på samtal? Hur får vi till sammanhangsmarkeringar och skapar mötesplats med de unga? Vem är i centrum i frågorna och i övningarna som används i Hälsofrämjande samtal? Vart ska frågorna samtalsledaren ställer leda till?

 

Del 1 hålls under pass 5D.

 

Mia Börjesson, socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna, arbetade 20 år som klinisk socionom i kommunal verksamhet.

SPÅR 6E - Socialt arbete i skolan – samarbeten och professionellas gränser i omvandling +

• Villkor och utmaningar i den skolkurativa praktiken
• Grunderna i den psykosociala kompetensen viktiga hörnstenar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
• Helhetssyn – tankar kring ett konkurrensutsatt begrepp

 

 Cristine Isaksson är utbildad socionom och bildterapeut och anställd som lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hon undervisar främst om vetenskaplig metod och etik

SPÅR 6F - Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning +

• Åtta kommuner deltar i ett projekt för att prova och utvärdera koordinatorstöd under svenska förhållanden
• Identifierade framgångsfaktorer och erfarenheter så här långt i projektet redovisas
• Presentation av insamlade data från den systematiska uppföljningen som görs med ett verktyg framtaget av Socialstyrelsen

 

 Mona Pihl, projektledare och möjliggörare/praktiker, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

 

SPÅR 6G - Unga och brott i Sverige – brottsdrabbades reaktioner och hur kan ungdomsbrott och otrygghet motverkas +

• Överblick – hur ser det ut, beteendemönster hos unga, vad säger forskningen
• Vilka blir konsekvenserna för de drabbade och effektiva åtgärder

 

 Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige.


16:50-17:50 – Mingel, musik, dryck och tilltugg.

Ta tillfället i akt att nätverka med socionomer från hela landet!