PROGRAM DAG 1

08:00 – Socionomdagarna slår upp portarna – morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:00 – Välkommen till Socionomdagarna 2024!

Välkomstanförande i utställarhallen

 


09:40-10:30 – VALBART PASS 1

SPÅR 1A - Professionens nya uppdrag – vad innebär lagändringarna för de som arbetar inom socialtjänsten? +

Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister

SPÅR 1B - En skildring av Sverige både på gott och ont +

 • En historia att ta sig ur det destruktiva livet och erfarenheter kring utanförskap, segregation och integration.
 • Hur har Sverige förändrats
 • Att möta gängledare och kontroversiella personer

 

Victor de Almeida, författare till boken Kramen från helvetet och driver bland annat podcasten och youtube-kanal

SPÅR 1C - Jag ville inte leva men vågade inte dö – om mötet med en socialsekreterare som tog mig på allvar. Det räddade mitt liv +

Frihet betyder allt för en människa. Jag vet av egen erfarenhet hur det är att leva i utanförskap och utsatthet. Lyckligtvis fick jag en chans till ett nytt liv. Det krävdes att någon trodde på mig, hårt arbete, mod och vilja att fortsätta köra på även när det var så himla svårt.

 

Jennie Claesson, kommunalråd för Liberalerna i Uppsala kommun


10:30 – Förmiddagskaffe och tid att besöka utställningen


11:10-12:10 – VALBART PASS 2

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT FÖRSTA LUNCHPAUS.

SPÅR 2A -Ett öppet och demokratiskt Sverige +

 • Politiska förslag som kommer att påverka vårt öppna och demokratiska samhälle.
 • Socialpolitiken och den påverkan vi ser att förslagen får för socionomernas arbete
 • Förslag som t ex sänkt straffmyndighetsålder, fängelser för barn, hederligt levnadssätt, anmälningsplikt, stärkt tjänstemannaansvar och försämrad sekretess

 

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, förbundets socialrättsjurist, Akademikerförbundet SSR

SPÅR 2B - Medling vid brott – en konflikthanteringsmetod +

 • Vad är medling: medlingsmetoden, lagstiftning och andra riktlinjer
 • Praktiskt perspektiv kring erfarenheter kring medling
 • Vad säger forskningen?
 • Hur kan vi få in medling mer i socialt arbete?

 

Lottie Wahlin, fil. dr. och lektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle
Mikaela Eriksson, samordnare, medlare och kurator, Uppsala Kommun

 

SPÅR 2C - Att hindra oseriösa och kriminella aktörer inom vård och omsorg +

 • Arbetet med att förebygga och hindra oseriösa och kriminella aktörer i det sociala fältet
 • IVO:s arbete och iakttagelser kring problemen med oseriösa aktörer, inte sällan med koppling till kriminella nätverk
 • Motverka välfärdsbrottslighet och effektivisera det förebyggande arbete samt hantera problemen när de upptäcks

 

Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

SPÅR 2D - Från trauma till trygghet +

Många barn och vuxna som vi möter i det sociala arbetet är traumatiserade. Det påverkar deras förmåga att fungera i vardagen, att relatera till andra och att gå in i ett förändringsarbete.

 

 • Så använder vi berättelser, rörelse och fantasi i tillägg till trygg närvaro och tryggt bemötande för att föra in trygghet i våra möten med människor
 • Så påverkar traumatiserande händelser hjärnan och nervsystemet – få förståelse utifrån interpersonell neurobiologi
 • Konkreta verktyg som hjälper oss i vårt arbete som utredare, behandlare och handledare att leda vuxna och barn från trauma till trygghet.

 

Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning. Hon har under många år jobbat med att utveckla Trygghetsberättelser, en modell för att leda människor mitt i vardagen från trauma till trygghet, och har bland annat gett ut boken Trygghetsberättelser. Från trauma till trygghet

SPÅR 2E - Att villkora stöd – hur fungerande är det? Verkligheten och praktiken +

 • Hur tänker vi kring beteende vi tycker är felaktigt och hur påverkar det sättet vi ger stöd på?
 • Vilka faktorer gör att vi villkorar stöd på beteende?
 • Är det bra att man ibland måste göra sig förtjänad av stöd från samhället? Hur gör vi med dem som inte klarar det?

 

Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare till flertalet böcker om lågaffektivt bemötande inom olika områden
Patti Hansén,
socialpedagog, verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen

SPÅR 2F - Att (över)leva med ADHD +

 • En kort introduktion till samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i allmänhet, och ADHD i synnerhet
 • Vikten av att tidigt upptäcka och erbjuda insatser, stöd och hjälp utifrån individens behov
 • Beprövade metoder kring bemötande och förhållningssätt samt användbara strategier och hjälpmedel för personer som lever med ADHD

 

Georgios Karpathakis Jaenson, författare och grundare, Underbara ADHD

SPÅR 2G - Samverkansprojektet Rätt Kurva – för att minska rekrytering av barn till kriminella gäng +

 • Brottsförebyggande pilotprojekt mellan polis och socialtjänst
 • Att applicera den tyska modellen Kurve Kriegen i Sverige
 • Att inte bara fånga upp barn i riskzon utan även deras familjer samt inkludera näringsliv och civilsamhälle för att skapa större delaktighet och samverkan mellan flera samhällsaktörer

 

Beata Bergkvist, verksamhetsutvecklare, Linköpings Kommun
Jessica Ljung, kommunpolis i Linköping, Polismyndigheten

12:20-13:20 – VALBART PASS 3

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT ANDRA LUNCHPAUS.

SPÅR 3A - Erfarenheter av våld i en nära relation bland placerade ungdomar på SiS särskilda ungdomshem +

 • Intervjuer med ungdomar placerade på SiS särskilda ungdomshem
 • Erfarenheter av våldsutsatthet i en egen nära relation och mer specifikt dynamiken mellan att å ena sidan vara föremål för samhällsinsatser till följd av beteendeproblem och å andra sidan ha varit utsatt för våld i en egen nära relation
 • Hur kan våldsutsatthet förstås och tolkas i relation till annan social problematik, som i ungdomarnas fall föranlett en SiS- placering

 

Peter Andersson, lektor, Stockholm Universitet
Sibel Korkmaz,
socionom, lektor, Stockholm Universitet

SPÅR 3B - Framtidens Socialtjänst med hjälp av digitalisering +

 • Vad behöver kommunerna göra för att utnyttja digitaliseringens möjligheter?
 • Hur stöttar den nationella nivån digitaliseringsarbetet?
 • Hur ser behovet av digitalisering ut inom socialtjänsten?

 

Marta Gandra, samordnare socialtjänstens digitalisering, SKR
Klas Nilsson,
handläggare, SKR

SPÅR 3C - Att leva med ADHD 24/7 +

 • Hjärnan, biologi, hormoner och åldrande
 • Kroppslig, psykisk och sexuell hälsa
 • Att äga sin ADHD

 

Lotta Borg Skoglund, forskare och överläkare Letterlife och SMART Psykiatri

 

SPÅR 3D - Sluta lös konflikter! +

Konflikter utgör en stor del av människors liv: mellan par, mellan barn och föräldrar, mellan vuxna barn och deras föräldrar, mellan anställda, i organisationer, mellan grupper och gäng. Vi är ofta fokuserade på att lösa konflikter – men vad betyder det?

 

 • Går det ens att lösa konflikter? Utifrån interpersonell neurobiologi får vi förståelse för vad som får oss att hamna i konflikt med varandra, hur konflikter fyller ett syfte, och vad vi behöver för att kunna leva tillsammans.
 • Att vara trygg mitt i det som händer – viktigare än att lösa konflikter?

 

Ulrika Ernvik, auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning. Som familjeterapeut har hon kommit att fokusera på konflikter både inom familjesystem, men också i ett vidare perspektiv i det samhälle vi lever i. Hon har bland annat skrivit boken Dig vill jag älska. Om modet och gåvan att leva i nära relationer, där hon utifrån interpersonell neurobiologi beskriver vad vi behöver för att leva i trygghet med varandra.

SPÅR 3E - Hedersförtryck - berättelser från Sverige och världen +

Hur kan socialarbetare och skolan arbeta för att stödja hedersutsatta barn och unga

 

 • Hedersförtryckets olika ansikten och dess komplexitet – erfarenheter av olika röster
 • Hur kan hedersnormer upptäckas och förebyggas med samhälleliga markeringar
 • Vilka åtgärder kan man göra för att förbättra situationen för de utsatta?

 

Amineh Kakabaveh, socionom och ordförande, Vhek – Varken Hora eller Kuvad

SPÅR 3F - Porr och prostitution – en lägesbild om unga tjejers erfarenheter +

”Jag minns inte när jag började ta betalt, om jag var 13 eller kanske 14. När männen frågade efter min ålder så var det inte för att hjälpa mig, säga åt mig att söka hjälp utan de gick igång på att jag var så liten”

 

 • Lägesbild över situationen i Sverige idag – sexuella övergrepp och våldtäkter är ett av våra största samhällsproblem
 • Så ger vi stöd i att stötta och stärka kvinnor och tjejer
 • Vad vet vi om porrens skadeverkningar?
 • Vad vet vi om kopplingen mellan porr och prostitution?

 

Olga Persson, förbundsordförande, Unizon
Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter
Unizon samlar 150 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter över hela landet

SPÅR 3G - Förebyggande arbete med barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet +

 • Betydelsen att involvera familjen i det brottförebyggande arbetet
 • Samarbetet mellan skola, socialtjänst och andra viktiga samhällsaktörer
 • Skapa trygghet och förbättrad medborgakontakt samt få ett ökat förtroende för polisen
 • Visa på förebilder och visa att utvecklingen går att förändra

 

Rissa Seidou, områdespolisen, Järva


13:30-14:30 – VALBART PASS 4

LUNCHPAUS FÖR DIG SOM VALT TREDJE LUNCHPAUS.

SPÅR 4A - Insatser utan behovsprövning – hur kommer det påverka dig? +

Lagförslaget och de möjligheter och risker som finns

Hur påverkar förslaget övriga delar i den nya socialtjänstlagen

 

Monica Engström, huvudsekreterare i Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47)
Fredrik Hjulström,
utredningssekreterarei Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47)

 

SPÅR 4B - Vad är tillförlitlig och tillämpbar kunskap för socionomer? +

Föredraget baseras på forskning och erfarenhet som olika kunskapskällor och om hur dessa kan användas som grund för socionomers agerande och beslut. Om både möjligheterna och riskerna i ett avancerat kunskapsanvändande.

 

 • Vilka tankefällor riskerar vi att fastna i?
 • Hur kan vi bedöma tillförlitligheten på den kunskap vi utgår från?
 • Hur väl kan kunskapen tillämpas i det sammanhang den ska användas?
 • Varför är tvivel så viktigt?

 

Urban Markström, socionom och professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Gästprofessor vid Helsingfors universitet

SPÅR 4C - Botkyrka kommuns arbete med avhoppverksamhet +

 • Systematiskt arbete för att få någon lämna sitt kriminella förflutna
 • Skapa strukturer och samarbeten för ett effektivt arbete
 • Involvera olika aktörer från kommun, myndigheter samt ett nationellt samarbete för att stötta och förbättra avhopparverksamheten

 

Emil Häggbom, samordnare mot kriminalitet Våldspreventivt Center, Botkyrka Kommun
Elise Ekmen, samordnare mot kriminalitet Våldspreventivt Center, Botkyrka Kommun

SPÅR 4D - DEL 1 Barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem +

 • Barn och ungdomars sexuella utveckling
 • Barn och ungdomar med sexuellt utmanande beteenden
 • Barn och ungdomar som har utsatts för sexuella övergrepp
 • Nödvändiga insatser

 

Annika Wassberg, socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

Rekommenderat fortsättningspass 5D

SPÅR 4E - Viktigt att tänka på när man möter en klient med autism +

 • Bemötande och vanliga fallgropar
 • Anpassningar för det goda samtalet
 • Var en möjliggörare

 

Katarina A Sörngård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare, Sörngårds Psykologbyrå

SPÅR 4F - Från forskning till praktik – alkohol- och drogförebyggande arbete / Praktiskt lokalt drogförebyggande arbete +

Detta pass består av två 30 minuters föreläsningar

 

Från forskning till praktik – alkohol- och drogförebyggande arbete

 • Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska alkohol- och drogproblem i samhället?
 • Hur når vi utsatta riskgrupper?
 • Vilka är framgångsfaktorerna i det förebyggande arbetet?

 

Ola Siljeholm, leg. psykolog I med. dr., STAD – en enhet vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

 Praktiskt lokalt drogförebyggande arbete

 • Hur får man effekt på det drogförebyggande arbetet?
 • Så arbetar drogförebyggarna Öckerö med drogprevention
 • Hur påverkar detta socialtjänstens arbete

 

Håkan Fransson, drogförebryggare, Öckerö Kommun
Christine Hummelblad, drogförebyggare, Öckerö Kommun

SPÅR 4G - Samarbete för att förhindra framtida skolattacker +

 • Skolattacker – hur kan det förebyggas
 • Att skapa rutiner och uppföljning av elever i riskzonen samt stöd till elever
 • Vad behöver göras för att få slut på det pågående dödliga våldet i svenska skolor

 

Marcus Hjelm, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Fler talare tillkommer


14:30 – Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen


15:00-15:50 – VALBART PASS 5

SPÅR 5A - Vad innebär det för socialtjänsten att verksamheten ska bedrivas i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? +

Vad vill lagstiftaren uppnå med lagförslaget?

Vad kan förslaget få för konsekvenser för arbetet inom socialtjänsten

 

Monica Engström och Fredrik Hjulström, huvudsekreterare respektive utredningssekreterare i Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47)


SPÅR 5B - Hur kan gemensam digital infrastruktur bidra till bättre socialt arbete och socialtjänst? +

 • Hur kan kommuner och andra offentliga aktörer dra nytta av det arbete som görs nationellt för att underlätta att data delas och används?
 • Hur ökar vi kompetensen och samarbeta bättre för att bli bättre på att använda möjligheter med digitalisering och AI?

 

Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning, Myndigheten för digital förvaltning – Digg

SPÅR 5C - Med trauma- och anknytningsglasögon på umgängesfrågor +

Planering av ett umgänge kring ett placerat barn är en komplex fråga. Kring varje barn måste en enskild bedömning göras och löpande omprövas under placeringens gång. Dilemman uppstår då olika behov och perspektiv ska vägas in!

Hur kan traumakunskap och anknytningsteori hjälpa oss att navigera utifrån principen om barnets bästa?

Två unga vuxna ger sitt inifrånperspektiv på hur de under uppväxt i familjehem påverkades av umgänge med biologisk förälder

 

Emma Fager, socionom, leg. psykoterapeut, handledare
Lotta Forsberg, leg. psykolog, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

SPÅR 5D - DEL 2 Sexuella övergrepp – offer och förövare – samtalen +

 • Att samtala med unga som har utsatt någon för sexuella övergrepp
 • Att samtala med unga som har utsatts för sexuella övergrepp
 • Träna på samtal med unga om sexuella ”erfarenheter”

 

Annika Wassberg, Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrep

SPÅR 5E - Socialtjänstens arbete med stöd till avhoppare +

 • Hur kan socialtjänsten arbeta med personer som vill lämna organiserad brottslighet? Hur ser en avhoppares väg ur kriminalitet ut?
 • Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kriminalvården och SiS har tillsammans med ett trettiotal kommuner arbetat med att utveckla stödet till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer.
 • Att identifiera och ge stöd för att få fler att lämna organiserad brottslighet

 

Johanna Kumlin, enhetschef kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

SPÅR 5F - Verktyg för ett hållbart kvinnofridsarbete +

Män utsätter kvinnor för våld i Sveriges alla kommuner. Det är samhällets och kommunernas lagstadgade ansvar att våldsutsatta kvinnor och barn får det stöd och skydd de har rätt till!

 

 • Stödet och skydd kostar, och måste få kosta för att minska våldets allvarliga konsekvenser, garantera kvinnors och barns trygghet och rädda liv – Vilka vägar finns för arbetet med kvinnofrid i kommunernas pressade ekonomiska läge?
 • Hur kan fler kvinnor och barn beviljas skydd och stöd? Verktyg!

 

Olga Persson, ordförande, Riksförbundet Unizon
Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, Riksförbundet Unizon

SPÅR 5G - Att vända utvecklingen i socialt utsatta områden +

 • Att förstå marginaliserade områden
 • Erfarenheter och lärdomar från praktiskt arbete
 • Både stuprör och samverkan
 • Vad krävs för att vända utvecklingen?

 

Per-Olof Hallin, professor emeritus, Malmö Universitet

16:00-16:50 – VALBART PASS 6

SPÅR 6A - Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet! +

Förberedelserna för den nya socialtjänstlagen pågår för fullt, men är kommunerna redo?

Vad krävs för att socialtjänstlagens intentioner ska bli verklighet och vilka är de bortglömda frågorna?

 

Anna Burston, verksamhetschef i socialpsykiatrin i Lund och ledamot i FSS styrelse
Niklas Eriksson, handläggare på SKR
Erik Ulnes, politisk rådgivare på Rädda barnen
Kalle Pettersson, senior policy designer på Experio Lab Sverige, Passet modereras av Tidskrift Socinomen 

SPÅR 6B - Skolkuratorns individuella samtal med barn och ungdomar +

Forskning om skolkuratorns arbete med individuella samtal vilka kan innefatta hjälp till barn och ungdomar, som av olika anledningar lider av bland annat psykisk ohälsa, skolfrånvaro eller stress som gör att de inte kan nå avsedda mål i skolan

 

 • Hur beskriver skolkuratorer sina erfarenheter av svårigheter och möjligheter i samverkan med andra professioner i elevhälsoteamet?
 • Vad karaktäriserar det skolsociala arbetet med avseende på struktur, process och interventioner i skolkuratorns individuella samtal med barn?
 • Vad kännetecknar skolkuratorns individuella samtal utifrån ungdomarnas erfarenheter och uttryckta behov?

 

Maria Kjellgren, aukt. socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare, lärare i psykoterapi och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet

SPÅR 6C - Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer – erbjuder vi en jämlik social vård? +

 • Olika typer av sårbarhet och strukturell diskriminering
 • Så kan våldet yttra sig – exempel på särskilt sårbara individer och grupper
 • Adekvat jämlik vård och stöd att erbjuda utifrån lagstiftning – och verklighet
 • Utredning utifrån lagstiftning och forskning

 

Linn Moser Hällen, socionom, författare, handledare i psykosocialt arbete och grundläggande psykoterapi

SPÅR 6D - Tidigt och samordnat arbete för barn och unga – att rusta för nya socialtjänstlagen +

 • Med exemplen Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) och Skolsociala team (SST) beskrivs hur arbetet kan planeras, genomföras och följas upp
 • Hur ser läget ut i landet när det gäller Skolsociala team
 • Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns i det tidiga och samordnade arbetet?

 

Kjerstin Bergman, projektledare TSI och SST, Socialstyrelsen
Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare TSI och SST, Skolverket

SPÅR 6E - Brobyggare för att bekämpa misstro och desinformation kring Socialtjänsten +

 • Projekt för att öka kunskapen hos kommuninvånare om socialtjänsten arbete och roll
 • Lyssna, skapa dialog och erbjuda stöd för att återupprätta förtroendet och tilliten för socialtjänsten
 • Betydelsen av samarbete och få alla aktörer att dra åt et håll och få invånare att lita på myndigheter

 

Evin Bider, samordnare, Uppsala Kommun
Basem Al-Nabulsi, samordnare, Uppsala Kommun
Hilde Wiberg, enhetschef, Uppsala Kommun

SPÅR 6F - Lojalitet mellan äldre och hemtjänstpersonal – en farlig dans som osynliggör neddragningarnas konsekvenser +

 • Äldre gör vad de kan för att spara tid åt stressad personal
 • Lojaliteten mellan äldre och hemtjänstpersonal gör att brister osynliggörs
 • Rättighetstänkandet från funktionshinderfältet saknas inom äldreomsorgen

 

Tove Harnett, docent i socialt arbete, Lunds universitet

SPÅR 6G - Norges ungdomsfängelse Bjørgvin – kan Sverige ta lärdom av Norge? +

 • Bakgrund och historik
 • Insatser, vad fungerar egentligen?
 • Vad får en insats kosta?
 • Återfallsstatistik, hur vet vi att det vi gör är effektivt?

 

Åsmund Steine, assisterende fengselsleder, Arne Magnus Haegland, inspektor, Bjørgvin Ungdomsfängelse, Norge


16:50-17:30 – Vi minglar och nätverkar i utställarhallen!