TALARE

Talarlistan för 2023 är under uppbyggnad och presenteras snart
Under tiden kan du se 2022 års talarlista:

Agneta Björck
Agneta Björck

 

Leg. sjuksköterska, handledare och projektledare, SMART Psykiatri

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3F – Samsjuklighet NPF/Skadligt bruk. Fokus: bemötande i socialtjänst och LSS

Anders Håkansson
Anders Håkansson

 

Professor, överläkare, Lunds universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1E – Hasardspelsberoende och daglighandel av aktier under Covid-19 pandemin

Anders Printz
Anders Printz

 

Särskild utredare utsedd av Regeringen

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7A – Förändrad tvångsvårdslagstiftning

Anki Sandberg
Anki Sandberg

 

Ordförande på Riksförbundet Attention

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11A – Neuropsykiatriska funktionshinder: arbetsmarknad, arbetsanpassning och diskriminering

Ann-Christin Skälemark Brodd
Ann-Christin Skälemark Brodd

 

Familjehemssekreterare, Nässjö Kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Anna Bergfors
Anna Bergfors

 

Anhörig, samt författare till boken ”Jag har inga ord kvar”

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7D – Anhörigperspektivet, missbruk: Är han fortfarande i livet?

Anna Karin Nyqvist
Anna Karin Nyqvist

 

Enhetschef, IVO

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 6E – Tillsyn av särskilda boenden för äldre bidrar till säkrare vård och omsorg +

Anna Marshall
Anna Marshall

 

Leg. psykoterapeut, lärare- och handledarutbildad i psykoterapi

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3G – TFCO – att förebygga och stoppa ungas kriminella utveckling

Anna Thoursie
Anna Thoursie

 

Socionom och leg. psykoterapeut, Prodest

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4B – Förstå etisk stress – konsekvenser och strategier

Anna-Lena Almqvist
Anna-Lena Almqvist

 

Universitetslektor, docent, socialt arbete

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1D – Stöd till unga i utsatta livssituationer. Röster från unga, föräldrar och professionella

Anna-Rosa Perris
Anna-Rosa Perris

 

Leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Leg. psykoterapeut och KBT handledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5G – LVU – hur vet jag att min bedömning är rättssäker med barnets behov i centrum?

Annika Engström
Annika Engström

 

Projektledare, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6C – Ett kunskapslyft för att motverka våld

Annika Öqvist
Annika Öqvist

 

Enhetschef, Socialstyrelsen

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Annika Wassberg
Annika Wassberg

 

Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12D – Barn som begår sexuella övergrepp på andra barn. En känslig fråga för professionella

Anton Lyberg, Elin Krantz och Viktor Lundberg
Anton Lyberg, Elin Krantz och Viktor Lundberg

 

Tre av verksamhetens sex socionomer som beskriver sitt arbete utifrån olika perspektiv

Tisdag 22 nov
14:00 SPÅR 4F – Socionomen i tvärprofessionella team på HVB – utmaningar och möjligheter

Åsa Furén Thulin
Åsa Furén Thulin

 

Sektionschef socialtjänst på SKR

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Asta Magnusdottir
Asta Magnusdottir

 

Socionom, Mottagnings- och utredningsenheten i Trelleborg
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11D – Implementering av Signs of Safety i praktiken – tips och framgångsfaktorer från Trelleborg

Birgitta Persdotter
Birgitta Persdotter

 

Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4D – Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid

Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén

 

Leg psykolog

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7E – Att bemöta klienter med NPF. Hur förebygga hot & våldsproblematik i behandling, uppföljning och samtal?

Camila Salazar Atías
Camila Salazar Atías

 

Kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11C – Avhopparverksamhet och gängkriminalitet

Cecilia Reuterskiöld
Cecilia Reuterskiöld

 

Behandlingsterapeut, Spelfriheten

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4F – Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?

Christian Rück
Christian Rück

 

Professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5E – Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Christina Ericson
Christina Ericson

 

Utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor samt projektledare för Välj att sluta

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3C – Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende

Christina Söderberg
Christina Söderberg

 

Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6F – Stöd för praktisk samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende (SIG/SSPF)

Christine Hummelblad
Christine Hummelblad

 

Folkhälsovetare och drogförebyggare, Öckerö kommun

Onsdag 23 nov
11:50 SPÅR 9F – Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?

Christoffer Smitz Nilsson
Christoffer Smitz Nilsson

 

Grundare och delägare, Samkrafter

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Cissi Green
Cissi Green

 

Socionom, Steg 1 familjeterapi och handledarutbildad, metodgaranterna för TFCO i Norden

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3G – TFCO – att förebygga och stoppa ungas kriminella utveckling

Clea Rodziewicz
Clea Rodziewicz

 

Utbildad socialpedagog. Arbetskonsulent på Misa Ung som har arbetat med unga i utanförskap.

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9f – Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer – panelsamtal

Cristina Dahlberg
Cristina Dahlberg

 

Projektledare, Göteborgsregionen

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Daniel Gesslin
Daniel Gesslin

 

Gruppchef och behandlingssamordnare på Nytida Lenagården HVB Behandlingshem

Tisdag 22 nov
12:50 SPÅR 3C – Behandling ger personer med självskadebeteende ett friskare liv

David Pålsson
David Pålsson

 

Socionom och fil.dr i socialt arbete, universitetslektor, Stockholms universitet

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7B – Hur kan vi förbättra samhällsvården? Betydelsen av ökad nationell kunskap

Driton Rama
Driton Rama

 

Verksamhetsutvecklingsansvarig WiljaGruppen

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5C – Kulturspecifika insatser; att öka nyanländas färdigheter från traditionella kulturer och öka deras möjlighet till självförsörjning

Ebba Silfverstolpe Agardh
Ebba Silfverstolpe Agardh

 

Projektledare TSI, Skolverket

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11B – Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) – hinder och framgångsfaktorer

Elisabet Sjöström
Elisabet Sjöström

 

Utredare, Socialstyrelsen

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6F – Stöd för praktisk samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende (SIG/SSPF)

Eva Diesen
Eva Diesen

 

Jur kand, Stockholms universitet

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6G – Samtal om våld och vårdnad, i praktiken, riktat mot yrkesgruppen socionomer

Eva Maria Ambesjö
Eva Maria Ambesjö

 

Inspektör, IVO

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 6E – Tillsyn av särskilda boenden för äldre bidrar till säkrare vård och omsorg +

Evin Cetin
Evin Cetin

 

Jurist, fd brottsmålsadvokat och författare till Mitt ibland oss, skriven tillsammans med den prisade journalisten och författaren Jens Liljestrand.

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9f – Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer – panelsamtal

Fanny Eklund
Fanny Eklund

 

Socionom med mångårig erfarenhet av socialt arbete, som socialsekreterare, kurator och projektledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5F – Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering?
Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10D – SIP – om delaktighet, struktur och konsten att leda möten

Finn Stenwall
Finn Stenwall

 

Behandlingsansvarig, har jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4F – Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?

Fred Nyberg
Fred Nyberg

 

Professor e.m. i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor, U-FOLD
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2F – HJärndopning – drogframkallad kreativitet inom konst och vetenskap?

Fredrik Hjulström
Fredrik Hjulström

 

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2A – Socialtjänst i förändring
Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8A – Behörighetsregleringen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Georgios Karpathakis Jaenson
Georgios Karpathakis Jaenson

 

Grundare och författare, Underbara ADHD. Foto: Robert Fröberg

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2E – Att (över)leva med ADHD

Håkan Fransson
Håkan Fransson

 

Socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

Onsdag 23 nov
11:50 SPÅR 9F – Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?

Hanna Broberg
Hanna Broberg

 

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4A – Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9A – Ett samlat stöd i åldrandet

Heike Erkers
Heike Erkers

 

Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
09:00 Välkommen till Socionomdagarna 2022!

Helena Post Mårtensson
Helena Post Mårtensson

 

Författare, föreläsare och förändringsledare

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3B – Yrkesintroduktionen och det livslånga lärandet
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9B – Självledarskap med ALPA

Hilma Forsman
Hilma Forsman

 

Socionom och fil.dr i socialt arbete, forskare, Stockholms universitet

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7B – Hur kan vi förbättra samhällsvården? Betydelsen av ökad nationell kunskap

Ida Ali-Lindqvist
Ida Ali-Lindqvist

 

Författare och samtalsterapeut

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6D – Jag är visst någonting!

Inger Jayakoddy
Inger Jayakoddy

 

Utvecklingsledare EU, Göteborgs stad

Programpunkt:
Onsdag 23 nov

15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund

Ingrid Nordsletten
Ingrid Nordsletten

 

Leg Psykolog, SMART Psykiatri

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1F – Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer

Isabelle Carnlöf
Isabelle Carnlöf

 

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8B – E-socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen – vad säger forskningen?

Jacqueline Hellman Treschow
Jacqueline Hellman Treschow

 

Kommunikatör, Attention

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5F – Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering?

Jale Poljarevius
Jale Poljarevius

 

Polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10G – Hur arbeta med att reducera det dödliga våldet!? Kartläggning av kriminella

Jan Amcoff
Jan Amcoff

 

Docent kulturgeografi, Uppsala universitet

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6B – Social dumpning; att hitta en lösning på problemen bakom polemiken

Jenny Ohlson Hagby
Jenny Ohlson Hagby

 

Ungdomsbehandlare, Göteborgs stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund

Jenny Westerstrand
Jenny Westerstrand

 

Ordförande, Roks

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6G – Samtal om våld och vårdnad, i praktiken, riktat mot yrkesgruppen socionomer

Johanna Maxson
Johanna Maxson

 

Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Johanna Salama
Johanna Salama

 

Grundare och verksamhetsutvecklare, Freezone Sweden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5D – Metod för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och för ungas rättigheter med höjt KASAM. En interaktiv föreläsning

Johanna Schiratzki
Johanna Schiratzki

 

Professor i välfärdsrätt, gästforskare, Stockholms universitet
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2C – Barnkonventionen och nya regler om vårdnad och underhållsstöd

Jonas Berg
Jonas Berg

 

Säkerhetschef Helsingborgs Stad, med bakgrund som polis i 22 år och erfarenheter från arbete i utsatta områden, mot gäng och narkotika.

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12F – Otillåten påverkan – hur förebygger man det och vad gör man när det händer?

Juri Escobar
Juri Escobar

 

Verksamhetsansvarig på Vision 24 och har arbetat med hundratals avhoppare och har detaljkunskap om gängen och nätverken i Stockholmsförorterna. Han känner individerna bakom tidningsrubrikerna och förstår deras vardag. Men framförallt vet han vad som krävs för att hjälpa dem att förändra sina liv på ett hållbart sätt; att det är avgörande att arbeta terapeutiskt med det trauma som skapas av ett liv med ständigt hot om dödligt våld.

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7G – Framgångsfaktorer vid arbete med avhopparverksamhet

Katarina A Sörngård
Katarina A Sörngård

 

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4E – Det goda samtalet – hur gör vi det möjligt vid autism?

Katarina Waldenborg
Katarina Waldenborg

 

Inspektör, IVO

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 6E – Tillsyn av särskilda boenden för äldre bidrar till säkrare vård och omsorg +

Katrin Fardish
Katrin Fardish

 

Strateg; Jämställdhet & våldsprevention, Västerås stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12C – Förslag till beslut om insatser utifrån kartläggning om våld i kommunen

Kenneth Humling
Kenneth Humling

 

Kvalitetsutvecklare, Stadsmissionen i Östergötland

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2B – Att mäta socialt arbete – arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning

Kerstin Svensson
Kerstin Svensson

 

Professor i socialt arbete, Lunds universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken
12:20 SPÅR 3A – Handlingsutrymmet i praktiken

Kitty Lassinantti
Kitty Lassinantti

 

Universitetslektor, socialt arbete, Mälardalens universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1D – Stöd till unga i utsatta livssituationer. Röster från unga, föräldrar och professionella

Kjerstin Bergman
Kjerstin Bergman

 

Projektledare, TSI, Socialstyrelsen
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11B – Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) – hinder och framgångsfaktorer

Kristina Weinsjö
Kristina Weinsjö

 

Socionom, fil mag., Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Lars Plantin
Lars Plantin

 

Professor i socialt arbete, Malmö universitet
Foto: Lars Mah

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

 

Lasse Mattila
Lasse Mattila

 

Socionom, föreläsare, författare och handledare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10A – Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning

Lena Morin Nilsén
Lena Morin Nilsén

 

Generalsekreterare, grundare, nxtME

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12G – Vad är incest? Konsekvenser och vägen tillbaka till ett bra liv efter incest

Lina Blombergsson
Lina Blombergsson

 

Biträdande socialchef i Huddinge kommun, vice ordförande i föreningen Sveriges socialchefer

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Linda Carsten Andersen
Linda Carsten Andersen

 

Socionom, Mottagnings- och utredningsenheten i Trelleborg
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11D – Implementering av Signs of Safety i praktiken – tips och framgångsfaktorer från Trelleborg

Linda Nilsson
Linda Nilsson

 

Verksamhetsutvecklare, nationella operativa avdelningen, utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9G – GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer – erfarenheter

Linn Moser Hällen
Linn Moser Hällen

 

Socionom, handledare i psykosocialt arbete och föreläsare

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12E – Intersektionella perspektiv på våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Rätten till en jämlik social vård oavsett vem du är

Lisa Bengtsell
Lisa Bengtsell

 

Leg. Psykolog, Prodest AB

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4B – Förstå etisk stress – konsekvenser och strategier

Lisa Koser
Lisa Koser

 

Socionom, familjeterapeut i Bromma familjebehandlarteam (BFB), socialtjänsten
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11E – Familjer i kris och om upplevt bemötande av socialtjänsten

Lotti Ryberg Welander
Lotti Ryberg Welander

 

Fil dr, jur lic., Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Louise Nelson
Louise Nelson

 

Socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10B – Hur hjärnsmarta är vi på jobbet? Hur ser din vardag ut EFTER pandemin?

Louise Sandqvist
Louise Sandqvist

 

Folkhälsosamordnare, Emmaboda kommun

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6C – Ett kunskapslyft för att motverka våld

Madeleine Saldner
Madeleine Saldner

 

Utvecklingsledare, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11G – Unga som lever med hedersnormer med perspektiv på hbtqi, funktionsnedsättning och utsatthet för rasism

Madeleine Söderberg
Madeleine Söderberg

 

Utvecklingsledare, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11G – Unga som lever med hedersnormer med perspektiv på hbtqi, funktionsnedsättning och utsatthet för rasism

Magnus Jägerskog
Magnus Jägerskog

 

Generalsekreterare, Bris

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9E – Ökar ungas psykiska ohälsa?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren

 

Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7C – Unga och brott i Sverige – brottsdrabbades reaktioner och hur kan ungdomsbrott och otrygghet motverkas

Malin Johansson
Malin Johansson

 

Socionom, adjunkt socialt arbete, Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

 

Socionom, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8F – Anhörigskapets utmaningar och behov av stöd

Maria Grönte
Maria Grönte

 

Socialtjänstanställd doktorand, Malmö universitet/Staffanstorps kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

Maria Rönnlund
Maria Rönnlund

 

Enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12B – Lösningsfokuserat ledarskap i vardagen

Maria Svensson
Maria Svensson

 

Socialtjänstanställd doktorand, Lunds universitet/Lunds kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

Maria Wallin
Maria Wallin

 

Sociolog, analytiker och utvecklingsledare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4G – Parallella system, social oro, territoriella nätverk, heder och samhällssystem

Marie Nyman
Marie Nyman

 

Utredare, Socialstyrelsen

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9C – Samverkan ett återkommande förbättringsområde – utredning av skador och dödsfall

Marie-Therése Metzén
Marie-Therése Metzén

 

Utvecklingsledare, Brottsförebyggande rådet

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9G – GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer – erfarenheter

Martin Börjeson
Martin Börjeson

 

Docent i socialt arbete, Marie Cedeschiöld högskola

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Matilda Berglund Calais
Matilda Berglund Calais

 

Intressepolitisk utredare på Riksförbundet Attention

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11A – Neuropsykiatriska funktionshinder: arbetsmarknad, arbetsanpassning och diskriminering

Mehrdad Darvishpour
Mehrdad Darvishpour

 

Fil. dr., sociologi, docent, senior lektor, socialt arbete och genus-och etnicitetsforskare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10C – Utrikes föddas kvinnors inkludering i arbetsmarknaden och i samhället. Vad är problemet och varför är ”gapet” så stort?

Mia Börjesson
Mia Börjesson

 

Socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10F – Praktisk verktygslåda för att möta utmanande och ”besvärliga” människor i samtal
13:40 SPÅR 11F – Praktisk verktygslåda för att möta utmanande och ”besvärliga” människor i samtal

Mikael Chrona
Mikael Chrona

 

Verksamhetscontroller, Fastighetskontoret

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8C – Hemlöshetssituationen i Göteborg

Mikael Klein
Mikael Klein

 

Verksamhetsutvecklingsansvarig WiljaGruppen

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9f – Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer – panelsamtal

Moa Mannheimer
Moa Mannheimer

 

Utredare, Socialstyrelsen

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9C -Samverkan ett återkommande förbättringsområde – utredning av skador och dödsfall

Mona Pihl
Mona Pihl

 

Sjuksköterska, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8F – Anhörigskapets utmaningar och behov av stöd

Monica Engström
Monica Engström

 

Socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2A – Socialtjänst i förändring
13:30 SPÅR 4A – Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9A – Ett samlat stöd i åldrandet

Mustafa Panshiri
Mustafa Panshiri

 

Fd. polis som sa upp sig från sitt jobb för att på heltid åka land och rike runt för att träffa flyktingar. Idag är han aktuell med sin bok 7 råd till Mustafa – så blir du lagom svensk i världens mest extrema land.

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8G – Hur lyckas vi med integrationen?

Olga Persson
Olga Persson

 

Förbundsordförande, Unizon

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1G – Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter
12:20 SPÅR 3D – ”Jag hoppas de ska lyssna på mig när jag berättar vad pappa gör”

Pernilla Baralt
Pernilla Baralt

 

Generalsekreterare, UNICEF Sverige. Foto: Melker Dahlstrand

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2D – Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen?

Rebecca Svensson
Rebecca Svensson

 

Socionom och föreläsare samt enhetschef inom socialtjänsten

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8D – DEL 1 – Att bli familjehemsplacerad som litet barn
11:20 SPÅR 9D – Barnperspektiv inom socialtjänsten

Rene Lobos
Rene Lobos

 

Verksamhetsutvecklare MM Framtid

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9f – Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer – panelsamtal

Sanna Halfdan
Sanna Halfdan

 

Socionom, preventions- och säkerhetssamordnare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10D – SIP – om delaktighet, struktur och konsten att leda möten

Sara Liljegren
Sara Liljegren

 

Enhetschef, Oasen HVB Stadsmissionen i Östergötland

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2B – Att mäta socialt arbete – arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning

Sofia Axell
Sofia Axell

 

Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå). Foto: L. van der Meijs

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7F – Skolundersökningen om brott

Stefan Alberg
Stefan Alberg

 

SSPF-koordinator, Göteborgs stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund

Stina W Björstedt
Stina W Björstedt

 

Processledare boendesociala frågor, Socialförvaltningen Hisingen

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8C – Hemlöshetssituationen i Göteborg

Susanna Alakoski
Susanna Alakoski

 

Socionom och författare till bland annat romanen Bomullsängeln. Foto: Sara Mac Key

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1C – 1000 år av invandring, migration – då och nu

Tanja Hillberg
Tanja Hillberg

 

Sakkunnig barnfrid, Unizon

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3D – ”Jag hoppas de ska lyssna på mig när jag berättar vad pappa gör”

Tapio Salonen
Tapio Salonen

 

Professor i socialt arbete, Malmö universitet

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet

Tobias Berg
Tobias Berg

 

Socionom samt grundare och delägare, Samkrafter

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Torbjörn Kalin
Torbjörn Kalin

 

Doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4D – Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid

Ulf Calvert
Ulf Calvert

 

Psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta, Manscentrum Stockholm

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3C – Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende

Ullakarin Nyberg
Ullakarin Nyberg

 

Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8E – Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention

Ulrika Ernvik
Ulrika Ernvik

 

Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning.

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3E – Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn
15:00 SPÅR 5B -Samtal utomhus med vuxna och barn

Ulrika Freiholtz
Ulrika Freiholtz

 

Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Zandra Kanakaris
Zandra Kanakaris

 

Generalsekreterare för 1000 möjligheter, Unizon

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1G – Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter