TALARE

Vi presenterar stolt talarlistan för 2022!

Agneta Björck
Agneta Björck

Leg. sjuksköterska, handledare och projektledare, SMART Psykiatri

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3F – Samsjuklighet NPF/Skadligt bruk. Fokus: bemötande i socialtjänst och LSS

Anders Håkansson
Anders Håkansson

Professor, överläkare, Lunds universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1E – Hasardspelsberoende och daglighandel av aktier under Covid-19 pandemin

Anders Printz
Anders Printz

Särskild utredare utsedd av Regeringen

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7A – Förändrad tvångsvårdslagstiftning

Ann-Christin Skälemark Brodd
Ann-Christin Skälemark Brodd

Familjehemssekreterare, Nässjö Kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Anna Bergfors
Anna Bergfors

Anhörig, samt författare till boken ”Jag har inga ord kvar”

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7D – Anhörigperspektivet, missbruk: Är han fortfarande i livet?

Anna Byström
Anna Byström

UngÖst Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund

Anna Marshall
Anna Marshall

Leg. psykoterapeut, lärare- och handledarutbildad i psykoterapi

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3G – TFCO – att förebygga och stoppa ungas kriminella utveckling

Anna Thoursie
Anna Thoursie

Socionom och leg. psykoterapeut, Prodest

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4B – Förstå etisk stress – konsekvenser och strategier

Anna-Lena Almqvist
Anna-Lena Almqvist

Universitetslektor, docent, socialt arbete
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1D – Stöd till unga i utsatta livssituationer. Röster från unga, föräldrar och professionella

Anna-Rosa Perris
Anna-Rosa Perris

Leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Leg. psykoterapeut och KBT handledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5G – LVU – hur vet jag att min bedömning är rättssäker med barnets behov i centrum?

Annika Engström
Annika Engström

Projektledare, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6C – Ett kunskapslyft för att motverka våld

Annika Öqvist
Annika Öqvist

Enhetschef, Socialstyrelsen

 

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Annika Wassberg
Annika Wassberg

Socionom och har i 25 år har arbetat med barn och unga som begår sexuella övergrepp

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12D – Barn som begår sexuella övergrepp på andra barn. En känslig fråga för professionella

Anton Lyberg, Elin Krantz och Viktor Lundberg
Anton Lyberg, Elin Krantz och Viktor Lundberg

Tre av verksamhetens sex socionomer som beskriver sitt arbete utifrån olika perspektiv

Tisdag 22 nov
14:00 SPÅR 4F – Socionomen i tvärprofessionella team på HVB – utmaningar och möjligheter

Åsa Furén Thulin
Åsa Furén Thulin

Sektionschef socialtjänst på SKR
 
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Asta Magnusdottir
Asta Magnusdottir

Socionom, Mottagnings- och utredningsenheten i Trelleborg
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11D – Implementering av Signs of Safety i praktiken – tips och framgångsfaktorer från Trelleborg

Birgitta Persdotter
Birgitta Persdotter

Lektor i socialt arbete, Karlstads universitet

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4D – Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid

Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén

Leg psykolog
 

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7E – Att bemöta klienter med NPF. Hur förebygga hot & våldsproblematik i behandling, uppföljning och samtal?

Camila Salazar Atías
Camila Salazar Atías

Kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11C – Avhopparverksamhet och gängkriminalitet

Carina Hällberg
Carina Hällberg

Utredare, Socialstyrelsen
 

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9C – Samverkan ett återkommande förbättringsområde – utredning av skador och dödsfall

Cecilia Reuterskiöld
Cecilia Reuterskiöld

Behandlingsterapeut, Spelfriheten

 

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4F – Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?

Christian Rück
Christian Rück

Professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare
 

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5E – Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Christina Ericson
Christina Ericson

Utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor samt projektledare för Välj att sluta

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3C – Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende

Christina Söderberg
Christina Söderberg

Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6F – Stöd för praktisk samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende (SIG/SSPF)

Christine Hummelblad
Christine Hummelblad

Folkhälsovetare och drogförebyggare, Öckerö kommun
 

Onsdag 23 nov
11:50 SPÅR 9F – Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?

Christoffer Smitz Nilsson
Christoffer Smitz Nilsson

Grundare och delägare, Samkrafter

 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Cissi Green
Cissi Green

Socionom, Steg 1 familjeterapi och handledarutbildad, metodgaranterna för TFCO i Norden

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3G – TFCO – att förebygga och stoppa ungas kriminella utveckling

Cristina Dahlberg
Cristina Dahlberg

Projektledare, Göteborgsregionen
 
 

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Danne Larsson
Danne Larsson

Enhetschef UngÖst Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund

David Pålsson
David Pålsson

Socionom och fil.dr i socialt arbete, universitetslektor, Stockholms universitet

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7B – Hur kan vi förbättra samhällsvården? Betydelsen av ökad nationell kunskap

Ebba Silfverstolpe Agardh
Ebba Silfverstolpe Agardh

Projektledare TSI, Skolverket
 
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11B – Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) – hinder och framgångsfaktorer

Elisabet Sjöström
Elisabet Sjöström

Utredare, Socialstyrelsen
 
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6F – Stöd för praktisk samverkan kring barn och unga med normbrytande beteende (SIG/SSPF)

Eva Diesen
Eva Diesen

Jur kand, Stockholms universitet
 
 
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6G – Samtal om våld och vårdnad, i praktiken, riktat mot yrkesgruppen socionomer

Fanny Eklund
Fanny Eklund

Socionom med mångårig erfarenhet av socialt arbete, som socialsekreterare, kurator och projektledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5F – Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering?
Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10D – SIP – om delaktighet, struktur och konsten att leda möten

Finn Stenwall
Finn Stenwall

Behandlingsansvarig, har jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4F – Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?

Fred Nyberg
Fred Nyberg

Professor e.m. i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor, U-FOLD
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2F – HJärndopning – drogframkallad kreativitet inom konst och vetenskap?

Fredrik Hjulström
Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2A – Socialtjänst i förändring
Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8A – Behörighetsregleringen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Georgios Karpathakis Jaenson
Georgios Karpathakis Jaenson

Grundare och författare, Underbara ADHD. Foto: Robert Fröberg

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2E – Att (över)leva med ADHD

Håkan Fransson
Håkan Fransson

Socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

Onsdag 23 nov
11:50 SPÅR 9F – Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?

Hanna Broberg
Hanna Broberg

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4A – Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9A – Ett samlat stöd i åldrandet

Heike Erkers
Heike Erkers

Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
09:00 Välkommen till Socionomdagarna 2022!

Helena Post Mårtensson
Helena Post Mårtensson

Socionom, författare, föreläsare och digitaliseringschef

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3B – Yrkesintroduktionen och det livslånga lärandet
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9B – Självledarskap med ALPA

Hilma Forsman
Hilma Forsman

Socionom och fil.dr i socialt arbete, forskare, Stockholms universitet

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7B – Hur kan vi förbättra samhällsvården? Betydelsen av ökad nationell kunskap

Ida Ali-Lindqvist
Ida Ali-Lindqvist

Författare och samtalsterapeut
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6D – Jag är visst någonting!

Isabelle Carnlöf
Isabelle Carnlöf

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8B – E-socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen – vad säger forskningen?

Jacqueline Hellman Treschow
Jacqueline Hellman Treschow

Kommunikatör, Attention
 
 

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5F – Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering?

Jale Poljarevius
Jale Poljarevius

Polismästare, regional underrättelsechef, Region Mitt, Polisen

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10G – Hur arbeta med att reducera det dödliga våldet!? Kartläggning av kriminella

Jan Amcoff
Jan Amcoff

Docent kulturgeografi, Uppsala universitet
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6B – Social dumpning; att hitta en lösning på problemen bakom polemiken

Jenny Westerstrand
Jenny Westerstrand

Ordförande, Roks
 
 

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6G – Samtal om våld och vårdnad, i praktiken, riktat mot yrkesgruppen socionomer

Johanna Maxson
Johanna Maxson

Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner
 

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Johanna Salama
Johanna Salama

Grundare och verksamhetsutvecklare, Freezone Sweden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5D – Metod för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och för ungas rättigheter med höjt KASAM. En interaktiv föreläsning

Johanna Schiratzki
Johanna Schiratzki

Professor i välfärdsrätt, gästforskare, Stockholms universitet
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2C – Barnkonventionen och nya regler om vårdnad och underhållsstöd

Josefine Johansson
Josefine Johansson

Ombudsman, Akademikerförbundet SSR
 

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10A – Karriär som socionom?

Katarina A Sörngård
Katarina A Sörngård

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi och författare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4E – Det goda samtalet – hur gör vi det möjligt vid autism?

Katrin Fardish
Katrin Fardish

Strateg; Jämställdhet & våldsprevention, Västerås stad
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12C – Förslag till beslut om insatser utifrån kartläggning om våld i kommunen

Kenneth Humling
Kenneth Humling

Kvalitetsutvecklare, Stadsmissionen i Östergötland
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2B – Att mäta socialt arbete – arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning

Kerstin Svensson
Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete, Lunds universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken
12:20 SPÅR 3A – Handlingsutrymmet i praktiken

Kitty Lassinantti
Kitty Lassinantti

universitetslektor, socialt arbete, Mälardalens universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1D – Stöd till unga i utsatta livssituationer. Röster från unga, föräldrar och professionella

Kjerstin Bergman
Kjerstin Bergman

Projektledare, TSI, Socialstyrelsen
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11B – Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) – hinder och framgångsfaktorer

Kristina Weinsjö
Kristina Weinsjö

Socionom, fil mag., Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Lars Plantin
Lars Plantin

Professor i socialt arbete, Malmö universitet
Foto: Lars Mah

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

 

Lena Morin Nilsén
Lena Morin Nilsén

Generalsekreterare, grundare, nxtME
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12G – Vad är incest? Konsekvenser och vägen tillbaka till ett bra liv efter incest

Lina Blombergsson
Lina Blombergsson

Biträdande socialchef i Huddinge kommun, vice ordförande i föreningen Sveriges socialchefer

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Linda Carsten Andersen
Linda Carsten Andersen

Socionom, Mottagnings- och utredningsenheten i Trelleborg
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11D – Implementering av Signs of Safety i praktiken – tips och framgångsfaktorer från Trelleborg

Linda Nilsson
Linda Nilsson

Verksamhetsutvecklare, nationella operativa avdelningen, utvecklingscentrum Syd, Polismyndigheten

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9G – GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer – erfarenheter

Linn Moser Hällen
Linn Moser Hällen

Socionom, handledare i psykosocialt arbete och föreläsare
 
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12E – Intersektionella perspektiv på våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Rätten till en jämlik social vård oavsett vem du är

Lisa Koser
Lisa Koser

Socionom, familjeterapeut i Bromma familjebehandlarteam (BFB), socialtjänsten
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11E – Familjer i kris och om upplevt bemötande av socialtjänsten

Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund

MD PhD, medicinskt ledningsansvarig läkare, SMART Psykiatri. Foto: Eva Lindblad
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1F – Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer

Lotti Ryberg Welander
Lotti Ryberg Welander

Fil dr, jur lic., Auktorisationsnämnden
 
 
 
 
 

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Louise Nelson
Louise Nelson

Socionom med olika påbyggnadsutbildningar i beteendeanalys, motiverande samtal, mental ergonomi och preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10B – Hur hjärnsmarta är vi på jobbet? Hur ser din vardag ut EFTER pandemin?

Luke Sheahan
Luke Sheahan

Socionom, familjeterapeut i Bromma familjebehandlarteam (BFB), socialtjänsten
 
 
 
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11E – Familjer i kris och om upplevt bemötande av socialtjänsten

Madeleine Saldner
Madeleine Saldner

Utvecklingsledare, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
 
 
 
 
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11G – Hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till särskilt sårbara grupper

Magnus Jägerskog
Magnus Jägerskog

Generalsekreterare, Bris
 

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9E – Hur mår svenska barn?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren

Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7C – Unga och brott i Sverige – brottsdrabbades reaktioner och hur kan ungdomsbrott och otrygghet motverkas

Malin Fröjmark
Malin Fröjmark

Ombudsman, Akademikerförbundet SSR

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10A – Karriär som socionom?

Malin Johansson
Malin Johansson

Socionom, adjunkt socialt arbete, Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer

Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Socionom, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8F – Anhörigskapets utmaningar och behov av stöd

Maria Grönte
Maria Grönte

Socialtjänstanställd doktorand, Malmö universitet/Staffanstorps kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

Maria Rönnlund
Maria Rönnlund

Enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12B – Lösningsfokuserat ledarskap i vardagen

Maria Sand Vaziri
Maria Sand Vaziri

Utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Stockholm

Tisdag 22 nov
12:50 SPÅR 3C – Vem misstänks för våld?

Maria Svensson
Maria Svensson

Socialtjänstanställd doktorand, Lunds universitet/Lunds kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken

Maria Wallin
Maria Wallin

Sociolog, analytiker och utvecklingsledare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4G – Parallella system, social oro, territoriella nätverk, heder och samhällssystem

Marie Nyman
Marie Nyman

Utredare, Socialstyrelsen
 

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9C – Samverkan ett återkommande förbättringsområde – utredning av skador och dödsfall

Marie-Therése Metzén
Marie-Therése Metzén

Utvecklingsledare, Brottsförebyggande rådet

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9G – GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer – erfarenheter

Martin Börjeson
Martin Börjeson

Docent i socialt arbete, Marie Cedeschiöld högskola
 

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt

Martina Nelson
Martina Nelson

Psykologiskt ledningsansvarig, SMART Psykiatri. Foto: Eva Lindblad
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1F – Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i NPF-familjer

Mats Hammarstedt
Mats Hammarstedt

Professor, Linneuniversitetet
 
 

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5C – Vägar in på arbetsmarknaden för utrikes födda

Mehrdad Darvishpour
Mehrdad Darvishpour

Fil. dr., sociologi, docent, senior lektor, socialt arbete och genus-och etnicitetsforskare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10C – Utrikes föddas kvinnors inkludering i arbetsmarknaden och i samhället. Vad är problemet och varför är ”gapet” så stort?

Mia Börjesson
Mia Börjesson

Socionom med mångårig erfarenhet att arbeta enskilt och i grupp med tonåringar och unga vuxna

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10F – Praktisk verktygslåda för att möta utmanande och ”besvärliga” människor i samtal
13:40 SPÅR 11F – Praktisk verktygslåda för att möta utmanande och ”besvärliga” människor i samtal

Mikael Chrona
Mikael Chrona

Verksamhetscontroller, Fastighetskontoret
 
 

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8C – Hemlöshetssituationen i Göteborg

Mona Pihl
Mona Pihl

Sjuksköterska, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 
 

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8F – Anhörigskapets utmaningar och behov av stöd

Monica Engström
Monica Engström

Socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR
 
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2A – Socialtjänst i förändring
13:30 SPÅR 4A – Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9A – Ett samlat stöd i åldrandet
13:40 SPÅR 11A – Socionom på bibliotek – en lösning på ett socialt problem i offentliga rum?

Mustafa Panshiri
Mustafa Panshiri

Fd. polis som sa upp sig från sitt jobb för att på heltid åka land och rike runt för att träffa flyktingar. Idag är han aktuell med sin bok 7 råd till Mustafa – så blir du lagom svensk i världens mest extrema land.

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8G – Hur lyckas vi med integrationen?

Olga Persson
Olga Persson

Förbundsordförande, Unizon
 
 
 
 
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1G – Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter
12:20 SPÅR 3D – ”Jag hoppas de ska lyssna på mig när jag berättar vad pappa gör”

Päivi Viisteensaari
Päivi Viisteensaari

Enhetschef, socialkontor ekonomi, socionom, Västerås stad
 
 
 
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12B – Lösningsfokuserat ledarskap i vardagen

Pernilla Baralt
Pernilla Baralt

Generalsekreterare, UNICEF Sverige. Foto: Melker Dahlstrand
 
 
 
 

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2D – Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen?

Rebecca Svensson
Rebecca Svensson

Socionom och föreläsare samt enhetschef inom socialtjänsten

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8D – DEL 1 – Att bli familjehemsplacerad som litet barn
11:20 SPÅR 9D – Barnperspektiv inom socialtjänsten

Sanna Halfdan
Sanna Halfdan

Socionom, preventions- och säkerhetssamordnare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10D – SIP – om delaktighet, struktur och konsten att leda möten

Sara Liljegren
Sara Liljegren

Enhetschef, Oasen HVB Stadsmissionen i Östergötland

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2B – Att mäta socialt arbete – arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning

Sofia Axell
Sofia Axell

Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå). Foto: L. van der Meijs

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7F – Skolundersökningen om brott

Stina W Björstedt
Stina W Björstedt

Processledare boendesociala frågor, Socialförvaltningen Hisingen
 

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8C – Hemlöshetssituationen i Göteborg

Susanna Alakoski
Susanna Alakoski

Socionom och författare till bland annat romanen Bomullsängeln. Foto: Sara Mac Key

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1C – 1000 år av invandring, migration – då och nu

Tapio Salonen
Tapio Salonen

Professor i socialt arbete, Malmö universitet
 

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet

Tobias Berg
Tobias Berg

Socionom, Samkrafter
 
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1B – Ny metod att utreda familjehem och jourhem

Toni Tuunainen
Toni Tuunainen

Författare och coach
 
 

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7G – Jag var Sveriges mest jagade rånare

Torbjörn Kalin
Torbjörn Kalin

Doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping
 

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4D – Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid

Ulf Calvert
Ulf Calvert

Psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta, Manscentrum Stockholm

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3C – Ett telefonsamtal kan vara ett första steg emot att förändra ett våldsamt beteende

Ulla Karin Nyberg
Ulla Karin Nyberg

Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8E – Förebygga självmord och arbetet med suicidprevention

Ulrika Ernvik
Ulrika Ernvik

Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning.

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3E – Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn
15:00 SPÅR 5B -Samtal utomhus med vuxna och barn

Ulrika Freiholtz
Ulrika Freiholtz

Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner
 
 

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte

William Försth
William Försth

Säkerhetschef, Ale Kommun
 
 
 

Onsdag 23 nov
15:20 SPÅR 12F – Ale kommuns arbete för att utveckla personalens säkerhetstänk

Zandra Kanakaris
Zandra Kanakaris

Generalsekreterare för 1000 möjligheter, Unizon
 
 

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1G – Porr och prostitution i Sverige idag – unga tjejers erfarenheter