22 juni, 2021 Ida Wikström

Socionomdagarna 2021 – Mätning och motstånd – sifferstyrning i socialtjänstens vardag

Vi har fått chansen att ta en diskussion med Teres Hjärpe som är socionom och fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Teres berättar lite om vad hon kommer tala om på Socionomdagarna i november.

Du forskar kring mätning och motstånd. Går det kortfattat säga något om vad din avhandling ”Mätkulturen stjäl tid från socialsekreterarnas arbete” kommer fram till?

Jag kommer fram till att mätkulturen formas i en organisation som socialtjänsten genom spänningen mellan sifferstyrningsinitiativ som kommer ”uppifrån” och svar som kommer från medarbetare ”underifrån”. Mått, i form av tidsgränser, ärendestatistik och andra prestationsmått upplevs inte spegla komplexiteten i arbetet och föder svar i form av nya och allt fler mått och siffror att bevaka. En mätkultur innefattar alltså en slags sakta uppmärksamhetsförskjutning mot vad som kan mätas och dokumenteras och bidrar bland annat till ökande administration.

Berätta lite kort om vad din föreläsning på Socionomdagarna kommer innehålla. 

Med vardagsnära och konkreta exempel från socialtjänstens vardag kommer jag att illustrera hur mätkulturer sakta växer fram genom sifferstyrningen och de reaktioner som uppstår som svar. Exemplen kommer från ett etnografiskt fältarbete där jag observerat och intervjuat socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredning och biståndsbedömning i flera svenska kommuner. Bland annat illustreras interaktioner kring en lagstadgad tidsgräns för barnavårdsutredningar, ett kontrollsystem där biståndsbedömares ärendestatistik jämförs på daglig basis och en checklista för barnavårdsutredningar med mätbara aktiviteter.

Hur kom det sig att du fastnat för att studera mätkulturen, som du benämner den?

Jag arbetade som assistent i ett forskningsprojekt om dokumentation och administration i socialtjänsten. Jag samlade in data i ett sammanhang där en ny ”modern, mätande och rationell socialtjänst” sattes i kontrast till en ”traditionell, intuitiv och tyckande” socialtjänst. Jag började fundera kring vad det innebär för en socialsekreterare i vardagen, i det mer konkreta yrkesutövandet.

Påverkar det klienterna och medborgarna?  

Hur klienter och medborgare påverkas av den tilltagande mätkulturen är en fråga som jag inte haft möjlighet att studera än. Det hoppas jag kunna göra snart!

Vad vill du att de som kommer och lyssnar ska ta med sig?

1) En förståelse för att ökande administration och byråkratisering av socialt arbete inte bara kommer ur direktiv och krav ”uppifrån”.

2) En bekräftelse i att socialt arbete är komplext och svårt att mäta

3) Ett intresse för kvalitativ forskning

Vad ser du själv mest fram emot under socionomdagarna

Att få ta del av det varierade utbudet av föreläsningar, och att få diskutera mina resultat med andra, inte minst med praktiserande socionomer från hela landet.